Φοροδοξίες, 21.05.2017

Γνωρίζετε ότι…

 • Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο: Μέχρι 31.3.2019 θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του πλήρους e-περιουσιολογίου σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017. Σκοπός του, όπως αναφέρεται, είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Το έργο του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από αυτό.
 • Επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ – Φορολογικές διασταυρώσεις: Ειδικό λογισμικό με το οποίο θα συγκρίνονται οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών με τα δηλωθέντα εισοδήματα για κάθε φορολογικό έτος σε βάθος δεκαπενταετίας έχει αναπτυχθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που δημοσιεύθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2017, το λογισμικό αυτό υπολογίζει την προσαύξηση των τραπεζικών καταθέσεων και εντοπίζει τις διαφορές ύψους καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων.
 • Πολυνομοσχέδιο – Φορολογικοί έλεγχοι: Από 1ης.1.2018 και εφεξής, το 75% τουλάχιστον των μερικών ή πλήρων φορολογικών ελέγχων θα αφορά την τελευταία τριετία. Οι έλεγχοι μπορεί να επεκτείνονται και στα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (τελευταία πενταετία), εφόσον κρίνεται σκόπιμο και συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τα ελεγκτικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, καθώς και άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές ή κριτήρια. Σκοπός αυτής της ρύθμισης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι να καταστεί ο έλεγχος αποδοτικότερος και αποτελεσματικότερος, καθώς θα στρέφεται πλέον σε πρόσφατα έτη, ως προς τα οποία θα είναι ευχερέστερη η αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών.
 • Πολυνομοσχέδιο – Τροποποιήσεις σε φορολογικές διατάξεις:
  α) Από 1ης/1/2019 ή από 1ης/1/2020 (ανάλογα με την πορεία της οικονομίας) μειώνεται το αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους.
  β) Από 1ης/1/2017 καταργείται η μείωση του φόρου για ιατρικές δαπάνες.
  γ) Από 1ης/1/2018 καταργείται η μείωση φόρου για μισθούς και συντάξεις λόγω παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (1,5%).
  Από 1ης/1/2020 και εφόσον δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους προβλέπονται:

  • Mείωση του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών (πλην πιστωτικών ιδρυμάτων) από 29% σε 26%.
  • Mείωση του φορολογικού συντελεστή των φυσικών προσώπων έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%.
  • Mείωση ΕΝΦΙΑ για περιπτώσεις όπου ο φόρος είναι κατώτερος των 700 ευρώ.
  • Kατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για την κλίμακα εισοδημάτων έως 30.000 ευρώ.
 • Πολυνομοσχέδιο – Αλλαγές στον νόμο για Airbnb: Το νομοσχέδιο συμπληρώνει τις διατάξεις για τις μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (τύπου Airbnb), οι οποίες έχουν παραμείνει ανεφάρμοστες επί πεντάμηνο, με προσθήκη άρθρου στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Βραχυχρόνια μίσθωση με βάση το νομοσχέδιο θεωρείται αυτή που συνάπτεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Πλέον καθίσταται δυνατή και η εκμετάλλευση διαμερισμάτων, κατοικιών και δωματίων από νομικά πρόσωπα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επιπλέον δημιουργείται και ο θεσμός του «διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης», ο οποίος αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Για τα φυσικά πρόσωπα το εισόδημα θεωρείται προερχόμενο από ακίνητη περιουσία εφόσον παρέχονται μόνο κλινοσκεπάσματα, ενώ εάν υφίσταται περαιτέρω παροχή υπηρεσιών, θα προκύπτει εισόδημα από ατομική επιχείρηση. Για τα νομικά πρόσωπα το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
 • Πολυνομοσχέδιο – Airbnb & ΦΠΑ: Το έσοδο που αποκτάται από τον εκμισθωτή στο πλαίσιο αυτής της διάταξης περί βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι απαλλασσόμενο του ΦΠΑ. Από τη διατύπωση του νομοσχεδίου αφήνεται να εννοηθεί ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ υφίσταται ακόμα και αν παρέχονται επιπρόσθετες υπηρεσίες εκτός από παροχή κλινοσκεπασμάτων, γεγονός που θα ήταν αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία περί ΦΠΑ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων θα ρυθμίζονται οι ακόλουθοι δυνητικοί περιορισμοί: α) η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες (ή τις 60 μέρες για νησιά με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων) ανά ημερολογιακό έτος, εκτός εάν το εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ και β) να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
 • Πολυνομοσχέδιο – Πλαστά & Εικονικά Στοιχεία: Καθιερώνεται για τις περιπτώσεις πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Η ρύθμιση του νομοσχεδίου αφορά και εκκρεμείς περιπτώσεις.
 • Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ: Είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), κατ’ εφαρμογήν των ευεργετικών διατάξεων των αναπτυξιακών νόμων 1297/1972 και 2166/1993, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. και ΕΠΕ. Συνεπώς, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης, από την παραπάνω μετατροπή ΙΚΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 146.735 ευρώ (το ίδιο προβλέπεται και για τις ΕΠΕ). Αυτά προκύπτουν καθώς ο φορολογικός χειρισμός των ΙΚΕ εξομοιώνεται με αυτόν των ΕΠΕ (ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017).

Πηγή : grant-thornton.gr