Το δικαίωμα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης ΑΕ δεν χάνεται, σε περίπτωση μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Νοέμβριος 2017

Το δικαίωμα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης Α.Ε. δεν χάνεται, σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία προτίθεται να μετατραπεί σε Ε.Π.Ε. Έχει τις προϋποθέσεις να εφαρμόσει είτε αναπτυξιακό νόμο (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993) είτε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του Ν. 3190/1955.

Ερωτάται αν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης Α.Ε.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημά σας είναι η εξής:

• Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 1297/1972 και 2166/1993 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., γιατί οι νόμοι αυτοί αποβλέπουν στη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων και όχι στη μετατροπή μεγάλων σε μικρές οικονομικές μονάδες (ΠΟΛ.25/19.5.1973 και ΠΟΛ.1080/5.4.1994).

Επομένως η μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. μπορεί να γίνει μόνον με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 51 του Ν. 3190/1955 που ορίζουν τα εξής:

«1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, εκτός αν η διαφορά αυτή καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

2. Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 δημοσιεύσεων και παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους».

• Στο έγγραφο 1001193 / 10016 / Β0012 / 13.05.1999 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Η μετατροπή Α.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με τις γενικές διατάξεις (άρθρα 66 του Ν. 2190/1920 και 51 του Ν. 3190/1955) είναι εφικτή», αναφέρονται τα εξής:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι σε περίπτωση μετατροπής ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, από της συντελέσεως των κατά το άρθρο 8 του ιδίου νόμου δημοσιεύσεων, η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, κατά τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται το ίδιο νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τη μετατρεπόμενη εταιρεία κατά το χρόνο της μετατροπής (αρ. πρωτ. Ε. 451/9/20.03.1987 διαταγή μας).

(…)

6. Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το γεγονός ότι η πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου έχει καταστεί αμετάκλητη συνάγεται, ότι είναι εφικτή η μετατροπή Ανώνυμης Εταιρείας σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ανακαλουμένων των όσων έχουν γίνει δεκτά με το αρ. πρωτ. 1033549/10290/Β0012/ΠΟΛ.1132/18.4.2002 έγγραφό μας. Περαιτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, αλλά υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνονται όλα τα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας έγινε η μετατροπή, ενώ η υπεραξία που ενδεχόμενα θα προκύψει υπάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 σε φορολογία (αρ. πρωτ. 1001193/10016/ Β0012/13.05.1999 έγγραφό μας)».

• Επίσης, στο Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της Α.Α.Δ.Ε. (έκδοση Αύγουστος 2017), στο κεφάλαιο «Ι. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Μεταφορά ζημίας», αναφέρονται τα εξής:

«Σε περίπτωση μετατροπής, είτε με τον ν. 2166/1993, είτε με το ν.δ. 1297/1972 (π.χ. ΕΠΕ μετατρέπεται σε ΑΕ), δεν μεταφέρεται η ζημία της μετατρεπομένης».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εάν η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνει με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το Ν. 3190/1955 και όχι με τον Ν. 2166/1993 ή το Ν.Δ. 1297/1972, δεν χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών της μετατρεπόμενης εταιρείας. Όμοια εφαρμογή θεωρούμε ότι θα έχει και η περίπτωση μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με τις ίδιες ως άνω διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν υφίσταται ρητή νομοθετική διάταξη ή έγγραφο της Φορολογικής Διοίκησης, στην περίπτωση που η μετατρεπόμενη Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, είχε φορολογικές ζημιές μεταφερόμενες για συμψηφισμό σε επόμενες χρήσεις, η προερχόμενη από την μετατροπή Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μελλοντικού συμψηφισμού τους.

Νομοθεσία-Νομολογία
• Άρθρο 66 του Κ.Ν. 2190/1920 & Άρθρο 51 του Ν. 3190/1955
• Έγγραφο 1001193/10016/Β0012/13.05.1999 του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38548