Φοροδοξίες 12 03 2017

Γνωρίζετε ότι…
Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη «πραγματικής υπόστασης» (substance) για φορολογικούς σκοπούς σε εταιρείες συμμετοχών (“holding companies”) καθόρισε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, για την θεμελίωση «υπόστασης» πρέπει να εξετάζεται ενδεικτικά εάν η εταιρεία συμμετοχών διατηρεί κατάλληλη οργανωτική δομή που της επιτρέπει να συντονίζει και να ελέγχει τις θυγατρικές της. Έτσι έκρινε ότι μία εταιρεία συμμετοχών δεν απαιτείται να διατηρεί τη δομή, τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες ή το προσωπικό των εταιρειών με εμπορική δραστηριότητα, αλλά αρκεί να διαχειρίζεται πραγματικά το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της.

Δεν υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη για τους διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβούλους και εκκαθαριστές ως προς την πληρωμή του φόρου εισοδήματος κατά́ τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα παραπάνω πρόσωπα ευθύνονται αποκλειστικά για την πληρωμή των παρακρατούμενων φόρων, του ΦΠΑ και των επιρριπτόμενων στην κατανάλωση φόρων. Αντιθέτως, δημιουργείται αλληλέγγυα ευθύνη για τον φόρο εισοδήματος κατά́ τον χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης του νομικού προσώπου (ΔΕΔ 3100/2016).

Καθορίστηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2016 με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, εξαιρέθηκαν από τη λίστα, με αποτέλεσμα να θεωρούνται πλέον συνεργάσιμα, τα παρακάτω κράτη: α) Μαυρίκιος, β) Σεϋχέλλες και γ) Σιγκαπούρη. Τα μη συνεργάσιμα κράτη μειώθηκαν τελικά από 32, που ήταν για το 2015, σε 29 για το 2016. Αναμένεται ο καθορισμός της λίστας που αφορά τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το έτος 2016.

Είναι δυνατόν να πωλούνται εμπορεύματα σε τιμές κάτω του κόστος εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι το δικαιολογούν (ΔΕφΑθ 2273/2013). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ενώπιον των ελεγκτικών φορολογικών αρχών ότι η πώληση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους δικαιολογείται από επιχειρηματικούς λόγους ή σκοπούς. Το παραπάνω ισχύει παρά το γενικό κανόνα του εμπορίου που προβλέπει ότι καταρχήν τα εμπορεύματα πρέπει να πωλούνται σε τιμές που τουλάχιστον καλύπτουν το κόστος αγοράς ή εισαγωγής τους.

• Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 15% στα κέρδη που εμβάζει μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα προς το κεντρικό της στο εξωτερικό. Το υποκατάστημα, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας, δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο, αλλά ταυτίζεται με το κεντρικό του και ως εκ τούτου δεν νοείται διανομή κερδών στο ίδιο νομικό πρόσωπο.

Για να έχουν εφαρμογή κατά τη διάσπαση μίας εταιρείας οι φορολογικές απαλλαγές, που παρέχονται από αναπτυξιακούς νόμους για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, δεν αρκεί η τυπική πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου, αλλά απαιτείται επιπλέον και η ουσιαστική εξέταση του μετασχηματισμού. Πρέπει, δηλαδή, να εξετάζεται κατά πόσον οι διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου χρησιμοποιούνται ή όχι καταχρηστικά. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχεται κατά πόσον «η λαμβάνουσα χώρα διάσπαση είναι πρόσφορη δημιουργίας ισχυρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την κρίση του φορολογικού ελέγχου». Σε περίπτωση που το παραπάνω κριτήριο δεν πληρείται, μπορεί να τεθεί ζήτημα άρσης των φορολογικών απαλλαγών (Γνωμ. ΝΣΚ 422/2009).

Η αόριστη περιγραφή του τιμολογίου δεν αποκλείει την εκπεσιμότητα της σχετικής δαπάνης, εφόσονστο τιμολόγιογίνεται αναφορά σε υφιστάμενη σύμβαση, σύμφωνα την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 46/2006). Η αναφορά μπορεί να γίνει ακόμα και με τρόπο με τον οποίο να υποδηλώνεται μόνο η σύμβαση για την οποία πρόκειται, αρκεί τούτο να προκύπτει με σαφήνεια, κατά την ουσιαστική κρίση της φορολογικής αρχής και, αν αυτή αμφισβητηθεί, των διοικητικών δικαστηρίων.

Μόνο το 35% των στελεχών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι αποτελούν το 50% του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τη Eurostat. Επιπλέον, οι γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων έχουν απολαβές χαμηλότερες από αυτές των ανδρών συναδέλφων τους κατά 23,4%. Η διαφορά αυτή είναι λιγότερο αισθητή σε χώρες όπως η Ρουμανία (5%), η Σλοβενία (12,4%) και το Βέλγιο (13,6%), είναι αξιοπρόσεκτη σε χώρες όπως η Γερμανία (26,8%) και η Αυστρία (26,9%) και ιδιαίτερα υψηλή σε χώρες όπως η Ουγγαρία (33,7%) και η Ιταλία (33,5%).

Προτελευταία, δηλαδή 26η από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάχθηκε η Ελλάδα στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Δείκτης αυτός βασίζεται στη βαθμολόγηση των κρατών-μελών με κριτήρια όπως η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρησείς (23η από τις 28), τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπηρεσιών διαδικτυακά (24η από τις 28), τη συνδεσιμότητα (27η από τις 28), τον τρόπο χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες (21η από τις 28) και τις δεξιότητές τους σχετικά με τις τεχνολογίες (26η από τις 28). Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση μιας κοινής ψηφιακής αγοράς, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, την υιοθέτηση των απαραίτητων νομοθετικών πλαισίων και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης που διαρκεί πέραν του έτους, ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει στην τελευταία χρήση ή σε φορολογικό έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη ή τις ζημίες της λήξης της εκκαθάρισης, καθώς η περίοδος της εκκαθάρισης νοείται ως ενιαία για φορολογικούς σκοπούς. Τυχόν ζημία που θα προκύψει από προσωρινές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν υπόκειται στον περιορισμό του χρόνου συμψηφισμού των πέντε ετών, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα προκύπτει στο χρόνο υποβολής της οριστικής δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω ζημία δεν θα αναγνωριζόταν, καθόσον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η περίοδος της εκκαθάρισης διαρκεί πέραν της πενταετίας (Πολ.1088/2016).