ΟΑΕΔ: Επιδοτούμενη “πρώτη πρόσληψη” για 20.000 ανέργους

Επιχορήγηση έως και του 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία της «πρώτης» θέσης εργασίας σε επιχειρηματίες έως 35 ετών προβλέπει το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα της «πρώτης πρόσληψης» που θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ ο οποίος και είναι έτοιμος για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως και 500 ευρώ το μήνα τον μικτό μισθό τουλάχιστον 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα προσληφθούν από νέους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις των οποίων μέλη είναι νέοι ηλικίας έως 35 ετών. Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους με πλήρη απασχόληση. Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας για 12 ή 18 μήνες, ανάλογα την ηλικία των ανέργων. Ανώτατο όριο επιχορήγησης τίθενται τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Δικαιούχοι είναι:

1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Οι παραπάνω μπορούν να ενταχθούν ακόμη και αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε άλλες επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους θα είναι έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
Προσοχή.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν οι εξής επιχειρήσεις:

1. Οσες απασχολούν ή απασχόλησαν προσωπικό κατά το παρελθόν όπως και ατομικοί επιχειρηματίες έως 35, μέλη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50%, οι οποίες απασχολούν ή απασχόλησαν κατά το παρελθόν προσωπικό.

2. Επιχειρήσεις που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχει ως μέλος νέος ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50%, ο οποίος είτε ως ατομικός επιχειρηματίας είτε ως μέλος άλλης επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην οποία συμμετέχει ως μέλος στο εταιρικό ή μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 50%, απασχολεί ή απασχόλησε προσωπικό κατά το παρελθόν.

Οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 18 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και σε 12 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Το αρμόδιο ΚΠΑ2 προβαίνει εντός 30 εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή της και εκδίδει απόφαση ένταξης. Η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε πρόσληψη ή προσλήψεις εντός 30 ημερών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων μέσα από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέσω πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αρχική προκήρυξη θα αφορά 20.000 θέσεις αλλά θα επεκταθεί όταν και εφόσον εξαντληθούν οι θέσεις. Αν η επιχείρηση επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων, εφόσον προβεί σε πρόσληψη του προσωπικού ταυτόχρονα