Αλλαγές στο Taxisnet και σε δηλώσεις

Στα «μέτρα του Μνημονίου» θα προσαρμοστεί το Taxisnet και τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προς το σκοπό αυτό προκηρύχτηκε διεθνής διαγωνισμός από την ΑΑΔΕ ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την πλήρη λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση των αλλαγών που προκύπτουν από τα Μνημόνια στα παραγωγικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες «προκειμένου να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στον τομέα της ευρύτερης φορολογίας». Όπως σημειώνεται σχετικά, οι αλλαγές που επέφεραν τα Μνημόνια εισήχθησαν όταν τα πληροφοριακά συστήματα ήταν ήδη σε παραγωγική λειτουργία ή είχε ολοκληρωθεί η φάση υλοποίησής τους και δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από τις τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις τους.

 

Έτσι, με την λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση των μνημονιακών πολιτικών στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα επικαιροποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα υλοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που κατά την προκήρυξη θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (πολιτών και επιχειρήσεων), αλλά και στις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ωστόσο, η «μνημονιακή αναβάθμιση» των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης (Taxisnet, Taxis, ICISnet, Elenxis, MIS, πληροφοριακό σύστημα ακίνητης περιουσίας, κ.α..) μόνον απλή δεν θα είναι, καθώς η σχετική διαδικασία θα διαρκέσει 36 μήνες από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, δηλαδή θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2020!

 

Και τεχνικά οι προκλήσεις θα είναι μεγάλες, καθώς η προκήρυξη αναφέρει πως θα επέλθουν τροποποιήσεις στην επιχειρησιακή λογική των εν λόγω συστημάτων, αφενός λόγω των μεταβολών στη φορολογική νομοθεσία, αφετέρου λόγω των διαρκών μνημονιακών υποχρεώσεων, οι οποίες θα εκτείνονται και μετά τον Αύγουστο του 2018 και τη λήξη του προγράμματος. Στο ίδιο πλαίσιο η προκήρυξη μιλά για τη δημιουργία νέων εφαρμογών, αλλά και τη διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων (π.χ. τραπεζών και επιχειρήσεων).

 

Οι αλλαγές στο Taxisnet

 

Η προκήρυξη περιγράφει συνοπτικά τις επιχειρούμενες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας Taxis και Taxisnet, υπογραμμίζοντας πως η μνημονιακή υποχρέωση για θεσμοθέτηση νέου φορολογικού συστήματος, επηρεάζει πλήθος τομέων της φορολογίας, όπως π.χ. το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, το ΦΠΑ και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Το νέο φορολογικό σύστημα θα επιφέρει πλήθος αλλαγών ως εξής:

 

Ενοποίηση Taxis και Taxisnet: Μέχρι σήμερα, το Taxis αποτελεί το back-office φορολογικό σύστημα και εξυπηρετεί τους εφοριακούς, ενώ το Taxisnet είναι το εναλλακτικό κανάλι των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με τις ΔΟΥ μέσω διαδικτύου. Με τη συγκεκριμένη δράση, θα ενοποιηθούν ουσιαστικά τα δύο πληροφοριακά συστήματα προκειμένου το σύνολο των συναλλαγών να διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά με ομοιόμορφο τρόπο μέσω του Taxisnet και του Taxis. Π.χ. με την αλλαγή αυτή η εφαρμογή των παρακρατούμενων φόρων στο Τaxis θα ταυτιστεί με αυτή του Taxisnet.

 

Ανασχεδιασμός εντύπων και διαδικασιών: Θα αλλάξει η μορφή των δηλώσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα καταργηθούν ή και θα συγχωνευθούν έντυπα και θα δημιουργηθούν νέα. Ενδεικτικά θα αλλάξουν ριζικά η διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ, θα εισαχτεί ηλεκτρονική κοινοποίηση και υπολογισμός ημερήσιου τόκου, θα τροποποιηθούν οι εφαρμογές παραλαβής, εκκαθάρισης της δήλωσης εντύπου Ν, της αίτησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου μέσω Taxisnet, οι εφαρμογές των μισθωτηρίων και συμφωνητικών,κ.α..

 

Άντληση πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου από την πηγή: Τα Taxis και Taxisnet θα αναβαθμιστούν προκειμένου να συλλέγουν κεντρικά πληροφορίες, είτε από φορείς του Δημοσίου (ασφαλιστικά ταμεία, υπουργείο Εσωτερικών, ληξιαρχεία, κ.α.)., είτε από οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, ΔΕΚΟ, ΕΧΑΕ, κ.α.) ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση νέων διασταυρώσεων ή και η κατάργηση προσκόμισης σχετικών βεβαιώσεων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να πιστοποιήσουν ποσά που αναφέρονται στις δηλώσεις τους.

 

Αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Θα υλοποιηθούν νέα web services για αυτεπάγγελτη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από άλλους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προκειμένου να απαλλαγεί ο πολίτης από την απαίτηση προσκόμισης «έντυπων» βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Οι ανάγκες αυτές γίνονται ακόμα πιο επιτακτικές καθώς το σύνολο των φορολογικών και οικονομικών συναλλαγών θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, λόγω της συγχώνευσης των ΔΟΥ.

 

Διασύνδεση των Taxis και Taxisnet με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακίνητης Περιουσίας: Έτσι, θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση πλήθους διασταυρώσεων, όπως ενδεικτικά η συσχέτιση της συνολικής ακίνητης περιουσίας βάσει δηλωθέντος εισοδήματος. Ακόμη , η αναμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων φορολογίας κεφαλαίου θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης μεταγραφής δηλώσεων φόρου δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτων, την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικής δωρεάς, την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων και διασταυρώσεις συσχέτισης στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων με το Περιουσιολόγιο.

Πηγή : cnn.gr