Οι αιτήσεις για επιστροφή εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε επί τεκμαρτού εισοδήματος

Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θεμελιώθηκε το δικαίωμα φορολογούμενου να αιτηθεί την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς αλληλεγγύης, στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης έχει υπολογιστεί πάνω στο τεκμαρτό εισόδημα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος αυτού  με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Να σημειωθεί πως κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και επόμενων, το τεκμαρτό εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών και συνεπώς δεν συντρέχουν λόγοι διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος αυτό.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 για τα οποία δίνεται η δυνατότητα διεκδίκησης επιστροφής των ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που βεβαιώθηκαν επί των αντικειμενικών δαπανών των φορολογουμένων, ενώ αυτές καλύπτονται από ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων χρήσεων.

Στις περιπτώσεις που είχαν καλυφθεί οι αντικειμενικές δαπάνες του φορολογούμενου κάνοντας χρήση ανάλωσης κεφαλαίου από προηγούμενα έτη, αλλά τελικά του επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ο φορολογούμενος μπορεί με αίτησή του στην αρμόδια εφορία να ζητήσει την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί έως 31.12.2017, αξιώνοντας επιστροφή της αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς για το φορολογικό έτος 2014 και έως 31.12.2018, αξιώνοντας επιστροφή για το φορολογικό έτος 2015.

Στην περίπτωση που δεν είχαν καλυφθεί τα τεκμήρια, του επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης πάνω σε αυτά, αλλά υπήρχαν διαθέσιμα ποσά για ανάλωση κεφαλαίου από προηγούμενα έτη, τα οποία όμως δεν δηλώθηκαν στην αρχική δήλωση, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση επικαλούμενος κεφάλαια που είχε διαθέσιμα από προηγούμενες χρήσεις.

Να ξεκαθαριστεί πως η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης επίκλησης ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε φορολογικό έτος.

Πηγή : insider