Φοροδοξίες, 27.08.2017

Γνωρίζετε ότι:

  • Ως «τεχνητή διευθέτηση» αποβλέπουσα στην φοροαποφυγή έκρινε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) τη χορήγηση νέων δανείων από αλλοδαπή επιχείρηση και την εντός σύντομου διαστήματος επανεξαγωγή των ποσών στο εξωτερικό για εξόφληση προηγούμενου δανείου με την ίδια επιχείρηση. Σύμφωνα με τη Δ.Ε.Δ., η σχεδόν ταυτόχρονη είσπραξη και πληρωμή μετρητών από και προς τον ίδιο δανειστή στο εξωτερικό στερείται οικονομικής και εμπορικής ουσίας και δεν συνάδει με τη συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά, που είναι ο συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Κατά το γενικό κανόνα, συμβάσεις δανείου που συνάπτονται στην αλλοδαπή υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου όταν με το δανειζόμενο ποσό επέρχεται συμψηφισμός υποχρεώσεων στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και η Δ.Ε.Δ. έκρινε ότι στόχος των παραπάνω καταβολών από και προς το εξωτερικό ήταν η αποφυγή πληρωμής τελών χαρτοσήμου μέσω της παράκαμψης διενέργειας συμψηφιστικής εγγραφής στα βιβλία της οφειλέτριας επιχείρησης. Συνεπώς, κατά την Δ.Ε.Δ. και στην παραπάνω περίπτωση επήλθε στην πραγματικότητα απόσβεση υποχρεώσεων στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να έπρεπε να είχαν καταβληθεί τέλη χαρτοσήμου (Δ.Ε.Δ. 1247/2015). Σε κάθε περίπτωση αναμένεται και η νομολογία των δικαστηρίων επί του παραπάνω θέματος. Υπενθυμίζεται ότι τα διοικητικά Δικαστήρια δεν έχουν έως τώρα ερμηνεύσει τη γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής που ισχύει από 1.1.2014.
  • Δάνειο που συνάφθηκε και εκτελέσθηκε στην αλλοδαπή δεν υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου στην Ελλάδα, λόγω της χωρικότητας του φόρου. Εάν, ωστόσο, το παραπάνω δάνειο εξοφληθεί εν όλω ή εν μέρει στην Ελλάδα θα υπαχθεί σε τέλη χαρτοσήμου επειδή στην περίπτωση αυτή περιέχει υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. Κατά την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ως εξόφληση δανείου στην Ελλάδα θεωρείται ακόμη και η πίστωση αυτού στα βιβλία της οφειλέτριας επιχείρησης στην Ελλάδα (Δ.Ε.Δ. 1247/2015). Κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όμως, δεν αρκεί η εγγραφή στα βιβλία εφόσον η εξόφληση γίνεται στην αλλοδαπή (ΣτΕ 984 και 1246/1992).
  • Φορολογικοί κάτοικοι (“residents”) Ηνωμένου Βασιλείου για τουλάχιστον 15 από τα τελευταία 20 έτη με μόνιμη διαμονή (“domicile”) εκτός της χώρας φορολογούνται πλέον (από 6.4.2017) στο Ηνωμένο Βασίλειο για το παγκόσμιο εισόδημά τους και δεν τυγχάνουν προνομιακής φορολόγησης. Σε γενικές γραμμές, υπό το προηγούμενο καθεστώς, όσοι φορολογικοί κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου είχαν μόνιμη διαμονή (“domicile”)σε άλλη χώρα μπορούσαν να υπαχθούν σε προνομιακό καθεστώς φορολόγησης στη βάση των εμβασμάτων (“remittance basis”), δηλαδή να φορολογούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο για ποσά που εισάγονται ή προκύπτουν εντός της χώρας. Είναι ακόμη πιθανότερο να εκπέσουν της παραπάνω προνομιακής φορολόγησης πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και επαναπατρίζονται, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται ως προϋπόθεση η συμπλήρωση 15 ετών φορολογικής κατοικίας στη χώρα.
  • Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φορολογουμένου έχει τεθεί σε ισχύ στις Η.Π.Α. από το 1996. Ο φορέας αυτός (“Taxpayer Advocate Service”)λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά εντός της αμερικάνικης υπηρεσίας δημοσίων εσόδων IRS (“Internal Revenue Service”). Βασικός ρόλος του φορέα είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φορολογουμένων και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τις συναλλαγές τους με την φορολογική Διοίκηση. Παράλληλα, ο φορέας μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία που κρίνει ως απαραίτητες. Εξίσου σημαντικός μπορεί να είναι ωστόσο και ο ρόλος του ήδη υφιστάμενου στην Ελλάδα θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχέση με φορολογικά ζητήματα. Ο Συνήγορος του Πολίτη βασίζεται στον παραπλήσιο θεσμό του “Ombudsman” που ισχύει σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενδεικτικά στη Σουηδία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία κλπ. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κατά τον νόμο δεν υπάγονται στην διαμεσολαβητική και ελεγκτική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη οι ανεξάρτητες αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τους. Δεδομένου, όμως, ότι η Α.Α.Δ.Ε. είναι ανεξάρτητη αρχή προβληματίζει κατά ποιο βαθμό μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να ασκεί ελεγκτική αρμοδιότητα επί της Α.Α.Δ.Ε. Ενδεχομένως, η σύσταση θεσμού “Συνηγόρου του Φορολογουμένου”, κατά τα πρότυπα του IRS, να έδινε επιπλέον ώθηση στη χρηστή διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε.
  • Οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να υπαχθούν σε σύμβαση αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλώνμόνο εφόσον είναι βεβαιωμένες μέχρι τις 31.12.2016. Οι παραπάνω οφειλές υπολογίζονται με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία. Σημειώνεται ότι η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών καταλαμβάνει οφειλές  προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ ή ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης) και τις τράπεζες και αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, είτε φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα είτε νομικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Άκυρος θεωρείται όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης που συνάπτεται στο πλαίσιο εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον προβλέπει: α) την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις, β) την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα, γ) την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ, δ) την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και ε) την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού. Ως έσοδα των φυσικών προσώπων για την εξέταση της ικανότητας αποπληρωμής, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πραγματικά εισοδήματα φορολογητέα ή μη, όπως κέρδη από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μισθοί, ενοίκια, τόκοι και όχι τα τεκμαρτά (π.χ. εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, τεκμήρια διαβίωσης και άλλα).

Πηγή : grant-thornton