«Νέο ΣΔΟΕ», κουρέματα φοροπροστίμων και ΑΦΜ με… εγγύηση

Η νέα ελεγκτική υπηρεσία στο κυνήγι του οικονομικού εγκλήματος

Στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στοχεύει η ίδρυση του νέου σώματος φορολογικών ελέγχων, το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του υπουργείου Οικονομικών, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, το οποίο κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

Πολιτικός προϊστάμενος ο υπουργός Οικονομικών

Ο νέος ελεγκτικός οργανισμός θα αντικαταστήσει το ΣΔΟΕ, αλλάζοντας μεταξύ άλλων και ονομασία, καθότι το όνομά του θα είναι ΔΕΟΕ (Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος), και θα αποτελεί γενική διεύθυνση, υπαγόμενη στο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι πολιτικοί προϊστάμενοι του φορέα θα είναι οι εκάστοτε υπουργοί Οικονομικών. Η απευθείας υπαγωγή της υπηρεσίας στον υπουργό Οικονομικών αποσκοπεί στην πλήρη ανεξαρτησία της από τις υπόλοιπες δομές και υπηρεσίες του συγκεκριμένου υπουργείου.

Σε απευθείας σύνδεση με οικονομικούς εισαγγελείς και ΑΑΔΕ

Τον έλεγχο των υποθέσεων που θα αναλαμβάνει η ΔΕΟΕ θα έχουν οι εισαγγελείς καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος, οι οποίοι θα εκδίδουν τις σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες.

Ο φορέας θα βρίσκεται επίσης σε άμεση διασύνδεση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως είναι εύλογο, καθώς οι οικονομικοί εισαγγελείς θα παραγγέλουν την έρευνα υποθέσεων που προκύπτουν από αιτήματα και εντολές διενέργειας φορολογικών ελέγχων από αρχές που υπάγονται στην ΑΑΔΕ, όπως οι ΔΟΥ, το ΚΕΦΟΜΕΠ, το ΚΕΜΕΕΠ, οι κεντρικές υπηρεσίες, καθώς και οι ΥΕΕΔΕ ΚΑΙ ΔΙΠΑΕΕ.

Με το νομοσχέδιο για τη νέα υπηρεσία ερευνών, επιχειρείται η πλήρης εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργεία του γραφείου του εισαγγελέα οικονομικών υποθέσεων με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με κύριο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής φορολογικού αδικήματος.

Τα καθήκοντα

Στα καθήκοντα της νέας υπηρεσίας θα είναι η διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλημάτων ή συναφών οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και η σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται.

Οι αρμοδιότητες των ελεγκτών

Tο προσωπικό της Υπηρεσίας, θα έχει την ιδιότητα των ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προβαίνοντας σε ανακριτικές πράξηες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και με βάση τις εκάστοτε ειδικές διατάξεις.

Ο ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τους κανόνες ιχνηλασιμότητας και πρόσβασης, λαμβάνοντας κάθε πληροφορία ή στοιχείο που είναι απαραίτητο για την έρευνα που διενεργούν.

Ας σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων θα έχουν πρόσβαση και στο Σύστημα Μητρώων Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, καθώς και σε πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων που διατηρούν άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση μάλιστα, δεν θα υπόκεινται σε περιορισμούς διατάξεων περί τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου και απορρήτου των στοιχείων.

Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων

Έως και τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνο, η ΔΕΟΕ, θα υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Μάλιστα, η συγκεκριμένη έκθεση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών, το αργότερο μία εβδομάδα μετά την υποβολή της, και θα παραμένει εκεί για πέντε χρόνια.

Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης θα συσταθούν 135 θέσεις ελεγκτών.

Του Γιώργου Λαμπίρη