Φοροδοξίες, 08.01.2017

Γνωρίζετε ότι…

 • Πόθεν έσχες – Δηλώσεις: Στις 15.1.2017 λήγει η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων(«πόθεν έσχες»), η οποία θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και αφορά σε περιουσιακά στοιχεία του 2015. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει προσωρινά αναστείλει την ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων πόθεν έσχες των δικαστών και εισαγγελέων, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κύριας προσφυγής που έχουν καταθέσει πέντε δικαστικές Ενώσεις. Η προσφυγή θα συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 13 Ιανουαρίου 2017.
  Το καλοκαίρι του 2017 επίσης θα υποβληθεί και δεύτερη δήλωση πόθεν έσχες (μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2016) που θα αφορά περιουσιακά στοιχεία που υπήρχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
 • Πόθεν έσχες – Κυρώσεις: Αυστηρά είναι τα πρόστιμα και οι ποινικές κυρώσεις για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη και ανακριβή ή ελλιπή υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες». Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

  20.000 έως 1.000.000 ευρώ και κάθειρξη έως 10 έτη εάν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας (τόσο του υποχρέου όσο και των λοιπών προσώπων για τα οποία υποβάλει δήλωση) υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

  10.000 έως 500.000 ευρώ και φυλάκιση άνω των 2 ετών εάν διαπιστωθεί ότι με την παράλειψη υποβολής της δήλωσής του ή με την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης ο υπόχρεος αποσκοπούσε στην απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος από την ιδιότητά του.

  έως 100.000 ευρώ και φυλάκιση εάν ο υπόχρεος δεν καταθέσει δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή έχει καταθέσει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση.

  150 έως 400 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή.

  μόνο χρηματική ποινή επιβάλλεται σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη αμέλειας.

 • Πόθεν έσχες-Πρόσθετα Οικονομικά Στοιχεία: Η καταγραφή κινητών περιουσιακών στοιχείων με αξία άνω των €30.000, καθώς και κινητών που φυλάσσονται εντός θυρίδων στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» είναι νόμιμη μόνο εφόσον υπάρχει αποδεικτικό της αξίας αυτών, όπως παραστατικό αγοράς ή πράξη φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ή ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση ασφάλισής τους (Γνωμ. 6/2016 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
 • Φορολογικοί έλεγχοι 2017: Συνολικά 23.300 φορολογικοί έλεγχοι (πλήρεις ή μερικοί) θα διενεργηθούν εντός του 2017από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ. ΜΕ.Π, και τις Δ.Ο.Υ. Από το σύνολο των ελέγχων που θα διενεργηθούν, το 60%, δηλαδή 14.000 περίπου θα αφορούν φορολογικά έτη και χρήσεις της τελευταίας πενταετίας δηλαδή από το 2012 έως το 2016, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 • Χρόνος κτήσης κερδών προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: Θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας. Τα πιο πάνω δεν ισχύουν εάν έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις στη διάρκεια της χρονιάς, οπότε στην περίπτωση αυτή χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη των κερδών (ΔΕΑΦ Β 1063718/2016).
 • Φορολογικές ζημίες που προκύπτουν σε χώρες εντός Ε.Ε. ή ΕΟΧ: Οι ζημιές αυτέςμπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και, εφόσον δεν καλύπτονται από κέρδη του ίδιου έτους στην ημεδαπή, να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αποκλειστικά στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μόνιμης εγκατάστασης στην αλλοδαπή ημεδαπών φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον οι ζημίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) έχουν καταστεί οριστικές, β) δεν υπολογίζονται δυο φορές και γ) έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες να ληφθούν υπόψη στη χώρα όπου προέκυψαν.
 • Εισφορές αμειβόμενων μελών διοικητικού συμβουλίου: Από 1.1.2017 η συνολική ασφαλιστική επιβάρυνση για τα μέλη ΔΣ φαίνεται να διαμορφώνεται τελικά σε 34,10% (από 41,06% που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους στην κατηγορία των μισθωτών). Το ποσοστό αναμένεται να κατανέμεται σε 12,72% εισφορά του μέλους ΔΣ και σε 21,38% εισφορά του εργοδότη, και θα υπολογίζεται σε 12 μισθοδοτικές περιόδους. Έτσι, τα αμειβόμενα μέλη ΔΣ που ασφαλίζονται ως μισθωτοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής εισφορών ύψους 6,96% υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ) σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Οι παραπάνω εισφορές δεν οφείλονται για αμοιβές ή αποζημιώσεις που δεν απορρέουν από σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Ασφαλιστέο εισόδημα επί πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας: Διευκρινίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος επί πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία υπήρχε με το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς δυνατότητα ασφάλισης σε έναν ασφαλιστικό φορέα (πχ. έμπορος που είναι παράλληλα μέλος ΔΣ ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3%). Από 1.1.2017, οι μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές θα προκύπτουν από την άθροιση των καθαρών εισοδημάτων από τις περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες μέχρι του ποσού των €5.860 μηνιαίως, άνω του οποίου δεν μπορούν να υπολογίζονται εισφορές («πλαφόν»). Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών θα εφαρμόζεται στο άθροισμα των εισοδημάτων και όχι αυτοτελώς ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων: Το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στην κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολούμενων, εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του αμέσως προηγούμενου έτους. Συνεπώς, καθίσταται πλέον σαφές ότι για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2015 και σταδιακά θα υπάρξει νέα εκκαθάριση με βάση τα εισοδήματα του 2016.