Εξωδικαστικός: Πώς θα καθορίζεται το ύψος της δόσης

Οφειλές έως 20.000 ευρώ: Η κατοχή περιουσιακών στοιχείων από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη είναι το βασικό κριτήριο για το «κούρεμα» της κύριας οφειλής για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Στην περιουσία δεν θα συνυπολογίζεται η κύρια κατοικία, όπως επίσης και τα παραγωγικά ακίνητα, δηλαδή το επαγγελματικό ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη συμφωνία αυτή φέρεται να κατέληξαν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών με τους εκπροσώπους των τραπεζών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ σύγκλιση υπήρξε και στο θέμα του καθορισμού των κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνεται η ρύθμιση της οφειλής για όσες επιχειρήσεις χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σε σχέση με αυτή την κατηγορία οφειλών, που αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις, θα υιοθετηθεί τυποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής και τον καθορισμό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνει ο οφειλέτης.

Στόχος είναι οι περιπτώσεις αυτές να ρυθμίζονται ταχύτερα, χωρίς να απαιτείται δηλαδή η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις οφειλές που είναι πάνω από το συγκεκριμένο ποσό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τον καθορισμό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνει η επιχείρηση, θα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδά της, σε συνδυασμό με τις ανάγκες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, όπως αυτές θα προκύπτουν με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους προτείνουν κριτήρια όπως η λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το άνοιγμα που έχει η επιχείρηση ή τα κεφάλαια σε σχέση με τις οφειλές της.

Από την τυποποιημένη διαδικασία θα προκύπτει το ύψος της οφειλής που θα μπορεί να αποπληρώσει τα προσεχή χρόνια και ως εκ τούτου το «κούρεμα» των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Από την περιουσία θα εξαιρείται η κύρια κατοικία του οφειλέτη και το επαγγελματικό του ακίνητο, αυτό δηλαδή που χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως το εμπορικό κατάστημα, η βιοτεχνία κ.λπ. Αντίθετα, ό,τι θεωρείται εμπορεύσιμο ακίνητο, δηλαδή μπορεί να αυξήσει την περιουσία του δανειολήπτη, θα πρέπει να ρευστοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι βασική αρχή του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι ότι μέσω της ρύθμισης οι πιστωτές δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων τους, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τυποποιημένες ρυθμίσεις αποπληρωμής προβλέπονται προς το παρόν για τις οφειλές έως 20.000 ευρώ προς το Δημόσιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή συμμετέχει υποχρεωτικά στη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται αποπληρωμή σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο με ελάχιστη δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, ενώ για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, αποπληρωμή σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με ελάχιστη δόση 50 ευρώ χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Πηγή : Έντυπη Καθημερινή