Τροποποίηση στον αριθμό φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 ΦΕΚ 4314/11.12.2017 απόφαση του Διοικητού της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η με αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

Τα πιο πάνω σε πίστωση της γνωμοδότησης με αριθμό 268/2017 του ΝΣΚ και της με αριθμό 1738/2017 απόφασης ολομέλειας ΣτΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η περ. (γ) της παρ. 7 της με αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. ΔΕΛ Α΄ 1057280 ΕΞ 2017/12.4.2017 (Β΄ 1391/24.4.2017) και ΔΕΛ Β΄ 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β΄3278/18.9.2017) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαλείφεται.

Συγκεκριμένα η με αριθμό ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 απόφαση του κ. Πιτσιλή με θέμα «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017», ανέφερε στην παράγραφο 7 ότι :

«7. Από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 , ως κάτωθι:

  1. για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του Ν. 2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),
  2. για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 του Ν. 2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),
  3. για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του Ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),
  4. για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του Ν. 2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄ 4270) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή : e-forologia