Εικοσαετής η παραγραφή εάν το Δημόσιο αντιληφθεί φοροδιαφυγή στην πενταετία

Γνωμοδότηση σχετική με τις αποφάσεις 1738, 2934 και 2935 του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το χρόνο παραγραφής στο δικαίωμα των φορολογικών αρχών να ελέγξουν και να επιβάλλουν φόρο σε κάποιο φορολογούμενο, εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όπως διευκρινίζει το ΝΣΚ, επικαλούμενο τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η παράταση του χρόνου παραγραφής στα 20 χρόνια είναι δυνατή για τη φορολογική διοίκηση ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Ωστόσο για να ισχύει η παράταση, θα πρέπει να μην έχει παρέλθει το δικαίωμα παραγραφής του Δημοσίου έως τότε.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον ο χρόνος παραγραφής ορίζεται στα πέντε έτη για το Δημόσιο, η έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου και προστίμων για εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, μπορούν να αφορούν έως και τις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι νωρίτερα.

 

Έτσι, εάν το Δημόσιο επιχειρήσει να προβεί σε έλεγχο για χρήση πριν από το 2012, θα προσκρούσει τόσο στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου όσο και στις τρεις σχετικές αποφάσεις του Επικρατείας.

 

Προϋπόθεση να υποπέσει η φοροδιαφυγή στην αντίληψη των φορολογικών αρχών

 

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για τις φορολογικές αρχές, είναι να αντιληφθούν την ύπαρξη φοροδιαφυγής για τις χρήσεις του 2012 και 2013.

 

Ο συνδυασμός των διατάξεων

 

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση του ανώτατου δικαστηρίου, οι συγκεκριμένες τρεις αποφάσεις του ΣτΕ σχετίζονται με την ερμηνεία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος καθώς και τις παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

 

Τι ορίζει το άρθρο 78 του Συντάγματος

 

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 78 του Συντάγματος αναφέρεται πως κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς νόμο που να καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο νόμος. Επιπλέον στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 78, τονίζεται ότι ο φόρος δεν μπορεί να επιβάλλεται με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το προηγούμενο φορολογικό έτος, εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. Δηλαδή εάν ο φόρος επιβλήθηκε για παράδειγμα, για το 2012, η αναδρομικότητα δεν μπορεί να ισχύει για έτος νωρίτερα από το 2011.

 

Η παραγραφή εντός εικοσαετίας στο νόμο 4174

 

Αντίστοιχα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 36, στο νόμο 4174 του 2013, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορεί να εκδοθεί απόφαση διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός εικοσαετίας από τη λήξη του φορολογικού έτους (π.χ. χρήση 2011, φορολογικό έτος 2012).

 

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει συμπερασματικά μεταξύ άλλων η γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

 

«Με την εν λόγω Γνωμοδότηση έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι ενόψει των γενομένων δεκτών με τις υπ’ αριθ. ΣτΕ 1738/2017, ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί της ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 (§§1-2) του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ – (ν.4174/2013), σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 11, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση, υφισταμένης δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και όχι σε προγενέστερες του έτους 2012».

Πηγή : forolofikanea