Η εφαρμογή εξωδικαστικού συμβιβασμού και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στη πράξη

Ο Ν.4469/2017 έχει μπει ήδη σε εφαρμογή από 4 Αυγούστου. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ειδικά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πολλοί ήταν οι συνάδελφοι οι οποίοι μας ζήτησαν πληροφορίες για το πώς θα συντάξουν ή αν κι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αντικείμενο λοιπόν του σημερινού καθιερωμένου πια άρθρου στο e-forologia είναι να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στους συναδέλφους για το πώς θα πρέπει να συντάσσεται η μελέτη βιωσιμότητας, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, ώστε και οι ίδιοι να μπορούν να έχουν έναν οδηγό που θα τους βοηθά στη σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης.

Η εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας συμπεριλαμβάνει:

 • Οικονομικούς δείκτες και οικονομικές εκθέσεις για τα προηγούμενα 3 έτη
 • Οικονομικούς δείκτες και Επιχειρηματικό σχέδιο για τα επόμενα 3-5 έτη
 • Ποιοτικές εκθέσεις για το παρελθόν και το μέλλον του οργανισμού

Για την εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας απαιτούνται:

 • Μοντέλο εφαρμογής στοιχείων και εκπόνησης δεικτών.
 • Αναλυτικά Οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 3 ετών.
 • Οικονομικές εκθέσεις και δείκτες των τελευταίων 3 ετών.
 • Εφαρμογή μοντέλου πτώχευσης (Ζ-score μοντέλο του Altman)
 • Ένα επιχειρηματικό μοντέλο για την πρόβλεψη των οικονομικών στοιχείων της επόμενης 3ετίας ή 5ετίας.
 • Προβλέψεις πωλήσεων, αγορών εμπορικών πολιτικών, Επενδύσεων και Εξόδων, για τα επόμενα 3-5 έτη
 • Ποιοτικές Εκθέσεις
 • Οργανόγραμμα της εταιρείας, περιοχές ευθύνης
 • Χαρακτηριστικά και μέγεθος αγοράς που δραστηριοποιείται
 • Ανταγωνισμός – Μερίδια Αγοράς – Τάσεις
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Επιχείρησης
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές)
 • Ποιοτικοί στόχοι και Στρατηγική

Προϋποθέσεις Υπουργείου Οικονομικών

1 .Βασικές αρχές εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

2. Οι έννοιες της επιλεξιμότητας και της βιωσιμότητας

3. Εκτίμηση Ικανότητας Αποπληρωμής Οφειλέτη – Συνοφειλέτη

4. Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών

5. Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών

6. Αξιολόγηση «Αξίας Ρευστοποίησης» Οφειλέτη – Συνοφειλετών

7. Χαρακτηριστικά Μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης

8. Οι πιο χρήσιμοι Οικονομικοί δείκτες

Επιχειρηματικός Σύμβουλος

1. Το μοντέλο εκπόνησης των δεικτών από παρελθόντα στοιχεία

2. Το επιχειρηματικό μοντέλο πρόβλεψης για τα επόμενα 3-5 έτη

3. Οι ποιοτικές εκθέσεις

4. Η Διαδικασία της εφαρμογής

5. Το χρονοδιάγραμμα και οι επιμέρους εργασίες

Βασικές Αρχές Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Πρόκειται για Διαδικασία εξωδικαστική με πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης

 • Καθολικότητα οφειλών – δανειστών (ρυθμίζονται με την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλές προς Τράπεζες, Δημόσιο, Λοιποί Πιστωτές)
 • Διαφάνεια ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
 • Αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης
 • Αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας στη διαδικασία
 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας – Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του οφειλέτη και επικοινωνία – διαπραγμάτευση με τους πιστωτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ
 • Προβλέπονται λύσεις ρύθμισης χρεών σε μακροχρόνιες δόσεις και διαγραφή βασικής οφειλής / κεφαλαίου

Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής και η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών

 • Τηρείται η Αρχή μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή: κανένας πιστωτής δεν μπορεί να λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε αν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης «έβγαιναν» σε πλειστηριασμό (αξία ρευστοποίησης).
 • Τηρείται η Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών σε περίπτωση αδιάθετων ποσών μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών σε πιστωτές βάσει γενικών και ειδικών προνομίων εφαρμόζοντας την αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή.
 • Απαιτείται συνεργασία οφειλέτη – πιστωτών & συναίνεση πιστωτών σε προτάσεις – λύσεις με πλειοψηφία 60% μέσω ψηφοφορίας.

Οι έννοιες της επιλεξιμότητας και της βιωσιμότητας

Η έννοια της βιωσιμότητας κατέχει σημαίνουσα θέση στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

 • Κύριος στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων δηλ. εκείνων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.
 • Επομένως, η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες από οικονομική άποψη.

Για την αρχική αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Αν ο οφειλέτης τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα: Σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση.
 • Αν ο οφειλέτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα: Σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας παρέχουν μια αρχική ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 • Ακόμα και αν συντρέχουν τα συγκεκριμένα κριτήρια, η βιωσιμότητα της προϋποθέτει επεξεργασία και ανάλυση πλήθους μελλοντικών οικονομικών στοιχείων και παραμέτρων.
 • Κρίσιμη είναι διαπίστωση της βιωσιμότητας από εμπειρογνώμονα, που είναι υποχρεωτική για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προαιρετική για τις μικρές εφόσον υποβάλλεται αίτημα πιστωτών του 1/3 των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία.
 • Η τελική απόφαση ως προς τη βιωσιμότητα του οφειλέτη βασίζεται στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών.

Εκτίμηση Ικανότητας Αποπληρωμής Οφειλέτη – Συνοφειλέτη

Για την αρχική αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Ως «ικανότητα αποπληρωμής» νοείται το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές (ρυθμιζόμενων και μη) εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος βάσει της σύμβασης αναδιάρθρωσης, που για το Δημόσιο ανέρχεται μέχρι (120) μηνιαίες δόσεις.
 • Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, βάσει προβλεπόμενων Ελευθέρων Ταμειακών Ροών (ΕΤΡ) εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μελέτη βιωσιμότητας ή ΚΠΤΦΑ (ΕBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, αφού ληφθούν υπόψη η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις – μη λειτουργικά πάγια, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, με βάση τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, έσοδα από άλλες πηγές, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταθέσεις, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για φυσικά πρόσωπα, όταν πρόκειται για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη και δεν έχει ατομική επιχείρηση, με βάση τα έσοδα από κάθε πηγή, όπως δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, καθώς και τυχόν καταθέσεις.

Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών

Για την αρχική αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Όπως ισχύει σε αντίστοιχες εξυγιαντικές διαδικασίες, ισχύει η αρχή της απαγόρευσης της χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή, που δεν επιτρέπεται να βρεθεί σε χειρότερη θέση αυτής στην οποία θα βρισκόταν, εάν λάμβανε χώρα αναγκαστική εκτέλεση και επομένως ακολουθούσαμε τους κανόνες κατάταξης του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (βλ. άρθρο 9 παρ. 2 περ. α΄- γ΄ Ν.4469/2017).
 • Για να υπολογιστεί, σε κάθε περίπτωση, η «αξία ρευστοποίησης» των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης πρέπει αρχικά να εκτιμηθεί η εμπορική αξία τους, που σε μία υποθετική διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης θα λαμβανόταν ως βάση για την τιμή πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό και από αυτήν να αφαιρεθούν τα έξοδα που θα συνεπαγόταν η αναγκαστική εκποίησή τους
 • Ο υπολογισμός της «αξίας ρευστοποίησης» των περιουσιακών στοιχείων για την τήρηση της αρχής της μη χειροτέρευσης θέσης του πιστωτή δεν θα γίνει μόνο με σημείο αναφοράς την ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, αλλά και λοιπών συνοφειλετών.

Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών

Για την αρχική αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Εάν υπάρχουν βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και των συνοφειλετών περαιτέρω ποσά αδιάθετα, τότε μεταβαίνουμε στην αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης απαιτήσεων μεταξύ των δανειστών, τα οποία υπολογίζονται αφού προηγουμένως διαγραφούν σε σημαντικό βαθμό παρεπόμενες απαιτήσεις, που μπορούν να έχουν οι δανειστές σε βάρος του οφειλέτη από τόκους υπερημερίας (οι οποίοι διαγράφονται στο ακέραιο) και ειδικά το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους, τα ποσά αυτά διαφορετικά διαγράφονται ολοσχερώς.
 • Αυτό σημαίνει για να μεταβούμε και στο θέμα της ευθύνης των στελεχών ότι εάν χωρεί διαγραφή βάσει του νόμου δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη, καθώς από τα διαθέσιμα στη βάση του εξωδικαστικού στοιχεία θα προκύπτει ότι συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Αξιολόγηση «Αξίας Ρευστοποίησης» Οφειλέτη – Συνοφειλετών

Για την αρχική αξιολόγηση της βιωσιμότητας και την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 • Για την αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» που ορίζεται ως η αξία που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Οφειλέτη και των Συνοφειλετών το Δημόσιο ελέγχει και λαμβάνει υπόψη τα εξής:

– Για τα ακίνητα:

 • Έκθεση εκτιμητή ακινήτων και σε περίπτωση που προσκομίζονται από οφειλέτη, συνοφειλέτη ή πιστωτές περισσότερες εκθέσεις εκτιμητών, την πιο πρόσφατη Εκτίμηση αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
 • Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το Δημόσιο ελέγχει και λαμβάνει υπόψη τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το ν. 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη προσδιορισμού φόρου
 • και για ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., την αντικειμενική αξία αυτών. Για τον υπολογισμό αυτής συμπληρώνεται από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη το έντυπο υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ» και η ορθότητα του υπολογισμού της βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο.

Για την αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» των περιουσιακών στοιχείων του Οφειλέτη και των Συνοφειλετών το Δημόσιο ελέγχει και λαμβλανει υπόψη τα εξής:

 Για τα κινητά:

 • που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές), την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.
 • που δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση και αφορούν σε κινητά μεγάλης αξίας, ενός εκάστου άνω των 2.000 ευρώ και συνολικά εκτιμώμενα άνω των 30.000 ευρώ, την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Δημόσιο δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν ισχύ σύμβαση ασφάλισής τους.
 • μικρής αξίας, η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη ή συνοφειλέτη.

Χαρακτηριστικά Μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης

Η μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στην τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης αλλά να έχει σαν κύριους στόχους:

 • τον επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής – λειτουργίας της επιχείρησης,
 • την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των διαδικασιών πωλήσεων,
 • την αξιολόγηση της βάσης προϊόντων (κερδοφορία ανά προϊόν και προοπτικές)
 • την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της μέσω πελατοκεντρικής λειτουργίας της επιχείρησης
 • την μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης
 • την εστίαση βάσει της στρατηγικής της επιχείρησης στον πυρήνα των κερδοφόρων κύριων λειτουργικών της δραστηριοτήτων – προϊόντων που παρουσιάζουν ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης
 • τον προσδιορισμό μη λειτουργικών παγίων ή ζημιογόνων κλάδων δραστηριότητας και τις σχετικές προτάσεις από επένδυσης (π.χ. ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή μη στρατηγικών κλάδων δραστηριότητας)
 • Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ελκυστικότητά της αναδιάρθρωσης προς τους πιστωτές της, εκπονείται ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό μοντέλο προβλέψεων των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 έτη.
 • Η μέγιστη χρονική περίοδος προβλέψεων προσδιορίζεται από την φύση των εργασιών της επιχείρησης και τυχόν εμπράγματες εξασφαλίσεις των πιστωτών.
 • Θα εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης και του κλάδου / αγοράς που δραστηριοποιείται:
 • Χαρακτηριστικά και μέγεθος αγοράς που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • Ανταγωνισμός – Μερίδια Αγοράς – Τάσεις
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης Επιχείρησης
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές)
 • Χρηματοοικονομική Ισορροπία – Προοπτικές
 • Οι Οικονομικές Προβλέψεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου (μεγέθη ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικοί δείκτες) θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων (ανάλυση ευαισθησίας Αισιόδοξο – Απαισιόδοξο σενάριο, μέσα σε εύλογο εύρος ποσοστιαίας μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και της προτεινόμενης ρύθμισης ή απομείωσης του χρέους π.χ. από –30% έως +30%).
 • Από την ανάλυση ευαισθησίας θα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη ελκυστικότητα της αναδιάρθρωσης για τους πιστωτές και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 • Η πρόταση της επιχείρησης για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της δύναται να περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών εσόδων, νέων παραγωγικών επενδύσεων ή από επένδυσης μη λειτουργικών παγίων (π.χ. ανάπτυξη νέων προϊόντων, είσοδος σε νέες αγορές, ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή κλάδων δραστηριότητας).
 • Οι Οικονομικές Προβλέψεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου (μεγέθη ισολογισμού, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών και χρηματοοικονομικοί δείκτες) θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και ανάπτυξης εναλλακτικών σεναρίων (ανάλυση ευαισθησίας Αισιόδοξο – Απαισιόδοξο σενάριο, μέσα σε εύλογο εύρος ποσοστιαίας μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και της προτεινόμενης ρύθμισης ή απομείωσης του χρέους π.χ. από –30% έως +30%).
 • Από την ανάλυση ευαισθησίας θα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη ελκυστικότητα της αναδιάρθρωσης για τους πιστωτές και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 • Η πρόταση της επιχείρησης για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της δύναται να περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών εσόδων, νέων παραγωγικών επενδύσεων ή από επένδυσης μη λειτουργικών παγίων (π.χ. ανάπτυξη νέων προϊόντων, είσοδος σε νέες αγορές, ρευστοποίηση τυχόν μη λειτουργικών επενδύσεων σε μηχανήματα ή ακίνητα, πώληση θυγατρικών επιχειρήσεων ή κλάδων δραστηριότητας)….

Το άρθρο θα συνεχιστεί με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Μελέτης Βιωσιμότητας της επιχείρησης, τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες μιας επιχείρησης, το επιχειρηματικό μοντέλο εκπόνησης των δεκτών από παρελθόντα έτη, καθώς και το μοντέλο πρόβλεψης για τα επόμενα 3-5 έτη και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Πηγή : e-forologia