Φοροδοξίες, 18.06.2017

Γνωρίζετε ότι…

  • Είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από συζύγους: Οι σύζυγοι δύνανται να υποβάλλουν χωριστά δηλώσεις στην Ελλάδα, όταν ο ένας εκ των δύο είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το γεγονός ότι ο ένας εκ των συζύγων είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, πράγμα που προϋποθέτει και χωριστή κατοικία των συζύγων, συνιστά περίπτωση δυνάμενη να αντιμετωπισθεί, για τις ανάγκες της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος και μόνο, ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ανάγκη που οδήγησε τον νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων εκ μέρους των συζύγων σε περίπτωση διακοπής, κατά την έννοια του οικογενειακού δικαίου, της έγγαμης συμβίωσης, συντρέχει εν μέρει και στην περίπτωση που οι σύζυγοι, παρόλο που δεν έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση (κατά το οικογενειακό δίκαιο) εν πάση περιπτώσει έχουν χωριστή κατοικία. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την προσαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων (ΣτΕ 1215/2017).
  • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης:  Δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αντίθετα, αποτελεί φόρο που υπολογίζεται βάσει του εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να επιβάλλεται στους φορολογούμενους που έχουν την απαραίτητη φοροδοτική ικανότητα. Επιπλέον, η εισφορά επιβάλλεται χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό να αποκατασταθεί η κρατική δημοσιονομική βιωσιμότητα και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν. Η φορολογία εισοδήματος, ωστόσο, επιβάλλεται ανεξαρτήτως συνθηκών με σκοπό την εξυπηρέτηση των παγίων λειτουργικών αναγκών του Κράτους. Τέλος, οι απαλλαγές από τον φόρο, τα κλιμάκια και οι συντελεστές που επιβάλλονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται για τη φορολογία εισοδήματος (Γν. ΝΣΚ 130/2017). Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική, για σκοπούς αποφυγής διπλής φορολογίας, η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως φόρος εισοδήματος και δεν θα πρέπει να πιστώνεται έναντι του φόρου που οφείλεται στην αλλοδαπή.
  • Φορολογική έκπτωση ζημίας προμηθευτή εταιρείας που εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης: Μία επιχείρηση μπορεί να διαγράψει οριστικά απαίτηση κατά πελάτη της, ο οποίος έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, και εν συνεχεία να εκπέσει φορολογικά από τα έσοδά της το αντίστοιχο ποσό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμφωνία εξυγίανσης να έχει επικυρωθεί από το πτωχευτικό Δικαστήριο και να μην είχε σχηματισθεί, πριν από την επικύρωση, σχετική πρόβλεψη (ή να είχε σχηματισθεί μικρότερη). Το ποσό της απαίτησης εκπίπτει από τα έσοδα του φορολογικού έτους εντός του οποίου επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης από το Δικαστήριο. Τα παραπάνω ισχύουν και για το μέρος της απαίτησης που αφορά το ποσό του ΦΠΑ, το οποίο η επιχείρηση απέδωσε στο Δημόσιο χωρίς ωστόσο να το εισπράξει από τον πελάτη της (ΠΟΛ 1080/2017).
  • Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για την συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Ιούνιο του 2015 σχετικά με την συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Η συμφωνία παρέχει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νορβηγία ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη συνεργασία στην είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων ΦΠΑ.
  • Εμβάσματα:  Κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τροφοδότησε έμβασμα, λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού της χρήσης κατά την οποία εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου. Συνεπώς, κρίσιμος δεν είναι, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από τον οποίο έγινε το έμβασμα. Η μεταφορά, με έμβασμα, χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου (στον οποίο είναι ο μοναδικός δικαιούχος) σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν ενέχει προσαύξηση της περιουσίας του (ΣτΕ 1225/2017).
  • Επαναληπτικός έλεγχος βιβλίων:  Οι φορολογικές αρχές μπορούν να προβούν σε επαναληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων και να εκδώσουν νέα πράξη επιβολής προστίμου για τυχόν πρόσθετες παραβάσεις, ακόμη και εάν είχε διενεργηθεί στο παρελθόν προηγούμενος έλεγχος και είχε εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου για την ίδια φορολογική χρήση. Έτσι μπορούν να εκδώσουν πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις βιβλίων και στοιχείων που προκύπτουν από συμπληρωματικά στοιχεία μετά την πάροδο της πενταετούς παραγραφής. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πράξη επιβολής προστίμου να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί εντός δεκαετίας από το τέλος έτους που έπεται της παράβασης (ΣτΕ 1091/2017).
  • Χρόνος και τρόπος υποβολής της ειδικής δήλωσης υπολογισμού της εισφοράς, που επιβάλλεται στις «παραναυτιλιακές» εταιρείες (ναυλομεσιτικές κλπ.) του άρθρου 25 του ν. 27/1975: Η εισφορά επιβάλλεται επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος, με τον πρόσφατο νόμο 4472/2017. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι η δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου κάθε φορά έτους και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2016 μπορεί να υποβληθεί και μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.

Πηγή : grant-thornton