ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ -ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ένα ενδιαφέρον και κατατοπιστικό άρθρο δημοσίευσε η Καθημερινή της Κυριακής με την Ευγενία Τζώρτζη για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενεργοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου και τυπικά   όποιος επιθυμεί θα μπορεί, κάνοντας χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS, να μπαίνει στο σύστημα προκειμένου να κάνει την αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών που έχει προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις τράπεζες και τους προμηθευτές του.
Η εφαρμογή άνοιξε σε πρώτη φάση έχοντας διαθέσιμα ηλεκτρονικά τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων. Δηλαδή, όποιος μπαίνει στο σύστημα και πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του τις οφειλές που έχει η επιχείρηση προς τον ΕΦΚΑ. Κάπου εκεί σταματά η αυτόματη απεικόνιση των χρεών, αφού τόσο οι οφειλές προς την εφορία όσο και αυτές προς τις τράπεζες δεν θα φαίνονται προς το παρόν αυτόματα στο σύστημα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η αντίστοιχη δυνατότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία θα ” φορτώσει” τις οφειλές που έχει μια επιχείρηση προς την εφορία και τα τελωνεία, θα είναι δυνατή από τον Σεπτέμβριο, ενώ οι οφειλές της επιχείρησης προς τις τράπεζες αναμένεται να αποτυπωθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο από τον προσεχή Οκτώβριο.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει ο ίδιος να καταχωρίσει όλες τις οφειλές που έχει προς προμηθευτές, των οποίων τα χρέη επιθυμεί να ρυθμίσει , στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διαδικασίας. Η καταγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα, που θα πιστοποιούν τα χρέη, όπως τιμολόγια, επιταγές, εγγυητικές, συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λ.π. τα οποία θα “σκανάρονται” και θα επισυνάπτονται σε ειδικό πεδίο που προβλέπει η εφαρμογή.
Εκτός από τις οφειλές κρίσιμο θέμα που θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο-οφειλέτη είναι η καταγραφή της περιουσιακής του κατάστασης. Η διαδικασία απαιτεί πλήρη κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, όπως καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα , ακίνητα τόσο του ίδιου όσο και κάθε συνδεδεμένου προσώπου, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους και πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας με βάση την εμπορική της αξία προϋποθέτει τον έλεγχο από ειδικό πιστοποιημένο εκτιμητή, μέσα από το μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας έχει σημασία για το ύψος του τυχόν ” κουρέματος” , καθώς αποτελεί το όριο προστασίας για τον πιστωτή σε περίπτωση ρευστοποίησης. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν επιθυμεί επικαιροποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική τιμή, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις Ε9.
Αντίστοιχα θα πρέπει να καταγράψει κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου ( εντός των τελευταίων 5 ετών ), τυχόν καταβολή μερίσματος ή άλλη συναλλαγή εντός των τελευταίων 24 μηνών, όλα τα στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη και τις τυχόν μεταβιβάσεις σε αυτά, κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και ανάλυση των αμοιβών τους και φυσικά όλες τις δηλώσεις εισοδήματος, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων 5 ετών και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τα στοιχεία αυτά θα είναι στην “κοινή θέα” όλων των πιστωτών , ενώ οι τράπεζες θα μπορούν θα έχουν την δυνατότητα ελέγχου όλων των εμβασμάτων που έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
ΠΟΙΑ ΧΡΕΗ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
1. ΕΦΚΑ
• ΙΚΑ
• ΟΑΕΕ
• ΕΤΑΑ κ.λ.π.
2. ΔΗΜΟΣΙΟ
• ΑΑΔΕ (ΔΟΥ,ΤΕΛΩΝΕΙΑ)
• ΟΤΑ
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
• ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
• ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

4.ΛΟΙΠΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ
• ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ 100%

 

 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ:
Πριν από την ανάρτηση των στοιχείων που αναφέρονται , ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη του στον νόμο.
Τα κριτήρια αυτά είναι σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
 Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 Να έχει θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων ή να έχει θετική καθαρή θέση εάν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του να ξεπερνούν τις 20.000€
 Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 να είχε οφειλή προς τράπεζα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 Να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή
 Να έχει βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεως του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων Α.Ε. είναι σε θέση να αναλάβει εξωδικαστικούς συμβιβασμούς έχοντας συνεργασία με πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και οικονομολόγους στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται έκθεση βιωσιμότητας.

Πηγή : Έντυπη Καθημερινή