Έλεγχοι τραπεζικών λαγαριασμών για τον εντοπισμό καταθέσεων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν

Ο κλοιός έχει στενέψει πλέον αρκετά και οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν πλέον αυξηθεί σε ότι αφορά τις μη δικαιολογημένες προσαυξήσεις περιουσίας των φυσικών προσώπων. Οι ελεγκτικές αρχές πλέον ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς με σκοπό να ανακαλύψουν αδικαιολόγητα ποσά που προέρχονται από άγνωστες πηγές.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει από την πλευρά τους να αποδείξουν εάν αυτά τα ποσά προέρχονται από νόμιμες αιτίες, όπως θα μπορούσαν να είναι εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να προέρχονται από μερίσματα, τόκους, πώληση μετοχών ή αμοιβαία κεφάλαια από έτη τα οποία δεν απαιτούσαν την υποχρεωτική ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υφίσταται σήμερα.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να δικαιολογείται η προσαύξηση περιουσίας είναι η χρήση και η ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών πριν την χρονολογία που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. Τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να αφορούν συνεχόμενα έτη και χωρίς κενά σύμφωνα με τις οικογενειακές φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών. Στα συνεχόμενα αυτά έτη λοιπόν, θα γίνεται ο έλεγχος για τα διαθέσιμα κεφάλαια με βάση και τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων. Οι αρχές ωστόσο θα μπορούν να εξετάζουν τα κεφάλαια αυτά, εάν χρειαστεί ,με βάση τα πραγματικά ποσά δαπανών και όχι τα τεκμαρτά.
Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το πώς θα δικαιολογείται η προσαύξηση περιουσίας όταν αυτή καλύπτεται από εμβάσματα με χρηματικά ποσά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έως το τέλος του 1999.Το ίδιο θα αφορά και τα επενδυτικά προϊόντα που ήταν διαθέσιμα ως το τέλος του 1999 και ρευστοποιήθηκαν πριν να μεταφερθεί το χρηματικό έμβασμα στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1033/21,3,2013 και την κάλυψη των εμβασμάτων με προϊόντα που προέρχονται από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ισχύουν τα εξής :
• Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν έως 31/12/1999 και εκποιήθηκαν από 01/01/2000 και μετά ,προτού να αποσταλεί το έμβασμα ,λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προέκυψε από την εκποίηση παραθέτοντας τα αντίστοιχα παραστατικά.
• Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά την 01/01/2000 και εκποιήθηκαν πριν την αποστολή του εμβάσματος, θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προέκυψε από την εκποίηση προκειμένου να καλυφθεί το έμβασμα. Παρ’ όλα αυτά, θα ελέγχεται η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων , ο τρόπος προσδιορισμού των διαθέσιμων κεφαλαίων δεν θα πρέπει να εκπίπτει με τις πραγματικές δαπάνες, αν για κάποιο χρονολογικό έτος δεν θεωρούνται τεκμαρτές.