Απορρίφθηκε προσφυγή για πρόστιμο για μη έκδοση απόδειξης σε πώληση καφέ

Απορρίφθηκε προσφυγή κατά επιβολής προστίμου για μη έκδοση απόδειξης ύψους 1,50 €. Η ίδια παράβαση είχε διαπιστωθεί και το 2016

Επιχείρηση κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή, κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου με την οποία  επιβλήθηκε σε βάρος της  πρόστιμο συνολικού ποσού ύψους 1.000,00 €, για το φορολογικό έτος 2016, λόγω παράβασης των διατάξεων του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4174/2013. Η εταιρεία τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η παράβαση αφορά τη μη έκδοση, κατά την 07/11/2016, μίας (1) Α.Λ.Π. από τον εν χρήσει Φορολογικό Μηχανισμό, ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, σε έναν πελάτη, ο οποίος είχε σερβιριστεί με είδη (καφέ και νερό) αξίας 1,50 ευρώ.

Η προσφεύγουσα εταιρεία ζήτησε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενη ότι:

Η προσβαλλόμενη πράξη είναι αναιτιολόγητη καθώς αναφέρεται σε  πελάτη της επιχείρησης, τον οποίον εντόπισε εξερχόμενο με καφέ και νερό, χωρίς να κρατά ανά χείρας το φορολογικό στοιχείο. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης από την πλευρά τους επέδειξαν την απόδειξη από την ταμειακή μηχανή την οποία ο πελάτης, δεν ενδιαφέρθηκε να παραλάβει, αντίγραφο της οποίας προσκομίζουν.

Στις 07-11-2016 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση. Παρουσία του ελέγχου, η υπάλληλος της επιχείρησης πώλησε και παρέδωσε σε ιδιώτη πελάτη είδη (καφέ και νερό) αξίας 1,50 ευρώ χωρίς να εκδώσει την αντίστοιχη Α.Λ.Σ. από την εν χρήσει Φ.Τ.Μ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αναχώρηση του πελάτη οι ελεγκτές εισήλθαν στην επιχείρηση και ενημέρωσαν για τον έλεγχο που διενεργούσαν καθώς και την παράλειψη έκδοσης Α.Λ.Σ. που έγινε παρουσία τους. Η αιτιολογία του υπεύθυνου ότι η παράλειψη έκδοσης της Α.Λ.Σ. οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, δεν έγινε δεκτή από τον έλεγχο ο οποίος στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Στη συνέχεια, ζήτησαν Α.Λ.Σ. από την εν χρήσει Φ.Τ.Μ. αξίας 0,10 ευρώ (κλείσιμο της Φ.Τ.Μ.) και από τον έλεγχο στο στέλεχος της Φ.Τ.Μ. διασταύρωσαν την παράλειψη έκδοσης Α.Λ.Σ., η οποία έγινε άλλωστε παρουσία του ελέγχου.

Επειδή, κατά το ίδιο φορολογικό έτος 2016 και συγκεκριμένα στις 17/08/2016, είχε διενεργηθεί στην προσφεύγουσα επιχείρηση επιτόπιος έλεγχος από τον οποίον διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων για αγαθά, σε δύο μεμονωμένους πελάτες της προσφεύγουσας, παράβαση για την οποία εκδόθηκε η υπ’αριθμ /2016 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν.4174/2013 από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών. Επομένως, ορθώς επιβλήθηκε το υπό εξέταση πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 εδαφ. Β του ν.4174/2013 (υποτροπή) καθόσον η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε είναι η δεύτερη εντός πενταετίας και επισύρει τις προαναφερθείσες κυρώσεις.

Αναλυτικά τους λόγους απόρριψης, μπορείτε να δείτε στην απόφαση της ΔΕΔ