Φοροδοξίες 03.09.2017

Γνωρίζετε ότι:

  • Ζημία από αποτίμηση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης δεν αναγνωρίζεται φορολογικά

και δεν εκπίπτει από το εισόδημα φυσικού προσώπου. Η φορολόγηση της υπεραξίας ή αντιστοίχως η μεταφορά

της ζημίας προς συμψηφισμό με κέρδη υπεραξίας μέσα στα επόμενα πέντε έτη αφορουν μόνο τις πραγματοποιηθείσες

μεταβιβάσεις τίτλων και όχι την υπερτίμηση ή υποτίμηση αυτών. Το παραπάνω προκύπτει, καθώς το κέρδος ή

η ζημία από την αποτίμηση τίτλων που κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο δεν αποτελούν αντικείμενο του φόρου εισοδήματος

(ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017).

  • Φορολογικά εγκλήματα είναι πιθανό να εκδικασθούν ποινικά ακόμη και πριν από την έναρξη

της ίδιας της ποινικής παραγραφής. Κατά γενικό κανόνα, ο χρόνος (ποινικής) παραγραφής των φορολογικών

εγκλημάτων αρχίζει με την τελεσιδικία της απόφασης επί άσκησης προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο,

διαφορετικά με την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Πρακτικά, δηλαδή, η ποινική παραγραφή

δεν αρχίζει να τρέχει εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος. Ωστόσο, η ποινική δίωξη μπορεί

να ασκηθεί ακόμη και πριν από την τελεσιδικία της διοικητικής δίκης ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής,

δηλαδή ανεξάρτητα από την έναρξη ή μη του χρόνου παραγραφής. Συνεπώς, η ποινική δίκη ενδέχεται και η ίδια με τη σειρά της

να τοποθετηθεί σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική παραγραφή. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα

με τις οδηγίες της διοίκησης, μηνυτήρια αναφορά πρέπει να κατατίθεται από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

με την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής.

  • Εξαιρούνται των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) χρηματικά ποσά

που μεταφέρονται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή μετά τις 18 Ιουλίου 2015 («νέο χρήμα») και στη συνέχεια

επανεξάγονται σε τράπεζα του εξωτερικού. Ειδικά οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν

αναλήψεις από τα παραπάνω χρηματικά διαθέσιμα μέχρι και του ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως.

Μάλιστα, τα μετρητά αυτά μπορούν να μεταφέρονται στο εξωτερικό από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

των ναυτιλιακών εταιρειών για την κάλυψη αναγκών του πλοίου (Cash To Master), εφόσον δεν υπερβαίνουν

το παραπάνω προβλεπόμενο ημερήσιο όριο.

  • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στις τελωνειακές αρχές

προκειμένου να παραδοθούν στον πλοίαρχο ή σε οποιονδήποτε αρμόδιο επί του πλοίου μετρητά μέχρι

του ποσού των 50.000 ευρώ είναι: α) εξουσιοδότηση από τη ναυτιλιακή εταιρεία, στην οποία θα αναφέρεται το όνομα

του εξουσιοδοτούμενου προσώπου, το όνομα του πλοίου, το ακριβές ποσό των μεταφερόμενων μετρητών, η εκτιμώμενη

ημερομηνία ταξιδιού, καθώς και η χώρα και το λιμάνι απόπλου. Επιπλέον, απαιτείται β) βεβαίωση για την ανάληψη

μετρητών από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της ναυτιλιακής εταιρείας (Cash to Master), η οποία χορηγείται από την ίδια

την τράπεζα και επέχει θέση «δήλωσης ρευστών διαθεσίμων». Η παραπάνω βεβαίωση ισχύει μέχρι και για 60 ημέρες

από την έκδοσή της. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη μετρητών (έως του ποσού των 50.000 ευρώ ή του ισόποσου

σε ξένο νόμισμα ανά πλοίο ανά ημέρα) και τη μεταφορά τους για την κάλυψη των αναγκών του πλοίου, η τράπεζα

υποχρεούται να ελέγχει την ύπαρξη επαρκών ελευθέρων κεφαλαίων στο λογαριασμό της ναυτιλιακής εταιρείας

(ΕΕΤΣ 23/2017).

  • Επιτρέπεται σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού σε

ημεδαπή τράπεζα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη. Το παραπάνω ισχύει, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση,

ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι. Σημειώνεται ότι, προηγουμένως,

το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ήταν δυνατό μόνο για τις εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

  • Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι όχι απλώς την έκδοση εντολής ελέγχου

από τη φορολογική διοίκηση, αλλά και την κοινοποίηση αυτής στον φορολογούμενο. Αλλωστε, δεν μπορεί το χρονικό

όριο εντός του οποίου καλείται ο φορολογούμενος να ασκήσει το δικαίωμά του να εξαρτάται από ένα γεγονός άγνωστο σ’ αυτόν,

όπως είναι η έκδοση εντολής ελέγχου. Εξάλλου, η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης δεν αποκλείει τη διενέργεια ελέγχου

σε σχέση με την ακρίβεια της ίδιας δήλωσης. Με το παραπάνω σκεπτικό, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε

ότι δεν ήταν άκυρες, αλλά αντιθέτως επέφεραν τις σχετικές έννομες συνέπειες ως εκπρόθεσμες, οι φορολογικές

δηλώσεις που υπέβαλε φορολογούμενη κοινοπραξία σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο μεν της εκδόσεως αλλά

προγενέστερο της κοινοποιήσεως της οικείας εντολής ελέγχου προς αυτήν. Συνεπώς, το ΣτΕ αποφάσισε ότι μη

νομίμως επιβλήθηκε εις βάρος της φόρος που προέκυπτε από τις σχετικές εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλά και πρόσθετος

φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης (ΣτΕ 1364/2017).

  • Σε περίπτωση διαπιστώσεως με περισσότερες ειδικές εκθέσεις ελέγχου διαδοχικώς περισσοτέρων παραβάσεων

σχετικών με εικονικά φορολογικά στοιχεία από τον ίδιο φορολογούμενο, το μέτρο της δεσμεύσεως του 50%

των τραπεζικών καταθέσεων μπορεί να επιβληθεί μόνο μία φορά εις βάρος του.

Πηγή : grant-thornton