Δημιουργείται μητρώο για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων

Μια ακόμη τροπολογία κατατέθηκε στη βουλή στο νομοσχέδιο του υπ.Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

Με την προτεινόμενη τροπολογία δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μητρώο), με την τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του ιδίου Υπουργείου.

Στο Μητρώο συλλέγονται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων που πραγματοποιούνται από την 1η Μαρτίου 2017, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και την παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς ακινήτων.

Σκοπός του Μητρώου είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με την αγορά ακινήτων και, εν γένει, η παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς αυτής.

Αντίστοιχα Μητρώα υπάρχουν σε πολλά Κράτη, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος των στοιχείων του Μητρώου δύναται να δημοσιοποιείται, ώστε να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ)4 η δυνατότητα να αποκτά μία γενική εικόνα γύρω από την αγορά ακινήτων, για πληροφοριακούς λόγους. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς ακινήτων.

Η λειτουργία και η χρήση του ως άνω Μητρώου πραγματοποιούνται με τρόπο που εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ανωνυμία τών εμπλεκομένων μερών και το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη διάταξη αυτή δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών ένα Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Στο Μητρώο αυτό συλλέγονται στοιχεία σχετικά με μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που πραγματοποιούνται από την 1η Μαρτίου 2017 και εφεξής.
Τα στοιχεία αυτά δύναται να συλλέγονται από τα διαθέσιμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, καθώς και τους συμπράττοντες Συμβολαιογράφους. Σκοπός του Μητρώου είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με την αγορά ακινήτων και, εν γένει, η παρακολούθηση της αγοράς αυτής. Μέρος των στοιχείων αυτών δύναται να δημοσιοποιείται, με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών, ώστε να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ) η δυνατότητα να αποκτά μία γενική «εικόνα» γύρω από την αγορά ακινήτων, για πληροφοριακούς λόγους.
Η λειτουργία και η χρήση του Μητρώου διενεργούνται με τρόπο που να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ    /
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο
Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων

1.    Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μητρώο), το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την
προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο Μητρώο τηρούνται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και την παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων. Τα στοιχεία κάθε μεταβίβασης συλλέγονται, κατά περίπτωση, από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), τα Κτηματολογικά Γραφεία ή τους συμπράττοντες Συμβολαιογράφους. Μέρος των στοιχείων του Μητρώου δημοσιεύεται σε διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών και το φορολογικό απόρρητο,
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 και 17Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

2.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι πηγές και το είδος των στοιχείων που συλλέγονται, η κατηγορία των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και ο χρόνος τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο.

3.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα μέτρα ασφαλείας των ως άνω στοιχείων, αναφέρεται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου.

4.    Το Μητρώο αφορά μεταβιβάσεις που διενεργήθηκαν μετά την 1η Μαρτίου 2017.

Πηγή : taxheaven