Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

24 Δεκ 2017

Γνωρίζετε ότι:

Aναδρομική μείωση φορολογικών προστίμων: Mειώνονται αναδρομικά τα πρόστιμα και επί

εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για χρήσεις προγενέστερες του 2014, εφόσον συνεπάγονται

επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος

δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής. Στο εξής, για αυτές τις

υποθέσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο έως το 50% επί της διαφοράς φόρου που θα προκύπτει από τον έλεγχο

της Φορολογικής Αρχής πλέον τόκου 8,76% ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, και για τις χρήσεις

έως το 2013, επιβάλλονταν πρόσθετοι φόροι με ανώτατο όριο («πλαφόν») μέχρι και το 120%.

(άρθρο 49 ν.4509/2018)

Aσφαλιστικές εισφορές στις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης: Καθορίστηκε ο τρόπος επιβολής

ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις αμοιβής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης λόγω ευκαιριακής

ή παρεπόμενης απασχόλησης μέχρι 10.000 ευρώ, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές για κλάδο σύνταξης και υγείας

με συνολικό ποσοστό 26,95% επί της όποιας καθαρής αξίας του παραστατικού, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός

του ελάχιστου ασφαλιστέου εισοδήματος των 586 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από το

πρόσωπο που εκδίδει την απόδειξη δαπάνης και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ το αργότερο μέχρι την τελευταία

εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης μήνα. Αναμένεται υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες

εφαρμογής της παραπάνω ρύθμισης. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή μόνο για συμβάσεις που θα

καταρτίζονται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και εφεξής. Για αποδείξεις δαπάνης που θα εκδίδονται

βάσει προγενέστερων της υπουργικής απόφασης συμβάσεων, η προτεινόμενη διάταξη παραπέμπει στο προϊσχύσαν

καθεστώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και πάλι ασάφεια.(άρθρο 55 ν. 4509/2017)

Τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών: Επί δανείων

κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου υπολογίζονται

για κάθε διαχειριστική περίοδο επί του μεγαλύτερου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου με

συντελεστή 2,4% (ή 3,6% αναλόγως των συμβαλλομένων). Στην περίπτωση αυτή, τα τέλη χαρτοσήμου

καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και το πρώτο δεκαπενθήμερο από τη λήξη της προθεσμίας για την

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή υπάρχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον

6 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της χρήσης για να αποδοθούν τα τέλη. Το παραπάνω ισχύει ανεξάρτητα

από το εάν η εταιρεία θα εξαντλήσει ή όχι την 6μηνη προθεσμία για την κατάρτιση των οικονομικών της

καταστάσεων (ΠΟΛ.1035/2017).

Μέτρα διασφάλισης Δημοσίου: Για την επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου σε περίπτωση μη απόδοσης

ΦΠΑ ή παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου άνω των 150.000 ευρώ δεν αρκεί ένα πρόσωπο να είχε την

ιδιότητα του γενικού διευθυντή ανώνυμης εταιρείας κατά τον χρόνο διάπραξης της σχετικής

φορολογικής παράβασης. Αντιθέτως, απαιτείται επιπλέον να αποδεικνύεται ότι το παραπάνω πρόσωπο

είχε προβεί, κατά τον χρόνο της παράβασης, υπό την ιδιότητά του αυτή σε συγκεκριμένες πράξεις διαχείρισης

ή διοίκησης της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι τα μέτραδιασφάλισης περιλαμβάνουν τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης

φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών καθώς και θυρίδων, όπως επίσης και τη μη χορήγηση εγγράφων για τη μεταβίβαση περιουσιακών

στοιχείων (ΣτΕ 2721/2016).

Φορολόγηση ψηφιακής οικονομίας: Τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας έχει θέσει στο

στόχαστρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο στρατηγικής για τη δίκαιη και εύλογη φορολογία των επιχειρήσεων.

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και η ασυμβατότητα των υφιστάμενων φορολογικών κανόνων

με τις επιχειρήσεις τεχνολογίας απαιτούν τη στρατηγική δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος, σε ευρωπαϊκό

και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να προστατευθεί η φορολογική βάση των κρατών.

Συνεπώς, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες φορολογίας των εταιρειών για τη μόνιμη

εγκατάσταση, την ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing) και τον καταλογισμό κερδών, ώστε να προσδιοριστεί

ο τόπος όπου προκύπτει η αξία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ο τρόπος που θα βεβαιώνεται για φορολογικούς σκοπούς.

Στόχος είναι η υιοθέτηση συντονισμένης θέσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κέρδη

που παράγονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια θα φορολογούνται πράγματι από τα κράτη-μέλη και θα ανακατανέμονται

δίκαια, ώστε να σταθεροποιηθεί η φορολογική βάση των κρατών-μελών, να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και

η άνθηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της ενιαίας αγοράς.

Πηγή: taxheaven