Επαναληπτικός έλεγχος βιβλίων και άλλα φορολογικά θέματα

Οι φορολογικές αρχές μπορούν να προβούν σε επαναληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων και να εκδώσουν νέα πράξη επιβολής προστίμου για τυχόν πρόσθετες παραβάσεις, ακόμη και εάν είχε διενεργηθεί στο παρελθόν προηγούμενος έλεγχος και είχε εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου για την ίδια φορολογική χρήση.

Ετσι μπορούν να εκδώσουν πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις βιβλίων και στοιχείων που προκύπτουν από συμπληρωματικά στοιχεία μετά την πάροδο της πενταετούς παραγραφής. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πράξη επιβολής προστίμου να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί εντός δεκαετίας από το τέλος έτους που έπεται της παράβασης (ΣτΕ 1091/2017).

 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αντίθετα, αποτελεί φόρο που υπολογίζεται βάσει του εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ώστε να επιβάλλεται στους φορολογούμενους που έχουν την απαραίτητη φοροδοτική ικανότητα. Επιπλέον, η εισφορά επιβάλλεται χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό να αποκατασταθεί η κρατική δημοσιονομική βιωσιμότητα και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν. Η φορολογία εισοδήματος, ωστόσο, επιβάλλεται ανεξαρτήτως συνθηκών με σκοπό την εξυπηρέτηση των παγίων λειτουργικών αναγκών του κράτους. Τέλος, οι απαλλαγές από τον φόρο, τα κλιμάκια και οι συντελεστές που επιβάλλονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται για τη φορολογία εισοδήματος (Γν. ΝΣΚ 130/2017). Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική, για σκοπούς αποφυγής διπλής φορολογίας, η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ως φόρος εισοδήματος και δεν θα πρέπει να πιστώνεται έναντι του φόρου που οφείλεται στην αλλοδαπή.

• Φορολογική έκπτωση ζημίας προμηθευτή εταιρείας που εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης: Μία επιχείρηση μπορεί να διαγράψει οριστικά απαίτηση κατά πελάτη της, ο οποίος έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, και εν συνεχεία να εκπέσει φορολογικά από τα έσοδά της το αντίστοιχο ποσό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμφωνία εξυγίανσης να έχει επικυρωθεί από το πτωχευτικό Δικαστήριο και να μην είχε σχηματισθεί, πριν από την επικύρωση, σχετική πρόβλεψη (ή να είχε σχηματισθεί μικρότερη). Το ποσό της απαίτησης εκπίπτει από τα έσοδα του φορολογικού έτους εντός του οποίου επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης από το δικαστήριο. Τα παραπάνω ισχύουν και για το μέρος της απαίτησης που αφορά το ποσό του ΦΠΑ, το οποίο η επιχείρηση απέδωσε στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο να το εισπράξει από τον πελάτη της (ΠΟΛ 1080/2017).

• Εμβάσματα: Κατάθεση ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τροφοδότησε έμβασμα, λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού της χρήσης κατά την οποία εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου. Συνεπώς, κρίσιμος δεν είναι, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από τον οποίο έγινε το έμβασμα. Η μεταφορά, με έμβασμα, χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου (στον οποίο είναι ο μοναδικός δικαιούχος) σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν ενέχει προσαύξηση της περιουσίας του (ΣτΕ 1225/2017).

Πηγή : Έντυπη Καθημερινή