Ενισχύσεις Προβληματικών Επιχειρήσεων

Οι «Προβληματικές Επιχειρήσεις» αποκλείονται από οποιαδήποτε ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα την περίοδο μέχρι 2020 [Κανονισμός (Ε.Ε.) 651/2014 της Επιτροπής].

Έτσι αποκλείονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ) όταν έχουν απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου τους λόγω συσσωρευμένων ζημιών καθώς και εταιρείες ανεξαρτήτως μορφής που υπάγονται σε διαδικασία συλλογικής πτώχευσης ή πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε αυτήν έπειτα από αίτημα των πιστωτών.