Διαδικασία τοποθέτησης ειδικού διαχειριστή

Τα πιστωτικά ιδρύματα, μαζί με τους λοιπούς πιστωτές μιας επιχείρησης (με συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 40% επί των συνολικών απαιτήσεων), μπορούν αιτηθούν τον διορισμό από δικαστήριο ενός ειδικού διαχειριστή, εφόσον η επιχείρηση:

είτε α) βρίσκεται σε γενική αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της

είτε β) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου για πάνω από δύο χρήσεις.

Ο ειδικός διαχειριστής εγκαθίσταται στη διοίκηση της επιχείρησης, διεξάγει απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης καθώς και δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την εκποίηση είτε του συνόλου του ενεργητικού είτε επιμέρους κλάδων της επιχείρησης.

Εφόσον εντός ενός έτους πετύχει η διαδικασία και έχει μεταβιβαστεί τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού και οι πιστωτές είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης ανακτά τη διοίκηση της επιχείρησης.

Εάν αποτύχει όμως εντός του έτους αποτύχει η διαδικασία, υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης.