Φοροδοξίες :Το νέο ασφαλιστικό μέσα από ερωταποκρίσεις

Ποιοι δικαιούνται τις ασφαλιστικές μειώσεις και εκπτώσεις; Τι γίνεται με τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης;
06 Μαρ 2017

Συνεχίζουμε και σήμερα τη διαδρομή μας στις ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού συστήματος, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα που προβληματίζουν επιχειρήσεις, ασφαλισμένους, εργαζομένους και εργοδότες. Πώς θα αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. εφόσον είναι παράλληλα μέτοχοι άνω του 3%; Τι ισχύει για την απασχόληση συνταξιούχων, ιδίως στην περίπτωση που συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη σε διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας; Ποιοι δικαιούνται τις ασφαλιστικές μειώσεις και εκπτώσεις; Τι γίνεται με τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης;

Αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο:

Εχει υποχρέωση ασφάλισης ως «οιονεί μισθωτός» με ποσοστό 34,10% (12,72% ασφαλ. και 21,38% εργοδ.).

• Αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. και μέτοχος άνω του 3% στην ίδια εταιρεία:

Αμοιβές Δ.Σ.: Θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση ασφάλισης ως «οιονεί μισθωτός» με το παραπάνω ποσοστό 34,10%. (Αναμένεται επιβεβαίωση από το υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι αμοιβές και μερίσματα πρέπει να συναθροίζονται και εισφορές να οφείλονται με ποσοστό 26,95% από τον ασφαλισμένο.)
Μερίσματα: Αποδίδει εισφορές ο ασφαλισμένος με ποσοστό 26,95% (παράλληλη ασφάλιση).

Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 5.860 ευρώ – Θεωρούμε ότι θα εφαρμόζεται στο σύνολο των αμοιβών και των μερισμάτων.

• Μη αμειβόμενο μέλος Δ.Σ. και μέτοχος άνω του 3%:

Ποσοστό εισφορών: 26,95%.
Βάση υπολογισμού: Διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα).
Ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586 ευρώ (ελάχιστη εισφορά 168 ευρώ).
Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 5.860 ευρώ.

• Εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ:

Ποσοστό εισφορών: 26,95%.
Βάση υπολογισμού: Διανεμόμενα κέρδη.
Ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586 ευρώ (ελάχιστη εισφορά 168 ευρώ).
Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 5.860 ευρώ.
Δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά εταίροι ΕΠΕ που παράλληλα λαμβάνουν και αμοιβές διαχείρισης. Προφανώς, κέρδη και αμοιβές διαχείρισης θα συναθροίζονται και θα οφείλονται εισφορές με ποσοστό 26,95% (ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα).

• Εταίροι προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.):

Ποσοστό εισφορών: 26,95%.
Βάση υπολογισμού: Κέρδη εταιρείας επί ποσοστού συμμετοχής των εταίρων.
Ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586 ευρώ (ελάχιστη εισφορά 168 ευρώ).
Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 5.860 ευρώ.

• Διαχειριστές ΙΚΕ:

Ποσοστό εισφορών: 26,95%.
Βάση υπολογισμού: Αμοιβές διαχείρισης.
Ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 586 ευρώ (ελάχιστη εισφορά 168 ευρώ).
Ανώτατο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα: 5.860 ευρώ.
Οι εταίροι μη μονοπρόσωπης ΙΚΕ δεν αποτελούν ασφαλιστέα πρόσωπα και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

• Αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης:

Προβλέπεται ότι για τον καθορισμό του μηνιαίου εισοδήματος, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες, συναθροίζονται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (Απόφαση 61502/3399/2016). Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, τι θα συμβεί με τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης με τις οποίες αμείβονται πρόσωπα που δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. φοιτητές, παλιοί ασφαλισμένοι ΙΚΑ κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρηθεί ότι υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία ή έστω μερική απασχόληση, υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν εισφορές μισθωτού στον εργοδότη μετά από έλεγχο του ΕΦΚΑ.

• «Μπλοκάκι» με έναν εργοδότη σε εταιρεία μη εγκατεστημένη στην Ελλάδα:

Το συγκεκριμένο πρόσωπο αντιμετωπίζεται ασφαλιστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας και όχι ως «οιονεί μισθωτός» και αποδίδει εισφορές με ποσοστό 26,95% ή 37,95%.

• Απασχόληση συνταξιούχων:

Περικόπτονται κατά 60% οι μεικτές (κύριες και επικουρικές) συντάξεις σε όσους συνταξιούχους αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα μετά τις 12.5.2016. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας και ποσού μεικτής σύνταξης. Η σύνταξη επανέρχεται σε περίπτωση παύσης της ασφαλιστέας ιδιότητας. Δεν περικόπτεται η σύνταξη κατά 60% σε όσους συνταξιούχους απέκτησαν ασφαλιστέα ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν από την παραπάνω ημερομηνία. Σε αυτήν την περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο ευνοϊκότερο ασφαλιστικό καθεστώς.

• Συνταξιούχος και αμειβόμενο μέλος Δ.Σ.:

Η ασφαλιστέα ιδιότητα του αμειβόμενου μέλους Δ.Σ., εάν θεωρηθεί ότι αποκτάται μετά τις 12.5.2016 (καθώς δεν ήταν ασφαλιστέα υπό το προϊσχύσαν καθεστώς), θα οδηγήσει σε περικοπή της σύνταξης του συνταξιούχου κατά 60%. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται διευκρίνιση για το συγκεκριμένο θέμα από το υπουργείο Εργασίας.

• Μειωμένες εισφορές για πάνω από 40 έτη ασφάλισης:

Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα μπορούν μετά από αίτησή τους στον ΕΦΚΑ να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου σύνταξης κατά 50%. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης είναι 20%. Η παραπάνω ρύθμιση δεν ισχύει για όσους ασφαλίζονται ως «μισθωτοί» αλλά μόνο για τους «ελεύθερους επαγγελματίες».

• Ασφαλιστικές μειώσεις και εκπτώσεις:

Οι μειώσεις για νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης, καθώς και οι εκπτώσεις για μηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς (παλιοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ) δεν έχουν εφαρμογή όταν τα παραπάνω πρόσωπα αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά ως «οιονεί μισθωτοί» και τιμολογούν μέχρι δύο εργοδότες. Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται μόνο για όσους παραμένουν ασφαλιστικά ελεύθεροι επαγγελματίες (δηλαδή τιμολογούν πάνω από δύο πελάτες).

Πηγή: Grant Thornton