Τι ισχύει για τις ημέρες αργίας της Δευτέρας του Πάσχα (17 Απριλίου 2017) και της Πρωτομαγιάς

Η Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, όπως είναι γνωστό, ορίζεται από το νόμο (Β.Δ.748/1966), ως υποχρεωτική ημέρα αργίας κάθε χρόνο, ενώ η εορτή της 1ης Μαΐου ορίζεται ως προαιρετική ημέρα αργίας, με δυνατότητα όμως του Υπουργού Εργασίας να κηρύσσει και αυτή με απόφασή του ως υποχρεωτική, για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Χώρας.

Έτσι παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β.Δ/τος.

Να σημειωθεί ότι για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας σε περίπτωση σύμπτωσης της ημέρας αυτής (Δευτέρα 17 Απριλίου 2017) με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά την ημέρα αυτή και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης εβδομάδα.
Ειδικότερα όσον αφορά την αργία της Δευτέρας του Πάσχα η οποία είναι υποχρεωτική αργία για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, δηλαδή για την εβδομάδα από 17 μέχρι 22 Απριλίου θα λάβουν αποδοχές για 6 ημερομίσθια, είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο. Οι δε εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας αν μεν εργασθούν κατά τη ημέρα αυτή (Δευτέρα 17 Απριλίου 2017), θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% ενώ αν δεν εργασθούν και λάβουν κατ΄ αυτή το ρεπό τους της εβδομάδας αυτής, θα λάβουν πάλι αποδοχές για 6 ημερομίσθια χωρίς προσαύξηση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, στους εργαζομένους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό αν μεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75% αν δε δεν εργασθούν, θα λάβουν το ρεπό τους και πλήρη τον μηνιαίο τους μισθό χωρίς περικοπή.

Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις και των δύο παραπάνω κατηγοριών με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με την οποία έχει συμφωνηθεί ο εργαζόμενος να εργάζεται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας, αν μεν η επιχείρηση είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα) θα του καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής με προσαύξηση 75%, αν δε είναι επιχείρηση που δεν λειτουργεί τις Κυριακές ο εργαζόμενος δεν θα απασχοληθεί μεν την ημέρα αυτή, αλλά του καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιό του χωρίς προσαύξηση. Αν όμως με βάση τη σύμβασή του δεν εργάζεται τις Δευτέρες κάθε εβδομάδας, (εργάζεται π.χ. από Τρίτη μέχρι Παρασκευή) δεν θα του καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως δεν του καταβάλλεται και τις λοιπές Δευτέρες των λοιπών εβδομάδων του έτους, με βάση τη σύμβασή του.

Όσον αφορά την ημέρα της Μ. Παρασκευής σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 435/1976, ορίσθηκε ότι κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων ως και η απασχόληση των μισθωτών τους, μέχρι της 13.00 ώρας. Με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών και μισθωτών, δύνανται να ορίζονται διαφορετικά τα της λειτουργίας των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Τέλος να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μόνο για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αφού για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες, του Δημοσίου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός αν οι αρμόδιοι για το προσωπικό αυτό Υπουργοί, εκδώσουν σχετική απόφαση με βάση άλλες εξουσιοδοτικές για το θέμα αυτό διατάξεις νόμου.

Τέλος όσον αφορά την εορτή της 1ης Μαΐου η οποία εφέτος συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα και εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εργασίας με την οποία η ημέρα αυτή ορισθεί ως υποχρεωτική αργία, θα έχουν εφαρμογή όλα τα παραπάνω αναφερόμενα για την εορτή της Δευτέρας του Πάσχα.

Πηγή: taxheaven.gr