Λαβύρινθος οι προϋποθέσεις για μια φορολογική ενημερότητα

Η Εφορία είναι πάντα…καχύποπτη απέναντι στους φορολογούμενους που ζητούν την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας είτε για να εισπράξουν χρήματα από το δημόσιο είτε για να μεταβιβάσουν ακίνητο. Έχει μάλιστα στήσει παγίδες από τις οποίες δύσκολα ξεφεύγουν όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές και ζητούν παράλληλα την έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Ακόμη και στην περίπτωση που οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και εξυπηρετούνται κανονικά, η Εφορία προχωρά στην αυτόματη παρακράτηση των ποσών που θέλει να εισπράξει ο φορολογούμενος.

Έτσι για πολλούς η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας αποδεικνύεται μια ιδιαίτερα ακριβή υπόθεση. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος θέλει ενημερότητα είτε για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) είτε για να μεταβιβάσει ακίνητο, αλλά ταυτόχρονα έχει οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 30 ευρώ, τότε η εφορία θα παρακρατεί ποσό που θα ξεκινάει από το 10% και θα ανέρχεται ακόμα και στο 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων οφειλών. Και αυτό θα ισχύει ακόμα κι αν ο φορολογούμενος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή των οφειλών του.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ανεξαρτήτως ποσού που θέλει να εισπράξει κάποιος από το Δημόσιο οι υπάλληλοι πριν προβούν στην εξόφληση των τίτλων πληρωμής, ελέγχουν αν χρωστάει στην εφορία, γίνεται αυτόματος συμψηφισμός και παρακρατούν την οφειλή του αυτή. Αν η οφειλή του φορολογούμενου είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα χρήματα που περιμένει να εισπράξει από το Δημόσιο, τότε δε θα λάβει κανένα ποσό επιστροφής.

2. Αν το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (υπουργεία κλπ) το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ακόμα και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα ή τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης.

3. Αν υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, για να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης. Η παρακράτηση μπορεί να φτάνει και το 100% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του αποδεικτικού. Ο οφειλέτης πάντως μπορεί να ζητήσει για να ξεμπερδεύει μια ώρα νωρίτερα να παρακρατηθούν και οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης.

4. Ακόμα αν κάποιος απλώς έχει μία βεβαιωμένη οφειλή (όχι ληξιπρόθεσμη δηλαδή) ύψους 30 ευρώ και άνω, και ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, υποχρεώνεται να αναγράψει στην αίτηση και για ποιο συγκεκριμένο ακίνητο πρόκειται (αριθμός ταυτότητας ακινήτου – ΑΤΑΚ) ή, ή αν πρόκειται να εισπράξει χρήματα, να αναφέρει στοιχεία που να ταυτοποιούν αυτόν, την οφειλή του και τον φορέα που του τα χρωστάει.

Πηγή : kokkinoslawfirm