Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4446/2016 (πολυνομοσχέδιο). Ανάλυση διατάξεων που θεσπίζονται ή τροποποιούνται

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Μεταξύ των ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο επιλέξαμε σήμερα να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες εξ αυτών που αφορούν σε φορολογικές διατάξεις. Τις δύο προηγούμενες ημέρες η επιστημονική ομάδα του κόμβου αφενός μεν, ανέδειξε πρώτη για μία ακόμη φορά τις νέες διατάξεις, αφετέρου δε, ανήρτησε άμεσα και μια σειρά επισημάνσεων έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για τις αλλαγές που επέρχονται.

Ας δούμε όμως εν περιλήψει τα σημαντικότερα σημεία του πολυνομοσχεδίου (σ.σ. μπορείτε να ανατρέξετε και στα άρθρα του κόμβου ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους).

Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά

Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου: Σε ποια νησιά θα ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α έως 31.12.2017

Εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις μέχρι και τις 31-5-2017, η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης στους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση (βλ. άρθρα 57-61).
Δείτε ένα σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Επίσης, δείτε και μερικές ερωτήσεις-απαντήσεις για το ίδιο θέμα των αδήλωτων εισοδημάτων.

Θεσπίζονται ρυθμίσεις για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (βλ. άρθρα 57-61)
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Θεσπίζεται υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής («χτίσιμο» αφορολόγητου, κ.λπ) (βλ. άρθρα 57-61)
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ. Επίσης, δείτε και νεότερο άρθρο για το ίδιο θέμα: Οι τελικές διατάξεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή

Οι μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες του άρθρου 18 του ν.4172/2013 ισχύουν εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 68)
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Μειώνεται από 1.500 ευρώ στα 500 ευρώ το ύψος της συνολικής αξίας των φορολογικών στοιχείων τα οποία οφείλονται να εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αποκλειστικώς με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου. Υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών και καθορισμός προστίμου (βλ. άρθρο 69).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.  Επίσης, δείτε και νεότερο άρθρο για το ίδιο θέμα:  500 ευρώ (από σήμερα) το όριο συναλλαγών με ιδιώτες που εξοφλείται με μετρητά

Θεσπίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 70).

Δημιουργείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει τα υπόχρεα πρόσωπα του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και Λογαριασμού πληρωμών (Λ.Π.) και καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, με ταυτοποίηση του κατόχου του (βλ. άρθρο 71).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής (βλ. άρθρο 72).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Επίσης, δείτε και νεότερο άρθρο για το ίδιο θέμα:Με ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει να καταβάλλεται η μισθοδοσία από 22.12.2016 για να εκπίπτει από το εισόδημα – Ποιες δαπάνες αφορά η νέα διάταξη

►  Προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων των υποκείμενων σε φόρο φυσικών και νομικών προσώπων (Άρθρο 73). Επίσης ορίζεται ότι με απόφαση του Υ.Ο. θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων Ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οι διαδικασίες ελέγχου (βλ. άρθρα 74-75).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Παρατείνονται οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31/12/2016 κατά ένα (1) έτος και όσων μεταφέρονται από το Σ.Δ.Ο.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά τρία (3) έτη (βλ. αρθρο 98).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

► Συμπληρώνονται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις του Κ.Φ.Δ σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ως προς τις ενδοομιλικές συναλλαγές περιόδων που άρχισαν πριν από την 1-1-2012 (βλ. άρθρο 99).

► Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. (βλ. άρθρο 100).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

► Αναστέλλεται για ένα ή δύο έτη (θα αποσαφηνιστεί), η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., σχετικά με την φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία (βλ. άρθρο 100).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

► Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2016, η φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους μισθωτούς (δηλ. και με την εφαρμογή της διάταξης για τη μείωση του φόρου) για τους φορολογούμενους των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό το ποσό των 9.500 ευρώ, υπό τις λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 101).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

► Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 39β του Κ.Φ.Π.Α. σχετικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. (Διευρύνονται οι υποκείμενοι που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό (με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ αντί των 500 χιλ.), επανακαθορίζεται ο τρόπος ένταξης και εξόδου από αυτό κ.λ.π. (βλ. άρθρο 102).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

► Τίθεται το νομικό πλαίσιο για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Προϋποθέσεις, κανόνες, φορολόγηση (βλ. άρθρο 113).
Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32683