Προσοχή! Κτήση εισοδήματος από μερίσματα το 2017 ή το 2018 για επιχειρήσεις των οποίων η χρήση έληξε στις 30.6.2017

Χρόνος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

Όπως είναι γνωστό με τον νόμο 4403/2016  επήλθαν σημαντικές αλλαγές ως προς το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης όλων των νομικών προσώπων. Για τις Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 25 του ν.2190/1920 η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέχρι το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το ίδιο ισχύει και για τις Γενικές Συνελεύσεις των Ε.Π.Ε. (άρθρο 10 του ν.3190/1955) αλλά και για τις Γενικής Συνελεύσεις των Ι.Κ.Ε. ( άρθρο 69 ν.4072/2012).

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από μερίσματα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 έγιναν γνωστά τα εξής:

«[…] Όσον αφορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος που παρατίθενται πιο κάτω, ο χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. έχει ως ακολούθως:
i) Για το εισόδημα από μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, προμερίσματα, καθώς και για προσωρινές απολήψεις κερδών, ο χρόνος λήψης της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας[…]».

Επιχειρήσεις με εταιρική χρήση 1.7.2016 έως 30.6.2017

Οι διατάξεις για την τροποποίηση της ημερομηνίας σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται μετά την 07/07/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ν.4403/2016. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις  των οποίων η εταιρική χρήση έληγε την 30.6.2016 προέβησαν στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, και κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τους μετόχους/εταίρους ήταν το φορολογικό έτος 2016.
Στο τρέχον φορολογικό έτος όμως οι επιχειρήσεις αυτές (με λήξη εταιρικής χρήσης την 30.6.2017) έχουν την δυνατότητα σύμφωνα με όσα αναπτύξαμε ανωτέρω, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση μέχρι τις 10 Μαρτίου 2018.  Σε περίπτωση που συμβεί αυτό τότε ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα για τους μετόχους/εταίρους (εφόσον φυσικά οι επιχειρήσεις προβούν σε διανομή μερίσματος) θα είναι το  φορολογικό έτος 2018.

Συμπέρασμα

Οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) των οποίων η χρήση λήγει την 30η Ιουνίου 2017 έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν το εισόδημα από μερίσματα στο επόμενο φορολογικό έτος (2018) ή στο τρέχον φορολογικό έτος (2017), ανάλογα με την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα αποφασίσει τυχόν διανομή μερίσματος. Σε περίπτωση που το εισόδημα αυτό είναι αναγκαίο για την κάλυψη τεκμηρίων του φορολογικού έτους 2017, η Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να λάβει χώρα εντός του 2017 και όχι εντός του 2018 (έως 10 Μαρτίου).

 

Επιχειρήσεις (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) με εταιρική χρήση    Ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης  Χρόνος κτήσης εισοδήματος από διανομή μερισμάτων
1.7.2016 έως 30.6.2017 από 1.7.2017 έως 31.12.2017 2017
από 1.1.2018 έως 10.3.2018 2018

Πηγή: taxheaven