Πολυνομοσχέδιο: Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές

Ανατροπές σε 22 φοροαπαλλαγές φέρνουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου . Ορισμένες φοροαπαλλαγές και κίνητρα ενσωματώνονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, άλλες καταργούνται, άλλες διευκρινίζεται ότι διατηρούνται. Ειδικότερα:

1) Φ.Δ.Χ Αυτοκίνητα (ν.3887/2010) – (άρθρο 356 σ/ν): Καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση, για όσα οχήματα κυκλοφόρησαν πριν τις 30.09.2010.

2) ΚΤΕΛ ΑΕ (ν.2963/2001) – (άρθρο 356 σ/ν): Καταργείται η πίστωση του εταιρικού φόρου, στα μερίσματα που εισπράττουν οι δικαιούχοι/μέτοχοι, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τους δικαιούχους/μετόχους άλλων εταιρειών.

Η πίστωση του εταιρικού φόρου είχε προβλεφθεί κατά το παρελθόν, γιατί τα μερίσματα προστίθεντο στα λοιπά εισοδήματα του δικαιούχου/μετόχου και φορολογούνταν με την υψηλή κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα μερίσματα φορολογούνται με ευνοϊκότερο τρόπο, ήτοι με συντελεστή 10% (15% από 1.1.2017), και επομένως απαιτείται προσαρμογή των διατάξεων στα νέα δεδομένα, αφού ο κύριος λόγος που προέβλεπε την πίστωση του εταιρικού φόρου έχει προ πολλού εξαλειφθεί.

3) Χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων (ν.2520/1997) – (άρθρο 356 σ/ν): Καταργείται η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης και υπεραξίας, της αγοραπωλησίας αγροτικών εκτάσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, αφού το κίνητρο είναι ανενεργό τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.

4) Προστασία περιβάλλοντος στα νησιά του Αιγαίου (ν.3201/2003) – (άρθρο 356 σ/ν): Καταργείται η παροχή χρηματικής αποζημίωσηςγια την ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίων σε νησιά του Αιγαίου, δεδομένου ότι το κίνητρο ουδέποτε εφαρμόστηκε από το 2003 (έτος ψήφισης του νόμου), αφού δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Άλλωστε, για τα νησιά του Αιγαίου εξετάζεται η παροχή κινήτρων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, όπως π.χ. το μεταφορικό ισοδύναμο.

5) Γεράνι και Μεταξουργείο (ν.4030/2011) – (άρθρο 356 σ/ν): Καταργείται η έκπτωση φόρου για δαπάνες αποκατάστασης κτηρίων σε αυτές τις δυο περιοχές, δεδομένου ότι το κίνητρο ουδέποτε εφαρμόστηκε από το 2011 (έτος ψήφισης του νόμου), αφού δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

6) Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (ν.2601/1998) – (άρθρο 356 σ/ν): Προκειμένου να είναι απολύτως σαφές, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ορίζεται ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου που αναφέρονται στο ν.1775/1988 δεν είναι πλέον σε ισχύ. Άλλωστε, το πλαίσιο για τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει ρυθμιστεί προ πολλού με διατάξεις άλλων νόμων.

7) Κίνητρα ευρεσιτεχνίας (ν.3842/2010) – (άρθρο 355 σ/ν): Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

8) Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών εισηγμένων Α.Ε. (ν.1892/1990) – (άρθρο 355 σ/ν): Οι διατάξεις ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και διατηρείται η αυτοτελής φορολόγηση των αποθεματικών μέχρι τις 31.12.2020, ως εξής:

1.1.2018 – 31.12.2018 = παραμένει στο 5%

1.1.2019 – 31.12.2019 = 10%

1.1.2020 – 31.12.2020 = 20%

9) Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών μη-εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (ν.1473/1984) – (άρθρο 355 σ/ν): Οι διατάξεις ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και διατηρείται η αυτοτελής φορολόγηση των αποθεματικών μέχρι τις 31.12.2020, ως εξής:

1.1.2018 – 31.12.2019 = παραμένει στο 10%

1.1.2020 – 31.12.2020 = 20%

10) Διατήρηση θέσεων εργασίας (ν.3842/2010): Παραμένει σε ισχύ μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 3 μονάδες για εταιρείες που διατηρούν προσωπικό ενώ μειώνεται ο κύκλος εργασιών τους. Θα εξεταστεί τυχόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες.

11) Επιχειρηματικά πάρκα (ν.3982/2011): Διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο για εταιρείες που μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα.

12) Κινηματογραφικές παραγωγές (ν.3842/2010): Διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ανάλογα με το ποσό που επενδύεται. Θα εξεταστεί τυχόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες.

13) Πολιτιστικές χορηγίες (ν.3525/2007): Διατηρείται η έκπτωση των πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα του φορολογούμενου ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

14) Εταιρεία «Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.» (ν. 2843/2000): Διατηρούνται οι πάσης φύσεως απαλλαγές.

15) Εταιρείες ειδικού σκοπού (ν. 3156/2003): Διατηρούνται οι απαλλαγές με σκοπό την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

16) Γεράνι και Μεταξουργείο (ν.4030/2011): Διατηρείται η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος, του μισθώματος για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι και Μεταξουργείο.

17) Τεχνικές επιχειρήσεις (ν.4171/1961): Διατηρούνται οι απαλλαγές με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την εισροή κεφαλαίων εξωτερικού.

18) Υδρογονάνθρακες (ν.2289/1995): Διατηρούνται οι απαλλαγές σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

19) Μεταποιητικές επιχειρήσεις (ν.3842/2010): Διατηρείται η απαλλαγή από το φορολογητέο εισόδημα μεταποιητικής επιχείρησης, ποσού που καταβλήθηκε για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Θα εξεταστεί τυχόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές συνθήκες.

20) Εταιρείες Διανομής και Παροχής Αερίου (ν.2364/1995): Διατηρούνται οι απαλλαγές.

21) Έκδοση Τίτλων Προεσόδων (ν.2801/2000): Διατηρούνται οι απαλλαγές.

22) Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι (ν.2642/1998): Διατηρούνται οι απαλλαγές.

Πηγή: euro2day.gr (ΤE, 10/1/18)