Κάτοικοι εξωτερικού: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας: Τι άλλαξε και τι καταργήθηκε από το 2017-Νέα αίτηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις (Μέρος δεύτερο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις για την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α.

Ι. Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 1080620/664/008Α(δις)/ΠΟΛ.1187/5.7.1995 εγγράφου μας, σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση κατά την οποία Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα από τις ΗΠΑ επικαλούνται διατάξεις της Σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τα παρακάτω παραστατικά:

Τα Νομικά Πρόσωπα των ΗΠΑ θα υποβάλουν:
α) “Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ” (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα (επισυνάπτεται).
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ:
«DEPARTMENT OF THE TREASURY INTERNAL REVENUE SERVICE PHILADELPHIA, PA 19255 με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Νομικό Πρόσωπο των ΗΠΑ, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος:……………..”is a U.S. corporation for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention” (σχέδιο επισυνάπτεται). δηλαδή, (Μετάφραση): “……είναι εταιρία των ΗΠΑ για τους σκοπούς της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ».

Τα Φυσικά Πρόσωπα θα υποβάλουν:
α) Την “ΑΙΤΗΣΗ” που αναφέρεται στην περ.Ια’ πιο πάνω, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
β) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (έντυπο 6166), το οποίο και θα έχει εκδοθεί από την ίδια ως άνω Φορολογική Αρχή των ΗΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι το Φυσικό Πρόσωπο, δικαιούχος του σχετικού εισοδήματος “……is a resident of the USA for the purposes of the Greece – USA Double Taxation Convention”.
(Μετάφραση): “……είναι κάτοικος των ΗΠΑ για τους σκοπούς της μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος”.

ΙΙ. Επισημαίνουμε τα εξής:

α) Το έντυπο της “ΑΙΤΗΣΗΣ” εφαρμογής των Συμβάσεων αποτελείται από δύο αντίτυπα : Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ στην Ελλάδα, και το άλλο θα παραμένει στην αλλοδαπή Φορολογική Αρχή.

β) Στα ως άνω έντυπα δεν είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

Αυτό θα υποβάλλεται σε χωριστό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (Form 6166), το οποίο πρέπει να φέρει το έμβλημα των ΗΠΑ σε υδατογράφημα.
ΠΟΛ.1107/5.4.1999
(Ν.Δ.2548/1953, ΦΕΚ 231/Α/27.8.1953)
Υπ’ αριθ. 1080620/664/008Α(δις) ΠΟΛ.1187/5.7.1995

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις για την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας

Για την εφαρμογή της σύμβασης αυτής στην Ελλάδα, οι δύο φορολογικές διοικήσεις συμφώνησαν η Ελληνική πλευρά να δέχεται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι τουρκικές αρχές καθώς και την αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η οποία θα είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μόνο από την Τουρκική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που ζητά την εφαρμογή της Σύμβασης

Σημειώνεται, ότι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μετάφραση στα Ελληνικά.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, όσο και η αίτηση εφαρμογής, θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Φωτοαντίγραφα δεν γίνονται αποδεκτά.
ΠΟΛ.1092/23.6.2005
Νόμος 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτήσεις για την εφαρμογή της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας

Στα πλαίσια εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι φορολογικοί κάτοικοι Μολδαβίας που αποκτούν εισόδημα από πηγές Ελλάδας και επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις της ως άνω διμερούς Σύμβασης, στο εξής θα προσκομίζουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας ως επισυναπτόμενο αρχείο στην «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και Μολδαβίας» ή στην «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος.\Πιο συγκεκριμένα, στο έντυπο «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και Μολδαβίας» διαγράφεται το πεδίο VII. Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος, το οποίο μέχρι σήμερα καλούνταν να υπογράψουν και σφραγίσουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές της Μολδαβίας για να πιστοποιήσουν τη φορολογική κατοικία του δικαιούχου του εισοδήματος, και αντί αυτού θα επισυνάπτεται το εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της Μολδαβίας Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας

Παρομοίως, στις περιπτώσεις «Ετήσιας Αίτησης Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» στο εξής θα επισυνάπτεται το εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της Μολδαβίας Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας αντί της υπογραφής και σφράγισης από τις φορολογικές αρχές της Μολδαβίας του σχετικού πεδίου των εντύπων που αφορά στην πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος (Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του αιτούντος).

Επισημαίνεται ότι το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας φορολογικής αρχής της Μολδαβίας.
ΠΟΛ.1210/15.9.2015
Νόμος 3357/2005, ΦΕΚ Α’ 153/23-6-2006

Έλεγχος πληρότητος από την Δ.Ο.Υ.

Προώθηση των εγγράφων.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο φορολογούμενος.

Τι θα γίνει εάν απορριφθεί η αίτηση. Το παγκόσμιο εισόδημα

Πότε η δήλωση εισοδήματος θεωρείται εκπρόθεσμη

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο

Κατά την εξέταση της αίτησης για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και επάρκειας του φακέλου που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1- Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1. Η βεβαίωση μεταβολής κοινοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του.

Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

Τέλος, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1 -Μ7) και προσκομίσει εκπροθέσμως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή, εφόσον είναι υπόχρεος, ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.
ΠΟΛ.1201/2017  παρ. 5
(Συμπληρώνει την παρ. 3 της ΠΟΛ.1058/18.3.2015)

Μέχρι πότε πρέπει να αποφανθεί η Δ.Ο.Υ. για την επάρκεια του φακέλλου. Προθεσμία 2 μηνών.  

Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας. Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις και εξετάζονται, ισχύουσας ωστόσο της δυνατότητας της Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών. Αντιθέτως, εάν οι αιτήσεις υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της  ΠΟΛ.1177/14.7.2014 αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται παραπάνω.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 6
(Συμπληρώνει την ΠΟΛ.1058/18.3.2015 παρ. 5)

Φύλαξη των δικαιολογητικών από τον φορολογούμενο

Ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της φορολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 7 (Νέα διάταξη)

Ισχύς των παραπάνω διατάξεων για αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα, αντίστοιχα.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 8 (Νέα διάταξη)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα αίτηση  για όσες αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέσα στο 2017 και είχαν απορριφθεί

Οι φορολογούμενοι των οποίων οι υποβληθείσες εντός του 2017 αιτήσεις απορρίφθηκαν, δύνανται να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία εξετάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες στην παρούσα προϋποθέσεις.
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 8 (Νέα διάταξη)

Έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1201/2017

Η ΠΟΛ.1201/2017 ισχύει από τη δημοσίευσή της (δηλαδή από την 13/12/2017) .

ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 9 (Νέα διάταξη)

Κατάργηση της ΠΟΛ. 1058/18-3-2015

Η ΠΟΛ.1058/18.3.2015 καταργείται από την έναρξη ισχύος της πολ. 1201/2017
ΠΟΛ.1201/2017 παρ. 9 (Νέα διάταξη)

Πηγή: taxheaven