Όλες οι αλλαγές στη ρύθμιση για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου.

Το υπουργείο Οικονομικών βλέποντας την ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης έχει ανταπόκριση και φέρνει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία αποφάσισε να δώσει μια ακόμη παράταση για να υπαχθούν σε αυτή όσο το δυνατόν περισσότεροι.

 

Ωστόσο εκτός από τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας, με την ίδια τροπολογία επέρχονται ορισμένες αλλαγές.

 

Πιο συγκεκριμένα όσοι έχουν αποφασίσει να παραδοθούν στην εφορία αποκαλύπτοντας εισοδήματα που έκρυψαν κατά το παρελθόν θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 

Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά, καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Μετά την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής ή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής, κατά περίπτωση, και υπολογισμός του τόκου. Εάν από τις δηλώσεις που υποβληθούν δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά δεν επιβάλλεται το πρόστιμο.

 

Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1.6.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο συντελεστής πρόσθετου φόρου ορίζεται σε 12% του κύριου φόρου.

Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής του κατωτέρω πίνακα αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, ως ακολούθως:

 

  • Έως 2001: 25,00%
  • 2002: 23,00%
  • 2003: 20,00%
  • 2004: 16,00%
  • 2005: 15,00%
  • 2006: 12,00%
  • 2007 : 10,00%
  • 2008 : 6,00%
  • 2009 : 5,00%
  • 2010 και μετά :0,00%

 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας.

 

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το πέρας της προθεσμίας, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις. Στην περίπτωση που η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 κοινοποιείται μέχρι το τέλος της προθεσμίας, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή.

 

Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών στον φορολογούμενο.

 

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμων μόνο μετά την πάροδο της προθεσμίας των 5 ημερών. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στη σχετική εντολή και μετά την πάροδο των πέντε ημερών και μέχρι το πέρας της προθεσμίας. Για τις δηλώσεις αυτές ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 18% του κύριου φόρου, εάν πριν την υποβληθείσα δήλωση δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και σε 36% του κύριου φόρου, εάν στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός.

 

Στην περίπτωση που έχει ήδη κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών , οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας 60 ημερών. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε 13% του κυρίου φόρου.

Πηγή : newsbeast