Φοροδοξίες, 19.11.2017

 

Γνωρίζετε ότι:

  • Απόφαση ΣτΕ (συμπληρωματικά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις και παράταση παραγραφής):

Το ΣτΕ εξέδωσε την  πολυαναμενόμενη απόφαση σχετικά με τα «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία,

με την οποία έκρινεότι τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου στις ημεδαπές

τράπεζες, ανεξαρτήτως αν αυτά στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν

«συμπληρωματικά» προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή

την παράταση της παραγραφής. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης,  τα παραπάνω στοιχεία του

φορολογούμενου ευρίσκονταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου ή τουλάχιστον,

ο φορολογικός έλεγχος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών.  Εξάλλου, διαφορετική

ερμηνεία θα οδηγούσε σε ευθεία καταστρατήγηση στην πράξη του γενικού κανόνα της πενταετούς

παραγραφής, καθώς όλες οι περιπτώσεις ελέγχου θα μπορούσαν δυνητικά να παραταθούν με την

δικαιολογία της ύπαρξης τραπεζικών καταθέσεων και άρα συμπληρωματικών στοιχείων

(ΣτΕ 2934, 2935/2017).

  • Ωφέλεια από διαγραφή χρέους: Η ωφέλεια νομικού προσώπου, καθώς και φυσικού προσώπου με

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου

του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση

δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

  • Τι φορολογείται ως μέρισμα: Θεωρείται μέρισμα κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής

προέλευσης, που προέρχεται από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, εταιρικά μερίδια ΕΠΕ, συμμετοχή σε

προσωπικές εταιρείες, τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι προσωρινές

απολήψεις κερδών των εταίρων, οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων

εταιρειών, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη του ΔΣ,

διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου (ΠΟΛ 1042/2015).

  • Καταθέσεις μετόχων για αύξηση κεφαλαίου: Oι καταθέσεις μετόχων ή εταίρων με ποσά

προοριζόμενα για αύξηση του κεφαλαίου εμφανίζονται ως στοιχεία της καθαρής θέσης μόνο

εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησης και υποχρέωση του νομικού προσώπου

για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 μηνών

από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς.  Εάν η υποχρέωση αυτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε

τα ποσά αυτά μεταφέρονται στις υποχρεώσεις.

  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών: Σε περίπτωση μείωσης του

μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς

να μεταφέρονται οι φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επομένων φορολογικών

ετών. Από το φορολογικό έτος 2014 για την μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν

απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του

οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε. Η ζημία αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα

στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης(ΠΟΛ 1088/2016).

  • Ε.Λ.Π. και ακίνητα: Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., τα ακίνητα των επιχειρήσεων διαχωρίζονται σε

ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά.Η αποτίμηση στην εύλογη αξία των ακινήτων αυτών γίνεται

για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ για τα επενδυτικά τουλάχιστον ανά διετία.

Οι διαφορές αποτίμησης στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων αναγνωρίζεται ως κέρδη ή

ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Οι θετικές διαφορές αποτίμησης στην

εύλογη αξία δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο της αποτίμησης αυτής, επειδή τα έσοδα και τα κέρδη

λόγω αποτίμησης στην εύλογη αξία δεν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα ακόμα, αλλά θα φορολογηθούν

στο μέλλον όταν καταστούν οριστικά ή όταν το ακίνητο πωληθεί.

  • Τόκοι δανείου που χρησιμοποιήθηκε για εξαγορά εταιρειών (προ και μετά το 2014):

Από το φορολογικό έτος 2014, οι τόκοι τραπεζικού δανείου που λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου

να χρηματοδοτήσει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών της εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν

την συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα εισπράξει μερίσματα ή όχι από τις εν λόγω συμμετοχές,

δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Το νόημα της διάταξης αυτής είναι ότι εφόσον

το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) απαλλάσσεται της φορολογίας, τότε οι τυχόν δαπάνες

που έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή την συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα,

φόροι, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα, δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους.  Να σημειωθεί

ότι, για φορολογικές χρήσεις προγενέστερες του 2014, οι κάθε είδους δεδουλευμένοι τόκοι από δάνειο

που χρησιμοποιήθηκε για εξαγορά ή κεφαλαιοποίηση εταιρειών εξέπιπταν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.

Πηγή : grant-thornton