ΔΕΔ – Χρόνος έκδοσης στοιχείων από λογιστή – φοροτεχνικό

ΔΕΔ – Χρόνος έκδοσης στοιχείων από λογιστή – φοροτεχνικό

Το θέμα του χρόνου τιμολόγησης στις περιπτώσεις παροχής συνεχιζόμενης υπηρεσίας αναδεικνύεται μέσα από μια πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ., μετά από προσφυγή λογιστή στον οποίον επιβλήθηκε ένα αρκετά υψηλό πρόστιμο για μη έκδοση στοιχείων.


-> Ιστορικό υπόθεσης

Με την υπ’ αριθ…. /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………….. επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα πρόστιμο συνολικού ποσού 30.000,00 € για το φορολογικό έτος 2015 σύμφωνα με την εφαρμογή διατάξεων των ν. 4308/2014 και ν.4174/2013.

Η προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, φορολογικού έτους 2015 εκδόθηκε επί τη βάσει των διαπιστώσεων της από 16-12-2016 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) & 4174/13 (Κ.Φ.Δ.) της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) για την περίοδο 01/01/2015-01/10/2015.

Ο έλεγχος κατόπιν εφαρμογής διατάξεων των ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) και ν. 4174/2013 που ακολούθησε διαπίστωσε την:

1) Μη έκδοση 205 (διακοσίων πέντε) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, αξίας μικρότερης των 5.000,00 ευρώ εκάστη, συνολικής αποκρυβείσας αξίας 51.195,06 ευρώ, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014(Ε.Λ.Π.) &

2) Μη έκδοση 61 (εξήντα ενός) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου άγνωστης αξίας, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Συγκεκριμένα Συνεργείο Ελέγχου της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, βάσει της με αριθ……………..εντολής ελέγχου, μετέβη την 01-10-2015 στα επί της οδού……… γραφεία, όπου βρίσκεται η έδρα του φορολογούμενου με αντικείμενο εργασιών Λογιστής – Φοροτεχνικός, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Κατά τον διενεργούμενο έλεγχο στην ανωτέρω έδρα του προσφεύγοντα, και αφού ζητήθηκαν και θεωρήθηκαν από τους υπαλλήλους που διενεργούσαν τον έλεγχο τα βιβλία και τα στοιχεία αυτού, υπέπεσε στην αντίληψη του ελέγχου η ύπαρξη πάνω σε ένα από τα γραφεία της εν λόγω επιχείρησης εκτυπωμένες καταστάσεις πελατών της, στις οποίες είχαν συμπληρωθεί χειρόγραφα οι εργασίες που τους είχαν παρασχεθεί. Στη συνέχεια καταγράφηκαν και κατασχέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρ. 24 του Ν. 4174/2013, τα βιβλία της ελεγχόμενης επιχείρησης καθώς και τα ανωτέρω ανεπίσημα έγγραφα (εκτυπωμένες καταστάσεις πελατών), προκειμένου να διερευνηθεί εάν για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που αποτυπώνονταν σε αυτές έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Επιπλέον, επεδόθη η με αρ …….. πρόσκληση για προσκόμιση βιβλίων – στοιχείων – αρχείων, με την οποία ζητήθηκαν όλα τα φορολογικά στοιχεία εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης από 1/1/2015-1/10/2015, και σε ερώτηση του ελέγχου στον προσφεύγοντα αν έχει συναφθεί οποιαδήποτε σύμβαση – συμφωνητικό με οποιονδήποτε πελάτη του σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του, ο προσφεύγων απάντησε αρνητικά.

Στη συνέχεια και επειδή ο ελεγχόμενος διατηρεί και υποκατάστημα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, επί της οδού ………στην …………, με την με αρ …………… εντολή ελέγχου άλλο συνεργείο ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. την ίδια ημέρα 1-10-2015 μετέβη στο παραπάνω υποκατάστημα του προσφεύγοντα και αφού θεωρήθηκαν τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία του, αποχώρησε καθότι δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Την 18-12-2015 συνεργείο ελέγχου μετέβη στο υποκατάστημα του προσφεύγοντα βάσει της με αρ………….. εντολής ελέγχου και παρέλαβε τα βιβλία του Γ Τριμήνου του έτους 2015 καθώς και φορολογικά στοιχεία εσόδων από 1/1/2015-1/10/2015, όπως αυτά περιγράφονται στην προσβαλλόμενη Έκθεση Ελέγχου και για τα οποία συντάχθηκε η με αρ…………… Έκθεση Κατάσχεσης.

Μετά τα ανωτέρω από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. εκδόθηκε η με αρ  ……………… Εντολή Διενέργειας Ελέγχου – Επεξεργασίας, βάσει της οποίας διενεργήθηκε επεξεργασία όλων των κατασχεθέντων και αντιπαραβολή με τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία εσόδων, διαπιστώθηκαν οι ως άνω παραβάσεις.

Βάσει του πορίσματος της παραπάνω Έκθεσης ελέγχου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. η οποία διαβιβάστηκε στην ΔΟΥ ………… με το με αρ…………. έγγραφο, εκδόθηκε η με αρ…………… Εντολή Μερικού Ελέγχου για την έκδοση της προσβαλλόμενης με αρ………….Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 Ν. 4174/2013, βάσει του πορίσματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Όπως αναφέρεται στη σελ. 7 της εν λόγω έκθεσης της ΥΕΔΔΕ, οι παραπάνω παραβάσεις καταλογίστηκαν καθότι ως χρόνος ολοκλήρωσης των λογιστικών υπηρεσιών θεωρήθηκε λόγω μη ύπαρξης συμφωνητικού, ο χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς προϋποθέτει την ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης – πελάτη που συμπεριλαμβάνει όλες τις επιμέρους εργασίες. Ανάλογα δε με το είδος των βιβλίων που τηρεί η κάθε επιχείρηση – πελάτης (απλογραφικά ή διπλογραφικά), ο προσφεύγων υποχρεούτο να εκδώσει τουλάχιστον ένα φορολογικό στοιχείο εσόδου για τις υπηρεσίες που είχε παράσχει μέχρι την 15η του μήνα που έπεται της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και όχι στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, η οποία δεν είχε λήξει κατά την ημέρα διενέργειας του ελέγχου.


-> Η προσφυγή


Ο φορολογούμενος λογιστής – φοροτεχνικός άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση του προστίμου για τους εξής λόγους:

1.    Εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων του άρθρ. 11 του Ν. 4308/2014 αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης φορολογικών στοιχείων από Λογιστή -Φοροτέχνη
2.    Παράνομη και εσφαλμένη η αγνόηση των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων από διαφορετική σειρά ,τα δεδομένα των οποίων δηλώθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως με την οικεία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
3.    Επιβλήθηκε εσφαλμένο πρόστιμο για τις ανωτέρω παραβάσεις,
4.    Υπήρχαν συμφωνητικά -συμβάσεις με τους πελάτες.
5.    Ο προσφεύγων είναι μέλος του Δ.Σ στην εταιρεία «…..».
6.    Για την εταιρεία…. δεν κατατέθηκε ποτέ η Α.Π.Δ.


-> Τα αιτιολογικά της Δ.Ε.Δ. για την απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4308/2014 προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1261/3.12.2015 και ισχύει προβλέπονται τα εξής:
«11.2.3    Στην περίπτωση (β) ρυθμίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
11.2.4    Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.
«Η αναφορά στο νόμο σε «μέρος της αμοιβής που καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί», υποδηλώνει ότι, βάσει της σχετικής σύμβασης (προφορικής ή έγγραφης) των δύο μερών, γίνεται δεκτή τμηματική ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Η περίπτωση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση στην οποία:
α) έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται χωρίς να συνδέεται με την πρόοδο της παροχής υπηρεσίας ή του έργου, στην έναρξη ή στη διάρκεια της σχετικής περιόδου, ποσό ή ποσά έναντι του συνολικού τιμήματος (προκαταβολή), ακόμη και μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος, και
β) έχει συμφωνηθεί ότι η υπηρεσία ή το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος της σχετικής περιόδου».

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12  του ν. 4308/2014
«1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014 το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση. 
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. 
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου».

Επειδή ο προσφεύγων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ………υπόμνημα μας προσκόμισε τις με αριθ. κατάθεσης ………….. καταστάσεις συμφωνητικών του αρθ. 8 &16 Ν.1382/90, μία(1) χειρόγραφη (σελ.2) και μία σε excel (σελ.2), κατατεθειμένες στη ΔΟΥ …………….

Επειδή με τις καταστάσεις συμφωνητικών του αρθ.8 &16 Ν.1382/90 δεν προσκομίστηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά συμβάσεις που αναφέρονται σε αυτές, με συνέπεια την αδυναμία εκτίμησης των όρων συναλλαγής που προκύπτουν από αυτές και κατά συνέπεια την αδυναμία διαπίστωσης των υποχρεώσεων του προσφεύγοντα ως προς το χρόνο και την αξία έκδοσης των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Επειδή στην παρ.54 παρ.1θ’ και 2γ του ν.4174/2013 Ισχύς από 1/1/2014 (Ν.4254/2014– Παρ.Δ’- Υποπαρ.Δ’2 (παρ.24) ορίζεται:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.”
2.   Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα».


Επειδή με στην ΠΟΛ.1252/20.11.2015 της ΓΓΔΕ αναφέρεται ότι η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (παρ. 1 περ. θ’), μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, με την περίπτωση β1 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα.

Επειδή οι παραβάσεις για τον προσφεύγοντα διαπιστώθηκαν στις 01/10/2015 ήτοι πριν από την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Ν.4337/2015.
Επειδή κατόπιν της υπ’ άριθ……… πρόσκλησης προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων και βάση της με αρ………… εντολής ελέγχου, στις 18-12-2015 συνεργείο ελέγχου της υπηρεσίας μετέβη στο υποκ/μα του προσφεύγοντα και παρελήφθησαν από την επιχείρηση και θεωρήθηκαν τα βιβλία του Γ Τριμήνου του 2015. καθώς και φορολογικά στοιχεία εσόδων από 1/1/2015-1/10/2015, όπως αυτά περιγράφονται στην προσβαλλόμενη Έκθεση Ελέγχου και για τα οποία συντάχθηκε η με αρ ……….2015 Έκθεση Κατάσχεσης.

Αυτά είναι τα κάτωθι:
•    Τ.Π.Υ. από Η/Υ με Α/Α από Νο1/2-1-2015 έως και No 198/30-11-2015 (υπενθυμίζεται ότι στον έλεγχο 1/10/2015 θεωρήθηκε το υπ’ αρ. 112 Τ.Π.Υ.).
•    Τ.Π.Υ. από Η/Υ σειράς Α, με Α/Α από Νο1/30-1-2015 έως και Νο36/1-11-2015 (υπενθυμίζεται ότι στον έλεγχο 1/10/2015 θεωρήθηκε το υπ’ αρ. Α 20 Τ.Π.Υ.).
•    Τ.Π.Υ. από χειρόγραφο στέλεχος αθεώρητο, σειράς Β με Α/Α από Νο1 έως και Νο50 (από 1/7/2015 έως και 14/7/2015), συμπληρωμένο ολόκληρο.
•    Τ.Π.Υ. από χειρόγραφο στέλεχος αθεώρητο, σειράς Β με Α/Α από Νο51 έως και Νο 100 (από 14/7/2015 έως και 14/7/2015), συμπληρωμένο μέχρι και τον αριθμό 52.
•    Τ.Π.Υ. από χειρόγραφο στέλεχος αθεώρητο, σειράς Γ με Α/Α από Νο1 έως Νο50, συμπληρωμένο μέχρι και το No 11 (από 1-7-2015 έως 1-7-2015). Ο έλεγχος θεώρησε το υπ’ αρ. 12 Τ.Π.Υ.

Επειδή τα ως άνω φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από διαφορετική σειρά (ΤΠΥ Σ Β’& Γ’), ο έλεγχος τα αγνόησε, διότι δεν παραδόθηκαν σε αυτόν την 1/10/2015 κατά την ημέρα του ελέγχου αλλά προσκομίστηκαν εκ των υστέρων, και οι ελεγκτές της ΥΕΔΔΕ θεωρούν ότι εκδόθηκαν μετά την έναρξη του ελέγχου.

Επειδή όμως επεδόθη στον προσφεύγοντα η υπ’άριθ …………πρόσκληση προσκόμισης βιβλίων και στοιχείων με την οποία ζητήθηκαν από τον έλεγχο όλα τα φορολογικά στοιχεία εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης από 1/1/2015-1/10/2015,στην οποία ανταποκρίθηκε και προσκόμισε στην ορισθείσα από τον έλεγχο ημερομηνία (18-12- 2015) μεταξύ των άλλων και τα εκδοθέντα Τ.Π.Υ σειρά Β’ (52 στοιχεία )& σειρά Γ'(11 στοιχεία), ως αναφέρονται πιο πάνω.

Επειδή ότι ο προσφεύγων περιέλαβε τα Τ.Π.Υ. των σειρών Β και Γ στις αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α..

Από το συσχετισμό των στοιχείων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 (σελ. 9) της έκθεσης ελέγχου τα ΤΠΥ Σ Β’& Γ’ που θεωρούνται ως εκδοθέντα έχουν ως εξής:


ΕΝΩΝΥΜΙΑ (ΤΠΥ) Σ. Β ‘ (ΤΠΥ) Σ Γ’ ΠΟΣΟ
1 1/1.7.2015 369,00
2 1/1.7.2015 246,00
3 2/1.7.2015 369,00
4 2/1.7.2015 369,00
5 3/1.7.2015 369,00
6 3/1.7.2015 246,00
7 4/1.7.2015 369,00
8 4/1.7.2015 369,00
9 5/1.7.2015 246,00
10 5/1.7.2015 184,50
11 6/1.7.2015 369,00
12 6/1.7.2015 369,00
13 7/1.7.2015 369,00
14 7/1.7.2015 246,00
15 8/1.7.2015 184,50
16 8/1.7.2015 123,00
17 9/1.7.2015 369,00
18 9/1.7.2015 184,50
19 10/1.7.2015 369,00
20 10/1.7.2015 123,00
21 11/1.7.2015 369,00
22 11/1.7.2015 61,50
23 12/1.7.2015 369,00
24 13/1.7.2015 369,00
25 14/1.7.2015 369,00
26 15/1.7.2015 ΑΚΥΡΟ
27 16/1.7.2015 246,00
28 17/1.7.2015 246,00
29 18/1.7.2015 184,50
30 19/1.7.2015 369,00
31 20/1.7.2015 369,00
32 21/1.7.2015 369,00
33 22/1.7.2015 369,00
34 23/1.7.2015 246,00
35 24/1.7.2015 369,00
36 25/1.7.2015 369,00
37 26/1.7.2015 369,00
38 27/1.7.2015 369,00
39 28/1.7.2015 369,00
40 29/1.7.2015 270,60
41 30/1.7.2015 246,00
42 31/1.7.2015 369,00
43 32/1.7.2015 369,00
44 33/1.7.2015 369,00
45 34/1.7.2015 369,00
46 35/1.7.2015 246,00
47 36/1.7.2015 246,00
48 37/13.7.2015 246,00
49 38/13.7.2015 246,00
50 39/13.7.2015 369,00
51 40/13.7.2015 246,00
52 41/13.7.2015 246,00
53 42/13.7.2015 246,00
54 43/13.7.2015 246,00
55 44/13.7.2015 369,00
56 45/13.7.2015 246,00
57 46/13.7.2015 369,00
58 47/14.7.2015 184,50
59 48/14.7.2015 184,50
60 49/14.7.2015 246,00
61 50/14.7.2015 246,00Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος δεν συμπεριέλαβε στην ως άνω κατάσταση τα εκδοθέντα από τον προσφεύγοντα Τ.Π.Υ.ΣΒ’ (No 51 και No 52),των οποίων έχει προσκομίσει φωτοαντίγραφα ο προσφεύγων στην εν λόγω ενδικοφανή προσφυγή και είναι τα εξής:
–        -Τ.Π.Υ Σ. Β 51/14.07.2015 ποσού 246,00 ευρώ
–        – Τ.Π.Υ Σ. Β’52/14.07.2015 ποσού 184,50 ευρώ

Εκ των ανωτέρω αθροιστικά προκύπτουν τα εξής
1)    Τ.Π.Υ Σ Β’&Γ’  31 Χ369,00 = 11.439,00 ευρώ
2)    «                       20 Χ 246,00=4.920,00 ευρώ
3)    «                       7 Χ 184,50 =1.291,50 ευρώ
4)    Τ.Π.Υ Σ Γ        2 Χ 123,00 = 1   246,00ευρώ
5)    Τ.Π.Υ Σ Β’  Χ 270,60 = 1 Χ 270,60ευρώ
6 )Τ.Π.Υ Σ Γ’     61,50 = (1)    61,50ευρώ
7) Ένα   ΑΚΥΡΟ

Συνολικά 63 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 18.228,60 ευρώ

Επειδή υπάρχει πλήρης περιγραφή των ονομάτων πελατών της ελεγχομένης τα οποία περιγράφονται στο σώμα της έκθεσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης αυτής.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε τελικά 142 Τ.Π.Υ συνολικής αξίας 32.966,46 ευρώ και 61 Τ.Π.Υ άγνωστης αξίας

Επειδή κατά τα λοιπά οι διαπιστώσεις του ελέγχου, καταγράφονται στην από 16-12-2016 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του ν.4174/2013(Κ.Φ.Δ) και Ν.4308/2014 της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση , κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της από 19.07.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του……………
Η οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Φορολογικό  έτος 2015:

1) Μη έκδοση 142 (εκατόν σαράντα δύο) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, αξίας μικρότερης των 5.000,00 ευρώ εκάστη, συνολικής αποκρυβείσας αξίας 32.966,46 ευρώ, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) &
2) Μη έκδοση 61 (εξήντα ενός) Τ.Π.Υ. ή άλλου φορολογικού στοιχείου άγνωστης αξίας, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8,12 και 13 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1 θ’ και 2γ’ Ν.4174/2013: 30.000,00 €

___________________
Σημείωση TAXHEAVEN


Στη συγκεκριμένη Δ.Ε.Δ. θίγονται δύο σημαντικά ζητήματα:

α) Μετά την κατάργηση της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, με την περίπτωση β1 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 (έναρξη ισχύος 17.10.2015), για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά, ισχύει το άρθρο 58Α του ΚΦΔ.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι:
«Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
1. «Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».


β) Σχετικά με τον χρόνο έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα:  

11.2.3 ….. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

11.2.4 Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, παροχή υπηρεσιών τήρησης λογιστικών αρχείων από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει/διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει.

Η αναφορά στο νόμο σε «μέρος της αμοιβής που καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί», υποδηλώνει ότι, βάσει της σχετικής σύμβασης (προφορικής ή έγγραφης) των δύο μερών, γίνεται δεκτή τμηματική ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Η περίπτωση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση στην οποία:
α) έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται χωρίς να συνδέεται με την πρόοδο της παροχής υπηρεσίας ή του έργου, στην έναρξη ή στη διάρκεια της σχετικής περιόδου, ποσό ή ποσά έναντι του συνολικού τιμήματος (προκαταβολή), ακόμη και μέχρι πλήρους εξόφλησης του τιμήματος, και
β) έχει συμφωνηθεί ότι η υπηρεσία ή το έργο ολοκληρώνεται στο τέλος της σχετικής περιόδου.

https://www.taxheaven.gr