Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πότε επιτρέπονται και πότε μετατρέπονται;

Η απεριόριστη ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο.

Κατά το άρθρο 41 του νόμου 3986/2011, αντικειμενικός λόγος υφίσταται αν η ανανέωση δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή αν υπάρχει ανάγκη προσωρινής αναπλήρωσης μισθωτού ή εκτέλεσης εργασιών παροδικού χαρακτήρα ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου κλπ.

Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Πηγή : e-forologia