ΜΥΦ : Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται και ποιες όχι Τι ισχύει

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στις καταστάσεις συναλλαγών μπορούμε να διαχωρίσουμε τρεις τομείς απεικόνισης:

  1. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται αναλυτικά.
  2. Συναλλαγές που περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά.
  3. Συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται, εξαιρούνται.

Ξεκινώντας αντίστροφα θα δούμε κατ’ αρχήν τις συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω καταστάσεις. Αυτές είναι:

Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή.
Ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά
Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια
Συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης).
Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών
Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά
Αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών
Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις) και εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).
Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων και τα  μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους
Τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων
Ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα
Κοινόχρηστες δαπάνες
Πωλήσεις λαχείων
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ: τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές περιλαμβάνονται. Ωστόσο κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται αναλυτικά, δηλαδή με αναγραφή του ΑΦΜ του συμβαλλόμενου, τον αριθμό των φορολογικών στοιχειών, την καθαρή αξία, την αξία ΦΠΑ και διακεκριμένα με χωριστή εγγραφή, τα αντίστοιχα πιστωτικά ποσά. Άλλες περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά με μία δηλαδή εγγραφή, χωρίς ΑΦΜ συναλλασσόμενου. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι εξής συναλλαγές:

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ.
Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών
Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή
Ληφθέντα παραστατικά δαπανών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου από αυτό που επιβαρύνεται πράγματι από τη σχετική δαπάνη, όπως συμβαίνει μερικές φορές με λογαριασμούς Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ
Ληφθέντα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών
Τίτλοι κτήσης η παρόμοια εκδοθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ.

Από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπες συναλλαγές (χονδρικές πωλήσεις εσωτερικού, αγορές εσωτερικού, ληφθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.) ισχύει η υποχρέωση αναλυτικής καταγραφής

Επιπρόσθετα με το ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1067357 ΕΞ 2016 έγγραφο του Υπ. Οικ. διευκρινίστηκε σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις κλπ. ότι από 1.1.2015 και εξής, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων, παρότι δεν προβλέπεται έκδοση αυτού από τις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014, υφίσταται υποχρέωση υποβολής του στις υπόψη καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη αυτού όσο και από τον λήπτη αντίστοιχα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014. Σε διαφορετική περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη αυτών των επιδοτήσεων δεν υπάρχει υποχρέωση να περιληφθούν οι συναλλαγές αυτές στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

EPIXEIRISI.GR