Σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται ευνοϊκότερα πρόστιμα από το 2018

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε εφαρμογή τίθενται από 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την επιβολή προστίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, οι οποίες αφορούν σε εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4618/28.12.2017.

 

Ποιες θεωρούνται εκκρεμείς υποθέσεις

 

Πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προχωρήσει σε ενδικοφανή προσφυγή ή σε αίτηση αναίρεσης. Οι διατάξεις του νόμου αφορούν επίσης υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις, αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο. Η φορολογική αρχή αντιμετωπίζει επίσης ως εκκρεμείς τις υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση, αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

 

Οι σχετικές ρυθμίσεις για εκκρεμείς υποθέσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του. Έτσι, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου.

 

Για όλες τις περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων που αναφέραμε, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη, στη διάρκεια ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης, διενεργεί τη σχετική εκκαθάριση επί της πράξης, σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν πιο επιεικείς κυρώσεις για τους φορολογούμενους.

 

Στη συνέχεια έχει την υποχρέωση να υπογράψει την πράξη εκκαθάρισης και να την κοινοποιήσει στο φορολογούμενο.

 

Συμπληρωματική βεβαίωση επιπλέον οφειλής ή έκπτωση επιπλέον ποσού

 

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιείται συμπληρωματική βεβαίωση της επιπλέον οφειλής ή έκπτωση του επιπλέον ποσού που έχει βεβαιωθεί.

 

Στο νέο νόμο ορίζεται επίσης ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, πριν δηλαδή από τις 31 Δεκεμβρίου του 2013, αντί του πρόσθετου φόρου, θα επιβάλλεται πρόστιμο, όπως ορίζεται σε περιπτώσεις ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης στο άρθρο 58, 58α και 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση.

 

Δηλαδή, εάν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση,  υπολείπεται του ποσού του φόρου πουπροκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: – 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

 

Επίσης, σε περιπτώσεις μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων, θαεπιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

 

Οι τόκοι

 

Για την επιβολή των τόκων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Ο τόκος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

 

Ορίζεται επίσης ότι για εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, για χρήσεις πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ (31.12.2013), επιβάλλεται αντί για τον πρόσθετο φόρο του άρθρου 1 του ν. 2523 του 1997, πρόστιμο ίσο με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 54 και τόκου σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΦΔ, με ημερομηνία υπολογισμού από 1/1/2014 έως και την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτή η πράξη συνεπάγεται την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

 

Σημειώνεται τέλος, ότι τα ποσά πρόσθετων φόρων που έχουν με καταβληθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του άρθρου 72 του νόμου 4174 του 2013 και πριν την ισχύ του νέου νόμου, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των νέων διατάξεων.

Πηγή : forologikanea