Νέα κριτήρια κατασχέσεων για οφειλές σε Ταμεία – Εφορία

Η διαδικασία αυτή θα αφορά καταρχάς τους μεγαλοοφειλέτες, αλλά θα επεκταθεί γενικότερα σε όλους τους οφειλέτες.

Λίστα επτά κριτηρίων αξιολόγησης των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων και της Εφορίας συμφώνησε η κυβέρνηση με τους «θεσμούς».Τα κριτήρια αυτά θα καθορίσουν σε ποιους θα επιβληθούν και σε ποιους όχι αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των χρεών τους (κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας).

Τα νέα κριτήρια που προβλέπει ρητά το τεχνικό Μνημόνιο της συμφωνίας για τη 2η αξιολόγηση είναι το μέγεθος της εταιρείας, η κερδοφορία της, η ρευστότητά της, η μόχλευση, ο ρυθμός μεταβολής των χρεών της προς Ταμεία – Εφορία, η ανταπόκρισή της στις ειδοποιήσεις των Ταμείων και της Εφορίας και η ένταξη ή μη σε διακανονισμό εξόφλησης των χρεών της.

Η αξιολόγηση των οφειλετών από τα Ταμεία και την Εφορία θα έχει στο επίκεντρό της δύο πεδία.

Το πρώτο πεδίο θα είναι «οικονομικές δυνατότητες» των οφειλετών. Σε αυτό το πεδίο εντάσσονται τα τέσσερα πρώτα κριτήρια (μέγεθος της εταιρείας, κερδοφορία, ρευστότητα, μόχλευση).

Το δεύτερο πεδίο της αξιολόγησης θα αφορά την «επιθυμία» τους να πληρώσουν  τα χρέη τους. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα τρία τελευταία κριτήρια (ρυθμός μεταβολής χρεών, ανταπόκριση στις ειδοποιητήρια, ένταξη σε ρύθμιση).

Το αρχικό μέρος της εκτίμησης των «οικονομικών δυνατοτήτων» των οφειλετών, αλλά και της «επιθυμίας» τους να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τα Ταμεία και την Εφορία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2017 , ενώ το επόμενο, το οποίο θα είναι και το «βαθύτερο», θα προχωρήσει από τις αρχές του 2018.

Πώς θα γίνει έλεγχος

Σχετικά με τη μεθοδολογία που θα ακολουθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, θα εκδοθούν εγκύκλιοι από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πιο αναλυτικά, τα επτά κριτήρια αξιολόγησης όσων ελευθέρων επαγγελματιών (αυτοαπασχολουμένων ή εργοδοτών) χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία έχουν ως ακολούθως:

1) Αξία πωλήσεων

Το μέγεθος της εταιρείας θα μετρηθεί από τις πωλήσεις της κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την αξιολόγηση.

2) Ποσοστό κερδοφορίας

Η κερδοφορία της επιχείρησης θα μετρηθεί από το ποσοστό των κερδών προ φόρων επί του τζίρου.

3) Ρευστότητα

Η ρευστότητα θα μετρηθεί από το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το βραχυπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης.

4) Μόχλευση

Η μόχλευση θα μετρηθεί από το ποσοστό του χρέους επί των κερδών προ φόρων ή επί του μετοχικού κεφαλαίου.

5) Μεταβολές χρέους

Οι μεταβολές του χρέους θα εξεταστούν με βάση τις ποσοστιαίες αυξήσεις ή μειώσεις των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς τα Ταμεία και την Εφορία.

6) Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις

Η ανταπόκριση προς την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα «μετράται» ανάλογα με το πόσο συχνά και πόσο γρήγορα ένας οφειλέτης ανταποκρίνεται στα ειδοποιητήρια των παραπάνω φορέων, στόχος των οποίων είναι η εξόφληση των χρεών του.

7) Διακανονισμός

Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα εξετάζουν το αν ένας οφειλέτης έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων χρεών τους προς την Εφορία και στα Ταμεία, αλλά και αν τηρεί αυτήν τη ρύθμιση.

Πηγή : capital