Το νέο έντυπο Ε3 και ο «Πίνακας Ε» (πρώην «Κ») – Μια πρόταση

1. Γενικά

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην αναμόρφωση και ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα), με στόχο την πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών δεδομένων. Η νέα μορφή του εντύπου, όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, τίθεται σε διαβούλευση μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2017».

Κατά την άποψή μου λείπουν τρία στοιχεία, απαραίτητα για τον «σχολιασμό» του νέου εντύπου Ε3:
α) Η «αιτιολογική» βάση (σκοπός), της απαίτησης εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης, για την παροχή στοιχείων των ζητούμενων στοιχείων στους διαφόρους πίνακες του Ε3,
β) Η «ανάλυση» του κάθε «κωδικού» (ποια δηλαδή ακριβώς πληροφορία ζητείται στον κάθε «κωδικό») και αν σε κάποιες περιπτώσεις είναι «προσυμπληρωμένος» και
γ) Πως θα λειτουργήσει (διασυνδεθεί ηλεκτρονικά), με τα άλλα φορολογικά έντυπα (κυρίως την «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης», αλλά και το έντυπο «Ν»).
Επίσης σαν «γενική αρχή», πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη δύο παραμέτρους:
(1) Δεν πρέπει να ζητούνται στοιχεία, τα οποία η Φορολογική Διοίκηση, έχει ήδη καταγράψει (ή στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έρχονται αυτόματα) και
(2) Αν τα ζητούμενα στοιχεία, δεν προέρχονται από τα τηρούμενα «Λογιστικά στοιχεία» (την «μήτρα» όλων των οικονομικών δεδομένων, τότε αφενός απαιτείται σημαντικός (μάλλον) χρόνος συλλογής και επεξεργασίας και αφετέρου υπάρχει επιπλέον κίνδυνος λάθους.

2. Ο «Πίνακας Ε» (πρώην «Κ»), «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ».

Στο παρόν άρθρο, θα επικεντρώσουμε την «κριτική/προβληματισμό» μας, στον «Πίνακα Ε» (πρώην «Κ»), «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ».

Ο «Πίνακας» αυτός διατηρείται στην ίδια ακριβώς μορφή με αυτή, που υπήρχε και στην προηγούμενη μορφή του εντύπου Ε3.

3. Μια πρόταση για τον «Πίνακα Ε» («ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»)

α)
Διαχωρισμό των « Λογιστικών διαφορών », σε μόνιμες και προσωρινές, με αντίστοιχη τροποποίηση του εντύπου «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης» σε:
(1) «Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης – Μόνιμες διαφορές» και
(2) «Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης – Προσωρινές διαφορές».

Ο δεύτερος πίνακας (ή υποπίνακας ), να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

«Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης – Προσωρινές διαφορές ».
ΕΞΟΔΑ
α/α Είδος Αυξάνουν (+) ή μειώνουν ( – ) τα φορολογητέα κέρδη
1 Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του φορολογικού έτους που αφορά η “Δήλωση΄΄. (+)
Καταβληθείσες  στην χρήση ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενων ετών ( 2014 -2016) . (-)
2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( με διαφορετικό ποσό αναγνώρισης στην ”Λογιστική” και ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση).
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( Μεγαλύτερες στην ”Λογιστική” από την ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση). (+)
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( Μικρότερες στην ”Λογιστική” από την ΄΄ Φορολογική΄΄ βάση). (-)
3 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών/χρεογράφων
Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών/χρεογράφων (+)
Αποτέλεσμα από πώληση χρεογράφων, μετά την τυχόν υποτίμησή τους [ Είχε αναμορφωθεί φορολογικά, η αποτίμηση τους ]. (-)
4 Συναλλαγματικές διαφορές ( χρεωστικές )  αποτίμησης
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης στο τέλος της Χρήσης (+)
Αποτέλεσμα από εξόφληση υποχρεώσεων/απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα [ Είχε αναμορφωθεί φορολογικά, η αποτίμηση τους ]. (-)
5 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που γίνεται στην Χρήση. (+)
Αποζημιώσεις απολύσεων που συμψηφίστηκαν λογιστικά με Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (-)
6 ΕΝ.Φ.Ι.Α
ΕΝ.Φ.Ι.Α που καταχωρήθηκε στα Α.Χ, στο σύνολο του, αλλά μέσα στην Χρήση, πληρώθηκαν ορισμένες δόσεις. (+)
ΕΝ.Φ.Ι.Α δόσεις της προηγούμενης χρήσης που πληρώθηκαν στην Χρήση. (-)
7 Αποσβέσεις
Διενέργεια αποσβέσεων μεγαλύτερων από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά (+)
Διενέργεια αποσβέσεων μικρότερων από αυτές που αναγνωρίζονται φορολογικά. (-)
8 Συμβάσεις leasing συναφθείσες προ του έτους 2014
Το άθροισμα αποσβέσεων και τόκων ( λογιστική βάση ) είναι μεγαλύτερο από τα μισθώματα της Χρήσης (+)
Το άθροισμα αποσβέσεων και τόκων είναι μικρότερο από τα μισθώματα ( φορολογική βάση ) της Χρήσης (-)
9 Απομείωση παγίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π
Τα πάγια απομειώνονται στην ”Λογιστική βάση” (+)
Τα απομειωμένα πάγια πωλούνται και προσδιορίζεται αποτέλεσμα (-)
10 Κ.ΛΠ ……
ΕΣΟΔΑ
1 Συναλλαγματικές διαφορές ( πιστωτικές )  αποτίμησης
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης στο τέλος της Χρήσης (-)
Αποτέλεσμα από εξόφληση υποχρεώσεων/απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα [ Είχε αναμορφωθεί φορολογικά, η αποτίμηση τους ]. (+)
2 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και τα κατασκευαστικά συμβόλαια ( παρ. 25.4.1 της ”Λογιστικής Οδηγίας” )
Τα έσοδα είναι μεγαλύτερα στην “λογιστική βάση” (-)
Τα έσοδα είναι μικρότερα στην “λογιστική βάση” (+)
3 Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η οντότητα δεσμεύεται έναντι των πελατών της ( παρ. 25.3.4 της ”Λογιστικής Οδηγίας” )
Τα έσοδα είναι μεγαλύτερα στην “λογιστική βάση” (-)
Τα έσοδα είναι μικρότερα στην “λογιστική βάση” (+)
4 Κ.ΛΠ ……

 

β) Φυσικά ο πρώτος πίνακας (ή υποπίνακας) «Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης – Μόνιμες διαφορές», θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Επίσης πρέπει να τροποποιηθούν ή έστω να δοθούν διευκρινήσεις, σχετικά με την χρήση του, του κωδικού 462 «19. Ποσό προβλέψεων που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις, λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων», του εντύπου «Ν».
γ) Άρα στους κωδικούς (797 – 798) του Πίνακα Ε (ή ακόμα καλύτερα απευθείας (οπότε ο πιν. Ε καταργείται) στον «Πίνακα ΣΤ΄»), να έρχονται απευθείας τα στοιχεία από τον προτεινόμενο πίνακα/ υποπίνακα «Πίνακα Φορολογικής Αναμόρφωσης – Προσωρινές διαφορές».
Οι υπόλοιποι κωδικοί του «Πίνακα Ε», εκτιμώ ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταργηθούν αφού αφενός δεν είναι ουσιαστική (τουλάχιστον εμφανώς) η χρησιμότητά τους και αφετέρου είναι σημαντικά δύσκολη η συμπλήρωσή τους.

[Η πρόταση αυτή θα σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της «διαβούλευσης»].

4. Επίλογος

Ας ελπίσουμε, ότι στη τελική μορφή του νέου εντύπου Ε3, θα ληφθούν υπόψη κάποιες από τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας.

Πηγή: taxheaven