Φοροδοξίες, 09.07.2017

Γνωρίζετε ότι…

  • Airbnb – Υποχρέωση δήλωσης στοιχείων μίσθωσης στο taxis: Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να υποβάλλεται και για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Οι εκμισθωτές έχουν υποχρέωση να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του taxis μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ακόμα κι αν αφορούν προφορική συμφωνία, και περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των φιλοξενούμενών τους, όπως ΑΦΜ, ή κατ’ εξαίρεση για αλλοδαπό μισθωτή αριθμό διαβατηρίου και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Η μη υποβολή, καθώς και η ελλιπής ή εκπρόθεσμη υποβολή της σχετικής Δηλώσεως επισύρει πρόστιμο. Συγκεκριμένα, υπόκειται στις κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος επιβάλει ενδεικτικά πρόστιμο €100 για κάθε δήλωση, η οποία δεν υπεβλήθη ή υπεβλήθη ελλιπώς ή εκπρόθεσμα.
  • Airbnb – Πότε θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα; Ερωτήματα προκύπτουν για τους φορολογούμενους που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους βραχυπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στα τέλη του 2016 θεσπίσθηκαν οι κανόνες σχετικά με την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση καταχώρησης κάθε ακινήτου σε σχετικό μητρώο, καθώς και την πρόβλεψη προστίμων άνω των € 5.000 με εναρκτήρια ημερομηνία ισχύος την 1/2/2017. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη έχει ήδη τροποποιηθεί δυο φορές, με αποτέλεσμα η έναρξη ισχύος της να εξαρτάται από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα ρυθμίζουν τα επιμέρους θέματα.
  • Δωρεάν παραχώρηση ακινήτων – Υποχρέωση δήλωσης στοιχείων  στο taxis: Η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου απαιτεί επίσης την υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, καθώς από τη δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι προκύπτει εισόδημα ίσο με 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επομένως, η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου π.χ. σε τέκνο για χρήση ως επαγγελματική στέγη πρέπει επίσης να δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστημα του taxis. Εξαίρεση αποτελεί η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου έως 200 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από ανιόντες ή κατιόντες.
  • Παραμένει στο 10% ο φόρος μερισμάτων από αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν στην Ελλάδα γραφεία ναυτιλιακών επιχειρήσεων: Δεν αυξάνεται από10% σε 15% ο φόρος μερισμάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, εφόσον αυτή διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Η παραπάνω φορολόγηση ισχύει μόνο εφόσον τα γραφεία, που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ασχολούνται αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων πάνω από 500 κόρους με ελληνική ή ξένη σημαία. Με την καταβολή του παραπάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου και τα μερίσματα δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης. Το παράδοξο είναι ότι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση δεν ισχύει και για τις ελληνικές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις ίδιες διατάξεις δίχως να υπάρχει προφανής αιτία για αυτή τη διάκριση σε βάρος των τελευταίων. Ως γνωστόν τα μερίσματα που διανέμονται από πλοιοκτήτριες εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου μερισμάτων υπόκεινται όμως σε εισφορά αλληλεγγύης.
  • Τερματικό αποδοχής καρτών (POS) – Υπάρχει απαλλαγή για τους δικηγόρους;  Δεν εμπίπτουν στους υπόχρεους αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) οι δικηγόροι, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι υπόχρεοι αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) σε συναλλαγές με καταναλωτές (ΚΥΑ 45231/2017), βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους στο πεδίο εφαρμογής της. Η παραπάνω κρίση της Αρχής βασίζεται στην αιτιολογία ότι οι λήπτες των υπηρεσιών των δικηγόρων δεν συνιστούν «καταναλωτές» και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης. Πάντως, η Αρχή έκρινε ότι η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον ν. 2472/1997. Για το λόγο αυτό και το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να μην αποδέχεται την παραπάνω απαλλαγή.
  • Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Έναρξη ισχύος της Κοινοτικής Οδηγίας: Στις 26 Ιουνίου 2017 τέθηκε επίσημα σε ισχύ η τέταρτη Κοινοτική Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία 2015/849).  Μεταξύ άλλων, η Οδηγία προβλέπει την υποχρέωση εξακρίβωσης και ελέγχου των πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν ή ασκούν έλεγχο σε μία νομική οντότητα, ώστε  να διασφαλισθεί με τον τρόπο αυτό η ουσιαστική διαφάνεια. Σύμφωνα με το κείμενο της Οδηγίας, η ανάγκη για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων, οι οποίοι αλλιώς θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή. Οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους θα αποθηκεύονται σε κεντρικό μητρώο εκτός της εταιρείας, όπως είναι το εμπορικό μητρώο.
  • ΕΦΚΑ – Δικηγόρος που απασχολείται με «μπλοκάκι» σε μία εταιρεία: Δεν υπάγονται στη ρύθμιση των «οιονεί μισθωτών» (ν. 4387/2016 άρθρο 39, παρ. 9) οι δικηγόροι που απασχολούνται με μπλοκάκι σε ένα εργοδότη, σύμφωνα με τελευταία προφορική θέση του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, οι δικηγόροι, που δεν απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, φαίνεται ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν οι ίδιοι ως «ελεύθεροι επαγγελματίες» το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών, ακόμη και εάν το εισόδημά τους προέρχεται από την άσκηση διαρκούς- και όχι ευκαιριακής – επαγγελματικής δραστηριότητας σε ένα μόνο εργοδότη. Η παραπάνω θέση δεν έχει διατυπωθεί ακόμη εγγράφως. Σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, στη ρύθμιση για τους «οιονεί μισθωτούς» δεν υπάγονταν οι εταίροι και συνεργάτες των δικηγορικών εταιρειών, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους δικηγόρους με μπλοκάκι σε άλλες εταιρείες. Αναμένεται διευκρίνιση ώστε να αρθεί η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί.
  • Καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σε δόσεις: Αναμένεται η κατάθεση διάταξης, με την οποία θα διασφαλίζεται η διατήρηση της καταβολής του φόρου σε 6 δόσεις, σε συνέχεια της παράτασης υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων μέχρι τις 17.7.2017. Έτσι, για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 17.7.2017, η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι τις 31.7.2017 και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.

Πηγή : grant-thornton.gr