Ποιες απο τις παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε είδος φορολογούνται

Οι μισθωτοί και ιδιαίτερα τα στελέχη των εταιρειών λαμβάνουν συχνά πέραν του μισθού τους πρόσθετες, μη χρηματικές παροχές όπως εταιρικό αυτοκίνητο, μετοχές, δωρεάν φοίτηση των παιδιών τους σε ιδιωτικά σχολεία, κ.λπ.

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες οι παροχές είτε σε χρήμα είτε σε είδος φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, πλην αυτών που ρητά εξαιρούνται από τον νόμο.

 

Συγκεκριμένα, οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

 

Ωστόσο, οι ακόλουθες παροχές φορολογούνται ανεξαρτήτως της αξίας τους:

 

Εταιρικό αυτοκίνητο. Το φορολογητέο εισόδημα εργαζόμενου, εταίρου ή μετόχου από την παραχώρηση ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος με βάση συγκεκριμένους συντελεστές.

 

Η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με βάση τους μήνες χρησιμοποίησης του οχήματος.

 

Κατ’ εξαίρεση δεν αποτελούν φορολογητέα παροχή σε είδος, τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, π.χ. σε πωλητές, ιατρικούς επισκέπτες, κ.λπ. και εφόσον έχουν ΛΤΠΦ έως 12.000 ευρώ.

 

Κινητό. Η παροχή της χρήσης εταιρικής σύνδεσης κινητού σε εργαζομένους, διαχειριστές και μέλη διοίκησης φορολογείται κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος του προγράμματος χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχείρησης, Ο διαχωρισμός είναι εφικτός βάσει του αναλυτικού λογαριασμού που εκδίδει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή βάσει σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη.

 

Δάνειο. Σε περίπτωση έγγραφης σύμβασης δανείου από την επιχείρηση-εργοδότη προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο προκύπτει φορολογητέο εισόδημα στην περίπτωση που το επιτόκιο που συμφωνήθηκε είναι μικρότερο από το μέσο επιτόκιο αγοράς. Ως εισόδημα φορολογείται η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων. Σε περίπτωση, όμως, που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου και εφόσον το ποσό υπερβαίνει τους τρεις (καθαρούς) μισθούς, το σύνολο του ποσού λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.

 

Από πλευράς χαρτοσήμου βέβαια, κάθε προκαταβολή μισθού (η οποία δεν συμψηφίζεται εφάπαξ μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό) λογίζεται ως δάνειο και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 2,4% ή 3,6% κατά περίπτωση.

 

Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Η αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και όχι κατά τον χρόνο χορήγησης του δικαιώματος. Επομένως, το σχετικό εισόδημα μπορεί να προκύψει και σε (μεταγενέστερο) χρόνο κατά τον οποίο δεν υφίσταται πλέον η εργασιακή σχέση.

 

Η ωφέλεια αυτή αποτιμάται στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στο (ελληνικό ή αλλοδαπό) χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος στον δικαιούχο. Η σχετική διάταξη καταλαμβάνει τα δικαιώματα που ασκούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ανεξαρτήτως του πότε είχε χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωμα.

 

Παραχώρηση κατοικίας. Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο μιας επιχείρησης, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 

Ωστόσο, δεν φορολογείται η παροχή καταλύματος/οικίας σε εργαζομένους λόγω πρόσκαιρης μετακίνησής αυτών σε υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή λοιπές επαγγελματικές εγκαταστάσεις του εργοδότη στο πλαίσιο της εργασίας τους.

 

Απαλλαγές. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες παροχές σε είδος που εξαιρούνται της φορολόγησης.

 

Συγκεκριμένα δεν φορολογούνται:

 

• Tα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

 

• Tα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

 

• H αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Πηγή : kathimerini