Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και τα τεκμήρια

Τα τεκμήρια (ή διαφορετικά «ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας» όπως τιτλοφορείται στο κεφάλαιο Δ’ του ν.4172/2013) εφαρμόζονται όταν το τεκμαρτό εισόδημά ενός φορολογούμενου είναι υψηλότερο από το συνολικό ετήσιο εισόδημά του.

Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογούμενου και των εξαρτώμενων μελών του αλλά και με βάση τις δαπάνες που γίνονται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αγορές ακινήτων, αυτοκίνητα, κ.α.).

 Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής εξαιρούνται από φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια για αντικειμενικές δαπάνες και για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (εφόσον έχουν μηδενικό εισόδημα στην Ελλάδα):

Ειδικότερα:τα τεκμήρια δεν υπολογίζονται από την εφορία ειδικά για αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή. Επίσης τα τεκμήρια δεν εφαρμόζονται προκειμένου για δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα (βλ. άρθρα 31 και 33 Ν.4172/2013). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα χρήματα αυτά να είναι νόμιμα εισηγμένα στην Ελλάδα και δηλωμένα φορολογικά.

Πηγή : capital.gr