Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

58% των επιχειρηματικών κερδών της τελευταίας τριετίας έχουν αναλωθεί σε φόρους. Να σημειωθεί ότι μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων επιβαρύνεται με το 84% των συνολικών φόρων, ενώ μόνο το 56% των επιχειρήσεων παρουσιάζει ουσιαστική επιβάρυνση από φόρους. Είναι συνεπώς εμφανές ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, σε αντίθεση με τη διατήρηση υψηλών συντελεστών εταιρικού φόρου εισοδήματος, θα μπορούσε να αποβεί περισσότερο επωφελής για το κράτος και την οικονομία γενικότερα.

• 51% των επιχειρήσεων παρουσίασαν αύξηση στις πωλήσεις τους, ενώ 64% από αυτές ήταν κερδοφόρες κατά το έτος 2016. Παράλληλα, το 11% των επιχειρήσεων που ήταν ζημιογόνες το 2015, πέρασαν στην κερδοφορία το 2016. Τα παραπάνω εκ πρώτης όψεως θετικά μηνύματα ανάπτυξης περιορίζονται τελικά από το γεγονός ότι το 51% των επιχειρήσεων, το 2016, δεν κατόρθωσε να αυξήσει τη λειτουργική του κερδοφορία. Ο αριθμός των κερδοφόρων εταιρειών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά συγκριτικά με προηγούμενα έτη (63% το 2015). Ενώ 10% των επιχειρήσεων που ήταν κερδοφόρες το 2015 πέρασαν σε ζημίες το 2016.

• Σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν η αύξηση των πωλήσεων κατά 2% καθώς και η αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 63%. Εξακολουθεί, πάντως, να υφίσταται στασιμότητα στις επενδύσεις, όπως αποδεικνύεται από τη χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα και τη μείωση του δανεισμού κατά περίπου 3%. Μεγάλο εμπόδιο παραμένει για καινούργιες επενδύσεις η υψηλή φορολογία. Ενδεικτικά επισημαίνεται πως η συνολική περιουσία των εταιρειών αυξήθηκε μόνο κατά 1,3% το τελευταίο έτος.

• 19% των επιχειρήσεων παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης που συνδυάζονται με χρηματοοικονομική υγεία. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν έντονη αναπτυξιακή δυναμική, καθώς την τελευταία διετία κατάφεραν να αυξήσουν κατά 19% τις πωλήσεις τους και κατά 70% την κερδοφορία τους. Εντούτοις, παρουσιάζουν περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα, ενώ παρατηρείται διστακτικότητα άντλησης νέων δανειακών κεφαλαίων λόγω αυξημένου κόστους και περιορισμένης διαθεσιμότητας. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι να βρουν τις κατευθύνσεις εκείνες προς τις οποίες θα διοχετεύσουν την ανεκμετάλλευτη δυναμικότητά τους.

• 12% των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης αντιμετωπίζουν προβλήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης. Οι επιχειρήσεις αυτές αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 25% και τα λειτουργικά τους κέρδη κατά 59% την τελευταία διετία. Ωστόσο, έχουν υψηλές υποχρεώσεις και οι τόκοι εξανεμίζουν την κερδοφορία τους. Η δυνατότητα για εύρεση νέου δανεισμού είναι περιορισμένη. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την άντληση κεφαλαίων ικανών να υποστηρίξουν την τάση τους για ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό είναι που τις καθιστά και αρκετά ελκυστικές ως στόχους επένδυσης.

• 19% των επιχειρήσεων με υγιή χρηματοοικονομική δομή παρουσιάζουν δυσχέρεια στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν κάμψη στις πωλήσεις τους κατά 9%, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν χαμηλά περιθώρια καθαρής κερδοφορίας της τάξεως του 3%. Πρόκειται για υγιείς επιχειρήσεις, που όμως δυσκολεύονται να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η πρόκληση για τις εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι να επενδύσουν σε καινούργια προϊόντα και αγορές που θα ξεκλειδώσουν τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

• 50% των επιχειρήσεων έχουν αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση και δραστηριότητα που συνεχώς συρρικνώνεται. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο έτη η οικονομία δείχνει να σταθεροποιείται, οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν 13% πτώση στις πωλήσεις τους και μηδενική λειτουργική κερδοφορία, γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα άντλησης νέων κεφαλαίων. Η πρόκληση γι’ αυτές τις επιχειρήσεις είναι η βιώσιμη αναδιάρθρωσή τους μέσω συγχωνεύσεων, αναδιάρθρωσης δανεισμού, πώλησης ζημιογόνων δραστηριοτήτων, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή εισαγωγής νέου μειοψηφικού ή πλειοψηφικού επενδυτή.

• 50% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν δυνατότητες που πρέπει να διερευνήσουν προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω. Το υπόλοιπο 50% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, υφίστανται για σημαντικό αριθμό εξ αυτών κατάλληλες αναδιαρθρώσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ανάπτυξή τους. H πρόκληση για το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι η εξεύρεση λύσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της δυναμικής των ελληνικών επιχειρήσεων.

* Από την έρευνα της Grant Thornton που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη 2η τελετή βράβευσης των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards