Φοροδοξίες 08.10.2017

Γνωρίζετε ότι:

  • H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με πρόσφατη εγκύκλιό της παρέχει συμπληρωματικές

οδηγίες σχετικά με το επίκαιρο ζήτημα της προτεραιοποίησης και διενέργειας των φορολογικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα, καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθεί η φορολογική διοίκηση για υποθέσεις ελέγχου που

αφορούν μη προτεραιοποιημένες χρήσεις. Ως μη προτεραιοποιημένες χρήσεις (ή διαφορετικά παραγεγραμμένες

κατά το σκεπτικό της υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ) θεωρούνται: α) οι χρήσεις μέχρι

και το 2010, σε όσες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της πενταετούς παραγραφής, β) οι χρήσεις μέχρι

και το 2005, σε όσες περιπτώσεις εφαρμόζεται η δεκαετής παραγραφή λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων

και γ) οι χρήσεις μέχρι και το 2007 σε περίπτωση που προκύπτουν στοιχεία φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τη διαδικασία

αυτή για τις μη προτεραιοποιημένες χρήσεις, εάν μέχρι τις 18.9.2017 δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός

φόρου, τότε συντάσσεται υπηρεσιακό σημείωμα και όχι έκθεση ελέγχου. Εάν μέχρι τις 18.9.2017 έχει κοινοποιηθεί

προσωρινός προσδιορισμός, και εφόσον συντρέχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστώσεις

του ελέγχου. Οπως φαίνεται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η φορολογική διοίκηση δεν προχωρεί περαιτέρω

στην έκδοση του διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εις βάρος του ελεγχόμενου (ΠΟΛ 1154/2017).

  • Με την παραπάνω εγκύκλιο καθορίζεται επίσης η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η φορολογική

διοίκηση για υποθέσεις ελέγχου που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εάν μέχρι τις 18.9.2017

ο έλεγχος έχει τελειώσει και έχουν επίσης εκδοθεί οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου, τότε η φορολογική

διοίκηση προχωρεί κανονικά στην κοινοποίηση των πράξεων αυτών στα ελεγχόμενα πρόσωπα. Ο φορολογούμενος

μπορεί πλέον να προσβάλει τις πράξεις επιβολής του φόρου, προβάλλοντας το επιχείρημα της παραγραφής, μέσω

της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΠΟΛ 1154/2017).

  • Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή ο φόρος διαμονής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο φόρος υπολογίζεται

ως σταθερό ποσό ανά ημέρα και ανά χρησιμοποιούμενο δωμάτιο, ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος. Συγκεκριμένα,

η διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα επιβαρύνεται ημερησίως με ποσό 4,00 ευρώ για ξενοδοχεία 5 αστέρων, 3,00 ευρώ

για ξενοδοχεία 4 αστέρων, 1,50 ευρώ για ξενοδοχεία 3 αστέρων και 0,50 ευρώ για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων. Σε αντίθεση

με τα ξενοδοχεία, η διαμονή σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση

με 0,50 ευρώ ημερησίως, χωρίς κλιμάκωση. Ο παραπάνω φόρος επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις κατά την έκδοση

του φορολογικού στοιχείου και αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη

ημέρα του επόμενου μήνα. Δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τα καταλύματα.

  • Από 1.1.2018 επανέρχεται η επιβολή φόρου υπεραξίας σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η υπεραξία που

προκύπτει από την πώληση ακινήτου λαμβάνεται αποπληθωρισμένη βάσει συντελεστών απομείωσης και ισούται με τη

διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης –ή την αξία του ανταλλάγματος– και της τιμής κτήσης. Ενδεικτικά, η τιμή κτήσης

μπορεί να είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή η αξία βάσει της οποίας

υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κ.λπ. Σε περίπτωση που από την πώληση προκύπτει ζημία,

αυτή δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό, αλλά η υπεραξία θεωρείται μηδενική. Σε κάθε περίπτωση, φόρος υπεραξίας

επιβάλλεται στα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από 1/1/1995 και μετά.

  • Στις 31.10.2017 μεταφέρεται η λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών με πρόσφατη τροπολογία που ψηφίσθηκε από τη Βουλή. Η συμμόρφωση των

φορολογουμένων κρίνεται πως θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της παράτασης.

Για τις νέες δηλώσεις που θα υποβληθούν, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσθετων φόρων, όπως αυτοί

ίσχυαν μετά την προηγούμενη παράταση.

  • Πωλητής κινητών τηλεφώνων, κονσολών, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών πρέπει να εκδίδει

τιμολόγιο χωρίς να χρεώνει ΦΠΑ, εφόσον πωλεί σε αγοραστή υποκείμενο στον ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης

του φόρου εισροών του. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή του ΦΠΑ πραγματοποιείται από τον ίδιο τον αγοραστή,

ο οποίος θα ασκεί και το αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης, χωρίς δηλαδή πραγματική ροή χρήματος (χρεοπίστωση).

Η παραπάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής και η συναλλαγή επιβαρύνεται με ΦΠΑ όταν τα προϊόντα προορίζονται

για ιδιωτική χρήση του αγοραστή. Το συγκεκριμένο μέτρο, που αποσκοπεί πρωτίστως στην καταπολέμηση της απάτης και

της φοροδιαφυγής στο πεδίο του ΦΠΑ, έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται για τιμολόγια που εκδίδονται από την 1.8.2017

και εφεξής. Επιπλέον, αναμένεται η δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα βοηθάει τους πωλητές

να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων τους.

Πηγή : grant-thornton