Φοροδοξίες, 02.04.2017

Γνωρίζετε ότι…

ΕΣΠΑ: 4,6 δις ευρώ θα διατεθούν μέχρι το 2020

 • Συνοπτικά:
  Στο πλαίσιο των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) θα διατεθούν συνολικά 4,6 δις ευρώ έως το 2020. Από το ποσό αυτό 3,64 δις αποτελούν συνεισφορά των ταμείων Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

  Το πρώτο εξάμηνο του 2017 αναμένεται ενδεικτικά η προκήρυξη δράσεων σχετικά με την:

  • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
  • Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκταση υφιστάμενων µε την ανέγερση νέων μονάδων
  • Εξωστρέφεια – διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
  • Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την επέκτασή τους στις νέες αγορές
  • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
  • Αναβάθμιση εταιριών franchising
  • Στοχευμένη ενίσχυση εκσυγχρονισμού υποδομών και εξοπλισμού θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών εικαστικών τεχνών
 • Δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ”:
  Η Δράση “Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ”, η οποία προκηρύχθηκε πρόσφατα, θα χρηματοδοτεί έργα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καινοτομίας επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Θα υλοποιηθεί με τρείς κύκλους έως το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 280 εκ ευρώ.

  Στον Α’ Κύκλο, για τον οποίο δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα διατεθούν 126 εκ ευρώ. Η παραπάνω χρηματοδότηση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 • Υλοποίηση Δράσης:
  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια των κύκλων, αλλά θα αξιολογούνται στις καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες κάθε κύκλου, οι οποίες θα ορίζονται από την πρόσκληση της Δράσης.

  Ο Α’ κύκλος έχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων την 17η Μαΐου 2017 και χρονική διάρκεια υλοποίησης τους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των έργων.

 • Πού αποσκοπεί:
  Η εν λόγω Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου: α) να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να αποκτηθεί και να αξιοποιηθεί εμπορικά η ερευνητική γνώση και να παραχθεί πρωτογενώς ελληνική αξιοποιήσιμη καινοτομία, β) να αναπτύξουν προϊόντα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο τεχνολογικής ωριμότητας, ακόμα και στο στάδιο της αρχικής ιδέας (π.χ. start ups) και γ) να ενισχύσουν ενέργειες προώθησης και προβολής, όπως πχ. η συμμετοχή σε εκθέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες διάθεσης και εκμετάλλευσης των προϊόντων τους.

  Σε αντίθεση με προηγούμενες Δράσεις, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή επιχείρηση ανά κύκλο.

 • Τομείς που ενισχύονται:
  Οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες αφορούν στους τομείς των α) υλικών – κατασκευών, β) τουρισμού, γ) αγροτοδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων, δ) περιβάλλοντος και  βιώσιμης ανάπτυξης, ε) υγείας και φαρμάκων, στ) μεταφορών και logistics, ζ) ενέργειας, η) τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και θ) πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών.
 • Σε ποιους απευθύνεται:
  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ.)και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί ή ως επιχειρήσεις.

  Ειδικότερα, οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, είτε σε συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς.

  Επισημαίνεται ότι η Δράση αυτή είναι από τις ελάχιστες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για επιχορήγηση από Μεγάλες Επιχειρήσεις (πάνω από 250 άτομα προσωπικό και πάνω από 50 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών).

 • Επιλέξιμες δραστηριότητες:
  Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών στις ακόλουθες κατηγορίες: α) κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, β) δράσεις προώθησης της καινοτομίας, γ) υποστηρικτικές ενέργειες όπως συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
  Χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, όπως είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες απόσβεσης κτιρίων, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσεων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δημοσιότητα, ταξίδια, αναλώσιμα κλπ.). Οι δαπάνες καινοτομίας αφορούν μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς και οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις αφορούν μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο καθώς η ενίσχυση έχει το χαρακτήρα κινήτρου. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο.

 • Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά κατηγορία:
  • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
   Από 0,2 έως 0,5 εκ ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν
  • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
   Μέχρι 1 εκ ευρώ
  • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
   Μέχρι 2 εκ ευρώ
 • Ύψος Επιχορήγησης
  Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία παρέμβασης και τον χαρακτηρισμό κάθε ενότητας εργασίας (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτη σκοπιμότητας) και κυμαίνεται από 25% έως 80% επί του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών.

Πηγή: grant-thornton.gr