Φοροδοξίες, 23.04.2017

Γνωρίζετε ότι…

  • Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δεν μπορεί να «δικαιολογήσει» ποσό που εμβάστηκε στο εξωτερικό από εισοδήματα που απέκτησε και φορολογήθηκε στη χώρα κατοικίας του, εφόσον δεν επικαλείται και δεν προσκομίζει αποδεικτικά εισαγωγής στην Ελλάδα χρηματικών κεφαλαίων του από το εξωτερικό. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την πηγή προέλευσης των χρημάτων που υπήρχαν στην Ελλάδα και εμβάστηκαν στο εξωτερικό. Εξάλλου, ο ίδιος ο φορολογούμενος φέρει το βάρος δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προκύπτει από την ύπαρξη μεγάλου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (ΣτΕ 435/2017).
  • Αίτημα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου μπορεί να απορριφθεί από τις Φορολογικές Αρχές για έτη κατά τα οποία το πρόσωπο διατηρούσε την ιδιότητα του διαχειριστή ή εκκαθαριστή σε ελληνική εταιρεία. Αντιθέτως, αίτημα μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού μπορεί να εγκριθεί στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διατηρεί απλά επενδυτικά συμφέροντα στην Ελλάδα χωρίς να συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας (ΔΕΔ 1675/23.2.2017).
  • Δεν εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλει μία εταιρεία για δάνειο που έλαβε με σκοπό την πληρωμή μερίσματος προς τους μετόχους της. Η Διεύθυνση Επίλυσης διαφορών έκρινε ότι τα ληφθέντα ποσά δανείων δεν χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία προς το συμφέρον αυτής, καθόσον αν και διατέθηκαν για την εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης της εταιρείας, δεν συνέβαλαν στη δημιουργία εισοδήματος ούτε στην ανάπτυξη των εργασιών της (ΔΕΔ 1923/10.3.2017).
  • Η εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μπορεί να αποδεικνύεται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων. Ενδεικτικά, η εξόφληση μπορεί να αποδεικνύεται μέσω κατάστασης κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κα. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εξόφληση της δαπάνης πρέπει να φυλάσσονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους μέχρι και την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.
  • Ο φορολογούμενος υποχρεούται να πραγματοποιεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τόσο στην ημεδαπή όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., προκειμένου να διατηρήσει τις προβλεπόμενες μειώσεις φόρου (έως €2.100). Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο τρέχον φορολογικό έτος. Ωστόσο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (δηλαδή εάν γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις) (ΠΟΛ 1062/2017).
  • Οι προβλεπόμενες μειώσεις φόρου υπολογίζονται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, καθώς και στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από τη μισθωτή εργασία και τις συντάξεις.
  • Δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές εργαζομένων με μπλοκάκι), εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ως κατάλληλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής θεωρούνται ενδεικτικά, πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, η κατάθεση με μετρητά ή το έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού (έστω και σε λογαριασμό με περισσότερους συνδικαιούχους). Ως ηλεκτρονικά μέσα νοούνται, επίσης, η χρήση ταχυδρομικής επιταγής ή ταχυπληρωμής, η χρήση τραπεζικής επιταγής καθώς και η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού. Δεν εμπίπτουν στους παραπάνω περιορισμούς οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος. Εξαιρετικά, για τις αμοιβές που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο 2017 λόγω της πρώτης εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων, τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους.
  • Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) περί μετασχηματισμών – πέραν των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης – και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.). Η ένταξη των Ι.Κ.Ε. κρίθηκε απαραίτητη, σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λόγω της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης που έχουν με τις Ε.Π.Ε. (ΠΟΛ 1057/2017).
  •  Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) μετατροπές επιχειρήσεων οποιαδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφή. Επίσης, εκτός πεδίου εφαρμογής τίθενται ρητά οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιριών, είτε με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ, είτε μέσω σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ (ΠΟΛ 1057/2017).
  • Η επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου μπορεί να επιβληθεί σε πρόεδρο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, ακόμη και εάν στο παρελθόν είχε γίνει δεκτή η άρση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν στην προκειμένη περίπτωση, οι προϋποθέσεις επιβολής και, ιδίως, λόγω του ότι υιοθετήθηκε ο ισχυρισμός του ότι η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν τυπική και δεν είχε ασκήσει καθήκοντα διαχείρισης ή διοίκησης (Ν.Σ.Κ. 82/2017)

Πηγή : grant-thornton.gr