Φοροδοξίες, 28.05.2017

Γνωρίζετε ότι…

  • Μείωση φορολογικών συντελεστών σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο: Μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαγγείλει ένα φιλόδοξο σχέδιο μείωσης του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών από 35% σε 15%. Στην Μεγάλη Βρετανία, έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Έτσι ο συντελεστής εταιρικών κερδών από 28% το 2010 θα διαμορφωθεί σε 17% του 2020. Το 2020, προγραμματίζεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών στην Ελλάδα από 29% σε 26%. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη διεθνή τάση για τη μείωση του φόρου των εταιρικών κερδών και την αύξηση της έμμεσης φορολογίας.
  • Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων και ΦΠΑ:  Επαγγελματικές μισθώσεις μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ (αντί του χαρτοσήμου) κατόπιν επιλογής από τον εκμισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι υποκείμενος στο φόρο και δεν ενεργεί ως ιδιώτης. Το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης ασκείται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου, είτε εντός 30 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που ισχύει από την έναρξη αυτής, εάν η επιλογή φορολόγησης ασκείται σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης χρησιμοποίησης του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του αντισυμβαλλομένου-μισθωτή (ΠΟΛ 1180/2013).
  • Μη επιβολή ΦΠΑ σε μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο για εξόφληση φόρου: Η μεταβίβαση από κατασκευαστή της κυριότητας επί ακινήτου υπέρ του δημοσίου ταμείου κράτους μέλους ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία πραγματοποιείται, προς πληρωμή ληξιπρόθεσμης φορολογικής οφειλής, δεν συνιστά παράδοση αγαθού εξ επαχθούς αιτίας και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (Απόφαση ΔΕΕ Posnania Investments, C-36/16). Στην Ελλάδα προς το παρόν δεν προβλέπεται η απευθείας μεταβίβαση ακινήτου προς το Δημόσιο για εξόφληση φόρου, με εξαίρεση την εξόφληση του φόρου κληρονομίας που αναφέρεται στον ν. 4261/2014, αλλά δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Έτσι, προς ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου τα ακίνητα υπόκεινται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, γεγονός που σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές των πλειστηριασμών, οδηγεί σε μεγάλη ζημία τόσο τον οφειλέτη, όσο και το Δημόσιο.
  • Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου σε διοικούντες Α.Ε.: Για την επιβολή των μέτρων διασφάλισης (π.χ. δέσμευση 50% των τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.) δεν αρκεί ένα φυσικό πρόσωπο να είχε την ιδιότητα γενικού διευθυντής ανώνυμης εταιρείας, αλλά απαιτείται να αποδειχθεί ότι αυτός είχε προβεί, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, υπό την ιδιότητα αυτή, σε συγκεκριμένες πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης της εν λόγω εταιρείας (ΣτΕ 2721/2016).
  • Μερίσματα που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας: Απαλλάσσονται του φόρου μερίσματα που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας (τα πλοία της οποίας διαχειρίζεται εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975) όχι απευθείας από την πλοιοκτήτρια ή τη διαχειρίστρια, αλλά μέσω τρίτης αλλοδαπής εταιρείας-«ταμία». Η πίστωση των μερισμάτων στους λογαριασμούς των μετόχων μπορεί να γίνεται από την αλλοδαπή εταιρεία-ταμία μέσω τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται στην Ελλάδα και οι οποίοι τροφοδοτούνται με εισαγωγή συναλλάγματος από έσοδα των πλοιοκτητριών εταιρειών (ναύλοι).  Ωστόσο, είναι απαραίτητο σε περίπτωση ελέγχου να μπορεί να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πραγματική διανομή κερδών (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 100/2017).
  • Φορολογία παροχών σε είδος: Οι παροχές σε είδος συνολικής αξίας άνω των 300 Ευρώ/έτος φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την παραχώρηση οχήματος ή κατοικίας, τη λήψη δανείου με ευνοϊκούς όρους, τα stock options (δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών) κ.λπ. Απαλλάσσονται α) Οι διατακτικές σίτισης έως 6 Ευρώ/ημέρα, β) Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, γ) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για ασφάλεια ζωής ή υγείας ή ανικανότητας μέχρι 1.500 Ευρώ ανά εργαζόμενο και ανά έτος, δ) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους και ε) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.
  • Απαλλαγή από ΦΠΑ των φορτώσεων/εκφορτώσεων πλοίων από υπεργολάβο: Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ όχι μόνον οι παροχές υπηρεσιών με αντικείμενο τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του φορτίου πλοίου οι οποίες πραγματοποιούνται κατά το τελικό στάδιο εμπορίας μιας τέτοιας υπηρεσίας, αλλά και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε προγενέστερο στάδιο, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών από υπεργολάβο σε επιχείρηση η οποία χρεώνει περαιτέρω την παροχή σε επιχείρηση διαμεταφοράς ή σε μεταφορέα. (Aπόφαση ΔΕΕ ΑΟy, C-33/16). Η συγκεκριμένη νομολογία είναι σημαντική καθώς διευρύνεται η απαλλαγή των υπηρεσιών για τις άμεσες ανάγκες των πλοίων ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η υπηρεσία δεν παρέχεται άμεσα στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή.

Πηγή : grant-thornton