Πόσα μετρητά μπορεί να έχει κάποιος κατά την είσοδο και έξοδο από την ΕΕ

Ορισμένα κράτη-μέλη απαιτούν δήλωση κίνησης μετρητών και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και με διαφορετικούς όρους, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• 10.000 ευρώ είναι το όριο του ποσού ρευστών διαθεσίμων (μετρητά και αξιόγραφα στον κομιστή), με το οποίο μπορεί να εξέλθει ή να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ενωση φυσικό πρόσωπο χωρίς να το δηλώσει στο αρμόδιο τελωνείο.

Σύμφωνα με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός 1889/2005), κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε. και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ υποχρεούται να δηλώσει το ποσό αυτό στις τελωνειακές αρχές του κράτους-μέλους μέσω του οποίου εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ε.Ε.

Η υποχρέωση δήλωσης επιβάλλεται σε κάθε πρόσωπο, εφόσον μεταφέρει το συγκεκριμένο ποσό, ανεξάρτητα από το εάν είναι ο ίδιος κύριος του ποσού ή όχι.

Οσον αφορά την Ελλάδα, προβλέπεται η υποβολή έγγραφης ενυπόγραφης δήλωσης. Η υποχρέωση της παραπάνω δήλωσης δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά χρυσού ή πολύτιμων μετάλλων (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην εσωτερική νομοθεσία του κράτους-μέλους).

• Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ρευστών διαθεσίμων, τα ποσά είναι δυνατόν να δεσμεύονται με απόφαση της τελωνειακής αρχής.

Η δέσμευση μπορεί να διαρκέσει έως 3 μήνες, με επιφύλαξη των διατάξεων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Επιπλέον, ο Τελωνειακός Κώδικας προβλέπει την επιβολή προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων διαθεσίμων.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση δήλωσης θεωρείται πως δεν έχει εκπληρωθεί, εάν οι πληροφορίες που δηλώθηκαν από το φυσικό πρόσωπο είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

‘Ηδη από το 2016 στο πλαίσιο ελέγχου, οι Αρχές χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανιχνευτές ρευστών διαθεσίμων κυρίως στους χώρους των αεροδρομίων.

• Σε εθνικό επίπεδο επιτρέπεται να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη μέτρα ελέγχου της κίνησης ρευστών διαθεσίμων και εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο για λόγους διοικητικής ενημέρωσης ή για λόγους δημόσιας ασφάλειας, υπό τον όρο ότι δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νομοθεσία περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύει στην Ελλάδα, απαγορεύεται επιπροσθέτως η μεταφορά χαρτονομισμάτων άνω του ποσού των 2.000 ευρώ εκτός Ελλάδος. Ο τελευταίος περιορισμός δεν ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού

.• Ορισμένα κράτη-μέλη απαιτούν δήλωση κίνησης μετρητών και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αν και με διαφορετικούς όρους, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενδεικτικά, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος εφαρμόζουν μέτρα αντίστοιχα με την υποχρέωση δήλωσης μετρητών ποσών μεγαλύτερων των 10.000 ευρώ που εφαρμόζεται κατά την είσοδο και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην Κύπρο, επίσης, απαιτείται και η δήλωση χρυσού αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, στην Ισπανία απαιτείται η δήλωση κίνησης μετρητών που εισέρχονται ή εξέρχονται της χώρας εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ αλλά και εντός της ισπανικής επικράτειας εφόσον το ποσό είναι μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ.

Η υποχρέωση δήλωσης στη Γερμανία αφορά όχι μόνο μετρητά και αξιόγραφα, αλλά και χρυσό και πολύτιμους λίθους.

Παράλληλα, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στην Πορτογαλία, στην Αυστρία και στη Βουλγαρία δεν απαιτείται να γίνει σχετική δήλωση κατά την είσοδο, την έξοδο ή τη διέλευση από τη χώρα, εκτός αν ζητηθεί από τις Αρχές.

Τέλος, στην Ιρλανδία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, αλλά οι Αρχές μπορούν να διενεργούν τυχαίους ελέγχους και να απαιτούν να δικαιολογηθεί η πηγή και ο προορισμός ποσών μεγαλύτερων των 6.300 ευρώ. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι ελεγχόμενοι καλούνται να δικαιολογήσουν οποιοδήποτε ποσό.

Πηγή : Έντυπη Καθημερινή