Οφειλές έως 50.000 ευρώ: Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την εξωδικαστική διαδικασία. Τα κριτήρια

Tέλος στην αναμονή χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να ενταθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών βάζει η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Η  απόφαση αυτή  αφορά την αυτοματοποιημένη διαδικασία ένταξης όσων έχουν οφειλές από 20.000 έως και 50.000 ευρώ που αποτελούν και την πλειονότητα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τα βασικά κριτήρια  που θα πρέπει να πληρούν  σωρευτικά οι επιχειρήσεις  ώστε να κριθούν βιώσιμες για να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας είναι

– να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δυο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό,

-ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ . Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης  θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση :του καθαρού αποτελέσματος προ φορών τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης  και του μέσου όρου των 2 πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις 3 τελευταίες χρήσεις.

Όπως προβλέπεται στις συνολικές οφειλές μετά την υποβολή της  ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής  θα γίνεται η αφαίρεση  του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, του ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να καταβάλλει  μετά τη ρύθμιση της οφειλής τους ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν θα είναι μικρότερες των 50 ευρώ ανά πιστωτή ενώ ο αριθμός των δόσεων στην περίπτωση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα ξεπερνά τις 120, ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24 και έως 6 θα είναι οι δόσεις που αφορούν οφειλές προς εργαζομένους. Ωστόσο το ύψος των ετήσιων δόσεων που θα καταβάλλει ο οφειλέτης δεν θα  μπορεί να υπερβαίνει το 33% των καθαρών εισοδημάτων του.

Τέλος, για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων  θα λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, το επιτόκιο  θα είναι κυμαινόμενο για  τις τράπεζες και  θα αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Για τους υπολοίπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό.

Να σημειωθεί ότι οι πιστωτές τόσο του δημόσιου  όσο και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη ενώ  ο πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων,  αν εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμιά ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Πηγή : insider