Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Γνωρίζετε ότι…
Αποτελέσματα στατιστικών ερευνών αποδεικνύουν ότι οι φόροι που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις μειώνονται συνεχώς παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Συνέπειες αυτού του φαινομένου είναι αφενός μεν η στέρηση ρευστότητας αναγκαίας για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, αφετέρου δε η διακινδύνευση της θέσης των διοικούντων έναντι του Δημοσίου σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης από τις επιχειρήσεις των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεών τους, αφού οι τελευταίοι θεωρούνται αλληλεγγύως υπεύθυνοι γι’ αυτές.
•Αλληλέγγυα ευθύνη για μη καταβολή φόρων έχουν για τις χρήσεις που έληξαν μέχρι 31.12.2013 οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Διευθυντές, οι Εκκαθαριστές και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη Διοίκηση αυτών. Για τις χρήσεις που λήγουν μετά την 1.1.2014 αλληλέγγυα ευθύνη έχουν εκτός των παραπάνω προσώπων και οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς επίσης και οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 10%, για το ποσό των μερισμάτων που έλαβαν στη τριετία πριν από τη λύση της εταιρείας. Τα ίδια πρόσωπα, με εξαίρεση τους μετόχους, ευθύνονται και για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. όπως επίσης και για τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα αυτά μπορούν να επιβληθούν και σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Δημόσιο έχει δικαίωμα να δεσμεύσει για τη διασφάλιση των συμφερόντων του το 50% των καταθέσεων και των μετρητών σε θυρίδες, καθώς επίσης και το σύνολο του μη χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων των αλληλεγγύως με την εταιρεία ευθυνόμενων προσώπων για οφειλόμενα ποσά φόρων μεγαλύτερα των €150.000.

Ο Οικονομικός Εισαγγελέας έχει το δικαίωμα, κατά τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, να δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος. Το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται σε περίπτωση μη δικαιολογημένης ολοκλήρωσης της ποινικής προδικασίας.

Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται κατά των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων για το αδίκημα της φοροδιαφυγής με τις παρακάτω διακρίσεις:

Ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη για φοροδιαφυγή μεγαλύτερη από €100.000 ανά έτος και είδος φόρου (€50.000 για Φ.Π.Α. ανά έτος)

Ποινή κάθειρξης μέχρι 20 έτηγια φοροδιαφυγή μεγαλύτερη από €150.000 ανά έτος και είδος φόρου (€100.000 για Φ.Π.Α. ανά έτος).

Η μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών στο Δημόσιο για χρονικό διάστημα πάνω από 4 μήνες, επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη για χρέη πάνω από €100.000.

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα από τα βασικά αδικήματα για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική ενέργεια (ξέπλυμα χρήματος) και επισύρει φυλάκιση μέχρι 5 έτη για ποσά μέχρι €150.000 και κάθειρξη μέχρι 20 έτη για ποσά άνω των €200.000 (€50.000 και €100.000 αντίστοιχα για Φ.Π.Α.). Η εξόφληση, όμως, της φορολογικής οφειλής αίρει το αξιόποινο ή απαλλάσσει το ευθυνόμενο πρόσωπο για το αδίκημα του ξεπλύματος.

Η διοικητική παραγραφή των φορολογικών παραβάσεων επέρχεται σε 5 χρόνια από τη λήξη του έτους υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης, η οποία παρατείνεται σε δέκα χρόνια σε περίπτωση ανεύρεσης συμπληρωματικών στοιχείων για τις χρήσεις μέχρι 31.12.2013 ή σε 20ετή παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για τις χρήσεις που λήγουν μετά την 1.1.2014.

Η ποινική παραγραφή των φορολογικών παραβάσεων επέρχεται σε 5 χρόνια για τα πλημμελήματα και σε 15 χρόνια για τα κακουργήματα. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει είτε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής είτε από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής.

•Η φύση της ευθύνης που προβλέπει ο νόμος για τα ως άνω πρόσωπα είναι αντικειμενική. Δεν απαιτείται δηλαδή με βάση το γράμμα του νόμου το συγκεκριμένο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση να έχει επιδείξει λ.χ. αμέλεια κατά την άσκηση της διοίκησης για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνος.

•Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α. βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος.

Πηγή: Grant Thornton