Τσουχτερό πρόστιμο επιβάλλει η Εφορία για απώλεια βιβλίων ή στοιχείων

Σε μια περιπέτεια με την Εφορία που κοστίζει ακριβά κινδυνεύουν να εμπλακούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν ότι έχουν χάσει τα λογιστικά βιβλία ή φορολογικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα τιμολόγια.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορολογικές αρχές δεν χαρίζονται και επιβάλλουν τσουχτερό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε 2.500 ευρώ. Συνήθως η απώλεια βιβλίων και στοιχείων δηλώνεται όταν ο επιτηδευματίας θέλει να σταματήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Όταν δηλαδή θα δηλώσει στην Εφορία διακοπή εργασιών και θα κλείσει τα βιβλία του.

Το πρόστιμο αυτό δεν είναι καινούριο. Ισχύει από τις 17 Οκτωβρίου 2015 με βάση τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013). Όμως ο φορολογούμενος μπορεί και να το γλιτώσει. Πως; Αν καταφέρει να αποδείξει ότι η απώλεια:

Έγινε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 16η Οκτωβρίου 2015.

Ότι οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (κλοπή, πυρκαγιά. κ.λπ.)

Αν δεν αποδείξει έναν από τους παραπάνω δύο λόγους ή αν αποδειχθεί ότι η απώλεια συνέβη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν για τον φορολογούμενο. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 2523/1997 και 2238/1994 με τις οποίες προβλέπονται πρόστιμα 500 ευρώ ανά 50 φύλλα μπλοκ απολεσθέντων φορολογικών στοιχείων και εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τον ισχύοντα τότε μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους προσαυξημένο κατά 50% δηλαδή υποχρέωση καταβολής πρόσθετου φόρου εισοδήματος και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης πληρωμής.

Η απώλεια βιβλίων ή στοιχείων έχει ενταχθεί από τις 17 Οκτωβρίου 2015 στις λεγόμενες διαδικαστικές παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 54 του ΚΦΔ. Συγκεκριμένα υπάγεται στη γενική περίπτωση της μη συμμόρφωσης του φορολογουμένου με τις υποχρεώσεις για διαφύλαξη των βιβλίων που τηρεί και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδει.

Αυτή η μη συμμόρφωση, σύμφωνα με την περίπτωση, τιμωρείται με πρόστιμο 2.500 ευρώ.

Πάντως σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών τα λογιστικά αρχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον:

Για διάστημα 5 ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών εφόσον η 5ετής προθεσμίας διαφύλαξης έχει παραταθεί επειδή ο φορολογούμενος έχει υποβάλλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας ή επειδή έχουν ζητηθεί πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής ή επειδή έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.

Πηγή: Τα Νέα (ΤΡ, 9/1/18)